دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی مناسبات دال و مدلول در ارتباطات غیرکلامی رمان أیام معه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1400

فروزان شهرکی؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ علی اصغر حبیبی


2. بررسی روایت اپیزودی در رمان "برید اللیل" از هدی برکات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1400

فاطمه عابدینی؛ علی پیرانی شال؛ عبداله حسینی؛ علی اسودی