دوره و شماره: دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1394 

مقاله پژوهشی

1. هنجارگریزی معنایی قرآن در شعر صلاح عبدالصبور‌

صفحه 1-26

ابراهیم اناری بز چلوئی؛ حسن مقیاسی؛ سمیرا فراهانی


4. بدبینی در شعر الیاس ابو شبکه

صفحه 75-101

علی نظری؛ علی باقر طاهری نیا؛ یونس ولییی


6. شیراز؛ روشنا شهر شعر البیاتی

صفحه 133-160

محمد عامری تبار؛ حبیب الله عباسی


7. شیوه‌های شخصیت پردازی در رمان«اصل و فصل» سحر خلیفه

صفحه 161-191

حسن سرباز؛ محسن پیشوایی علوی؛ سرشین فلاحی