کلیدواژه‌ها = شعر معاصر عربی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی ژرف ساختهای ناسازواری در طنز تلخ «احمد مطر»

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1397، صفحه 107-129

شمسی واقف زاده؛ داوود جهانوند


2. تحلیل قصیدة «سِفر ایوب» بدر شاکر سیاب بر اساس مکتب «معنادرمانی» فرانکل

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1396، صفحه 127-147

قاسم مختاری؛ مطهره فرجی؛ مصطفی آدینه


4. کاربرد موازی و معکوس هفت سفر سندباد در شعر سیاب

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1395، صفحه 47-75

رضا افخمی عقدا؛ سیما شفیعی


5. موتیف نهر (رود) در اشعار بدر شاکر سیاب

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1394، صفحه 75-100

صلاح الدین عبدی؛ نسرین عباسی


6. بررسی و تحلیل نوستالژی در شعر بلند الحیدری

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1394، صفحه 103-133

مهین حاجی زاده؛ علی فضا مرادی


7. واکاوی تصویر قابیل در شعر داستانی «المومس العمیاء» بدر شاکر السیاب

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 101-127

احمدرضا حیدریان شهری