بینامتنی اشعار بارودی با شعر جاهلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
بینامتنی یکی از رویکرد­های نقد ادبی جدید است که روابط بین متون را مورد بررسی قرار می­دهد. این نظریه را که ژولیا کریستوا بین سالهای 1966 تا 1967در ضمن مباحث نقدی خود مطرح نمود، امروزه در ادب عربی به نام «تناص» شناخته می­شود. بر اساس این نظریه، متن پایدار وجود ندارد و هر متنی حاصل تعامل با متون قدیم یا معاصر خود است و یا به عبارتی دیگر، هر متنی، بینامتنی است. محمود سامی بارودی پیشوای شعر معاصر عربی با روی آوری به متون کلاسیک عربی بویژه شعر جاهلی، باعث ظهور نهضت ادبی معاصر عربی  در شعر شد و توانست شعر عربی را از رکود طولانی آن رهایی بخشد. این روی آوری و توجه، باعث شکل گیری انواع و اشکال بینامتنی در اشعار وی گشته است که در همه­ی موارد به شکل آگاهانه صورت پذیرفته است . براین اساس، بارودی در همه­ی هسته­های اصلی شعر اعم از درون مایه، واژه و سبک شعری از شاعران جاهلی تأثیر پذیرفته است. بین این دو متن هر سه نوع روابط بینامتنی وجود دارد، اما بیشتر آن­ها از نوع نفی متوازی یا «امتصاص» بوده است؛ به گونه­ای که بارودی از شعر جاهلی دفاع کرده و شعرخویش را همسو با آن قرار داده است که در برخی موارد با نوآوری­هایی از سوی وی نیز همراه بوده است. در این مقاله سعی شده است تا در قالب نظریه نقدی «بینامتنی» ضمن تبیین و تفسیر روابط بینامتنی اشعار بارودی با شعر دوره­ی جاهلی ، میزان تأثیر این اشعار در شعر بارودی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Baruodi poetries intertextuality with the poetry of the jahelied period

نویسندگان [English]

  • 1 1
  • 1 1
چکیده [English]

Intertextuality is one of the new criticism approaches which studies the relationships between texts. This new approach entirely changed the attitudes toward texts. According to this theory there is no constant text. Texts are the result of some former works or the works that are contemporary whit them. Mahmud Sami Barudi who is the leader of modern Arabic poetry with his going toward Arab classic texts especially poetry of  Jaheli, caused modern Arabic poetry revolution in the view point of intertextuality, his going  toward poetries of the age of ignorance and ancient Arabic valuable texts, has a beautiful and unique form and confirms this theory that Barudi with his going toward Arabic classic texts, could revive Arabic poetry. When the reader look at these two poetries would found that the claim of Baruodi poetries intertextuality whit the poetry of the jaheli  is true.. According to his intertextuality criterions are in the

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: intertextuality
  • Baroudi
  • poetry of Jaheli