دوره و شماره: دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1393 

مقاله پژوهشی

1. سبک‌شناسی سرودۀ «الخروجِ» صلاح عبدالصبور

صفحه 1-30

علی نجفی ایوکی؛ طیبه باغ چایی


5. بررسی‌شواهد قرآنی‌در ‌رمان "وا إسلاماه" اثرعلی‌احمد باکثیر

صفحه 106-127

سید اسماعیل حسینی اجداد؛ سیده اکرم رخشنده نیا؛ سهیلا گیاهبان


6. بررسی جایگاه زن دراشعار اجتماعی صلاح عبدالصبور

صفحه 130-163

رضا افخمی عقدا؛ محسن زمانی؛ نرجس طهماسبی