بررسی روایت اپیزودی در رمان "برید اللیل" از هدی برکات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه خوارزمی تهران-ایران

3 استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی تهران

4 دانشگاه خوارزمی

10.29252/mcal.2021.15387.2094

چکیده

روایت اصلی ترین عنصردریک اثرداستانی وروایی است که با توجه به گونه ورویکردی که ازآن برخوردار است، اشکال وحالت‌های متنوعی می گیرد.ازجمله اشکال وشیوه‌های مهم روایت دررمان پسامدرن، روایت اپیزودی است.رمان نویس دراین شیوه به جای حکایت حادثه در یک شکل کلان به روایت سوژه وموضوع مورد نظردرقالب خرده روایت ها می‌پردازد وازتقسیم روایت به ارکان سنتی چون مقدمه،میانه وپایان بندی خودداری می کند. نویسنده درروش پسامدرنی بامحوریت به کارگیری شخصیت‌های مختلف وبابهره‌گیری از شیوه تداخل سطوح روایی وهمبستگی مفهومی ومعنایی روایتی فنی وجذاب خلق می‌کند. رمان«برید اللیل»ازهدی برکات،واپسین اثررمان نویس مطرح لبنانی است که باتوجه به عنوان، ساختار، سبک ودیگرویژگی‌های خود اثری منحصربه فرد است که توانست جایزه بوکرادبی را نیزدرسال 2019 از آن خود کند. این رمان با استفاده از سبک نامه‌نگارانه، از اپیزودها و پرده‌ها مستقل ومجزا اما ازجهت معنایی و مفهوم مرتبط با هم تشکیل شده است که نویسنده با اتکاء بر قالب نامه‌نگاری وبا بهره گیری از شیوه تداخل سطوح روایی، شکل اپیزودی را درروایت رمان به کارمی‌گیرد. این پژوهش با شناخت نوع وشیوه روایت پردازی در رمان پسامدرن هدی برکات، به بررسی مؤلفه های روایت اپیزودی به عنوان یکی ازابزارهای رمان جدید پرداخته تا نحوه کاربرد چنین تکنیک وشیوه‌ تحلیل و کارکردهای آن رامورد بررسی قراردهد. روش به کاررفته دراین پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است و نتیجه پژوهش نشان می دهد که رمان ازچندین خرده روایت تشکیل شده که هر کدام ازشخصیت های اصلی برخوردارهستند همچنین غربت وآوارگی به عنوان بن مایه ای کلی وجامع، میان این خرده روایت‌ها ارتباط برقرارکرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Considering episode narrative in novel " Barid-AL-leil " written by HodaBarkat

نویسندگان [English]

  • fatemeh abedini 1
  • ali piranishal 2
  • Abdullah Hosseini 3
  • ali aswadi 4
1 Kharazmi University Tehran
2 doctor
3 Kharazmi University
4 KHARAZMI
چکیده [English]

Narration is the main element in a narrative work which varies according to its genre and approach. Episode narration is the main form of post – modern narrative in which the novelist focuses on subject and topics in forms of sub – narratives general narratives . she also prevents to divide the narration into traditional structures like introduction , body and conclusion . The writer creates interesting and technical narrative by using different characters , interfering (combining) narrative levels such as coherence and cohesion in this post – modern method ." Barid-AL-leil " narration written by Hoda Barkat is the recent writing of famous Lebenese novelist which is prominent work based on topic , structure , style and its other features that won the Booker literal prize in 2019. This novel consists of independent episodes and parts but dependent according to syntax and semantics in which the writer applied episode writing framework and interfering narrative levels in her narration . The research considers the episode narrative components as one of the elements of new novel by finding out the kind and method of narration writing in Hoda Barkat’s post – modern novel in order to check the technique , analytical ways and its functions . The result shows that the novel has some sub – narratives with theirown main characters . homelessness and vagrancy are the general and comprehendsive theme connected to sub – narratives . It should be mentioned that the method applied in this research is descriptive – analytical by the recent sources in psychological field .
Narration is the main element in a narrative work which varies according to its genre and approach. Episode narration is the main form of post – modern narrative in which the novelist focuses on subject and topics in forms of sub – narratives general narratives . she also prevents to divide the narration into traditional structures like introduction , body and conclusion . The writer creates interesting and technical narrative by using different characters , interfering (combining) narrative levels such as coherence and cohesion in this post – modern method ." Barid-AL-leil " narration written by Hoda Barkat is the recent writing of famous Lebenese novelist which is prominent work based on topic , structure , style and its other features that won the Booker literal prize in 2019. This novel consists of independent episodes and parts but dependent according to syntax and semantics in which the writer applied episode writing framework and interfering narrative levels in her narration . The research considers the episode narrative components as one of the elements of new novel by finding out the kind and method of narration writing in Hoda Barkat’s post – modern novel in order to check the technique , analytical ways and its functions . The result shows that the novel has some sub – narratives with theirown main characters . homelessness and vagrancy are the general and comprehendsive theme connected to sub – narratives . It should be mentioned that the method applied in this research is descriptive – analytical by the recent sources in psychological field .
Narration is the main element in a narrative work which varies according to its genre and approach. Episode narration is the main form of post – modern narrative in which the novelist focuses on subject and topics in forms of sub – narratives general narratives . she also prevents to divide the narration into traditional structures like introduction , body and conclusion . The writer creates interesting and technical narrative by using different characters , interfering (combining) narrative levels such as coherence and cohesion in this post – modern method ." Barid-AL-leil " narration written by Hoda Barkat is the recent writing of famous Lebenese novelist which is prominent work based on topic , structure , style and its other features that won the Booker literal prize in 2019. This novel consists of independent episodes and parts but dependent according to syntax and semantics in which the writer applied episode writing framework and interfering narrative levels in her narration . The research considers the episode narrative components as one of the elements of new novel by finding out the kind and method of narration writing in Hoda Barkat’s post – modern novel in order to check the technique , analytical ways and its functions . The result shows that the novel has some sub – narratives with theirown main characters . homelessness and vagrancy are the general and comprehendsive theme connected to sub – narratives . It should be mentioned that the method applied in this research is descriptive – analytical by the recent sources in psychological field .

کلیدواژه‌ها [English]

  • post – Modern novel
  • Hoda Barkat
  • Barid-AL-leil