تحلیل داستانک «اللغة الأخری» اثر جبران خلیل جبران، از منظر نمادشناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی

10.29252/mcal.2020.1897

چکیده

نمادها حاصل قرارداد و انتقال­دهندة مفاهیمی فراتر از لفظ خویش هستند. از این­رو مخاطب می­تواند با دیدن یک نماد گاه همة ایدئولوژی نهفته در پس آن را به خاطر آورد. از نویسندگانی که به نگارش متون نمادین و رمزگون اهتمام داشته­، «جبران خلیل جبران» نویسندة لبنانی است. یکی از آثار کوتاه وی داستانک «اللغة الأخری» از مجموعة «المجنون» است، که متنی کاملاً نمادین دارد. اشاره به نمادهای به‌کاررفته، بررسی معانی این  نمادها و درک پیام کلی داستانک، در مقالة حاضر مد­نظر است و تلاش می‌شود به روش توصیفی- تحلیلی و از رهگذر توصیف و تحلیل نمادها، مفهوم مورد نظر نویسنده آشکار شود. جبران در اثر خویش، از نمادهای عدد 3 (گذر ازظلمات سه­گانة شکم و زهدان و جفت و تولد در دنیای جدید)، عدد 7 (کمال و زیادی)، 21 (حفظ ارتباط با عوالم آسمانی و فطرت بشری در عین ایجاد تغییرات اصولی) و 33 (حیات جاودان)، مادر (حلقة اتصال انسان بین زندگی دنیایی و زندگی پیشین)، دایه (حمایت غیراصیل و جایگزینی برای شرایط آرمانی)، شیر (شناخت و راه جاودانگی)، گهواره (زمین، جایگزین بهشت)، کشیش و معبد (عقاید مسیحیت درباره انسان) و موسیقی (هماهنگی با فطرت بشری) استفاده کرده است. نتیجة ­تحلیل­ این نمادها نشان می­دهد «جبران خلیل جبران» در داستانک مورد بحث، ضمن پاک­شمردن فطرت بشری، انسان را به تلاش برای حفظ این فطرت پاک فراخوانده و در این بین، عقاید سنتی و دینی حاکم بر افکار جامعه را مورد انتقاد قرار می‌دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the short story “The Other Language” by Jibran Khalil Jibran from the perspective of symbolim

نویسندگان [English]

  • Mina Arabi 1
  • Zohreh Ghorbani madavani 2
1 PhD in Arabic Language and Literature, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Arabic Language and Literature, Allameh
چکیده [English]

Symbols are the product of agreement and carry concepts beyond their own terms. Therefore, it is possible to look at a symbol and recall all the meaning encoded in it. A authors who has focused on written codes and symbolic texts is Lebanese Jibran Khalil Jibran. One of his short works is "The Other Language", from the "almajnun" collection, which is very symbolic. In this symbolic short story, the implications and the messages make up the subject of the present paper. Through the description and analysis of the symbols, this study seeks to reach the intended meanings of the author. The result of the analysis shows that Jibran Khalil Jibran has pointed to number 3 (that symbolically means getting through three passages of darkness including abdomen,  ovary and uterus and coming into the new world), number 7 (that refers to perfection and abundance), number 21 (abiding by the heavenly worlds, and making radical  changes in the same time), number 33 (eternal life), the mother (the link between the life in this world and the previous world), the wet-nurse (the alternate protection and a substitute for ideal conditions), the milk (recognition and the path to immortality), the cradle (the earth and the heaven) the priest and the temple (Christian beliefs about man) and music (harmony with human nature). Jibran calls man to try to preserve this pure nature and criticizes the traditional and religious beliefs underlying people thoughts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Symbolism
  • Symbolic text
  • Jibran Khalil Jibran
  • The Other Language
- انجیل متی
- أحمد، محمد فتّوح، (1984)، الرمز والرمزیة فی الشعر المعاصر، الطبعة الثالثة، القاهرة: دارالمعارف
- پورنامداریان، تقی، (1364)، رمز و داستان­های رمزی در ادب فارسی: تحلیلی از داستان­های عرفانی- فلسفی ابن­سینا، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی
- جبران، خلیل جبران، (لاتا)، المجموعة الکاملة لمؤلفات جبران خلیل جبران (المجموعة المعربة)، بیروت: دارصادر
- دهخدا، علی­اکبر (نسخه دیجیتالی)،  لغت­نامه (حرف سین): کتابخانه قائمیه
- رامپوری، غیاث­الدین­محمدبن­جلال­الدین­بن­شرف­الدین، (بی­تا)، غیاث­اللغات، به کوشش: محمد دبیرسیاقی:  کانون معرفت
- شوالیه، ژان، آلن گربران، (1385)،فرهنگ نمادها، (جلد4)، مترجم: سودابه فضایلی، چاپ اول، تهران: انتشارات جیحون
- _______،_______، (1385)، فرهنگ نمادها، (جلد8)، مترجم: سودابه فضایلی، چاپ اول، تهران: انتشارات جیحون
- عاتی، حسن کریم، (2015)، الرمز فی الخطاب الأدبی، الطبعة الأولی، بغداد: الروسم للصحافة والنشر والتوزیع
- والی، زهره، (1379)، هفت در قلمرو تمدن و فرهنگ بشری، تهران: انتشارات اساطیر
- هال، جیمز، (1383)، فرهنگ نگاره­ای نمادها در هنر شرق و غرب، ترجمة: رقیه بهزادی، چاپ دوم، تهران: فرهنگ معاصر
- احمدی، محمدصادق و احمدرضا مفتاح، (1392)، «نماد هفت در قرآن و مکاشفة یوحنا»، معرفت ادیان، پاییز، شمارة چهارم: صص 37-53
- روح­الامینی، محمود، (1361)، «عدد هفت در اساطیر و ادیان»، چیستا، فروردین، شمارة 8: صص 1009-1013
- صادق­زاده بنایی، بهمن محمد، (1376)، «هفت در پهنه فرهنگ دین»، کیهان فرهنگی، خرداد و تیر، شماره 133: صص 69-71
- صرفی، محمد­­­‌رضا، (1382)، «درآمدی بر نمادپردازی در ادبیات»، فرهنگ، تابستان و پاییز، شمارة 46و47: صص 159-178
- کندری، مهران، (1382)، «سمبولیست و سمبولیسم در ادبیات»، فرهنگ، تابستان و پاییز، شمارة 46و47: صص 245-254
- محمودی، خیر­اله، (1384)، «جایگاه عدد سه در فرهنگ و آیین­های باستانی ایرانیان»، علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، بهار، شمارة 42: صص 149-162
- یگانه­امیری، مرتضی، (1394)، تعمید اطفال، بانک اطلاعات تخصصی مسیحیت، برگرفته از سایت پژوهشکده باقرالعلوم
-؟،(1384)، «قدم یازدهم»، کتاب ماه کودک و نوجوان، شهریور، شماره 95: ص 157-163