کلیدواژه‌ها = شعر معاصر عربی
بررسی ژرف ساختهای ناسازواری در طنز تلخ «احمد مطر»

دوره 8، شماره 15، بهمن 1397، صفحه 107-129

10.29252/mcal.2019.1284

شمسی واقف زاده؛ داوود جهانوند


تحلیل قصیدة «سِفر ایوب» بدر شاکر سیاب بر اساس مکتب «معنادرمانی» فرانکل

دوره 7، شماره 12، خرداد 1396، صفحه 127-147

10.29252/mcal.7.12.127

قاسم مختاری؛ مطهره فرجی؛ مصطفی آدینه


کاربرد موازی و معکوس هفت سفر سندباد در شعر سیاب

دوره 6، شماره 11، آبان 1395، صفحه 47-75

رضا افخمی عقدا؛ سیما شفیعی


موتیف نهر (رود) در اشعار بدر شاکر سیاب

دوره 5، شماره 9، بهمن 1394، صفحه 75-100

صلاح الدین عبدی؛ نسرین عباسی