دوره و شماره: دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1396 

مقاله پژوهشی

1. بررسی و تحلیل تصویر زن در داستان‌های کوتاه یوسف ادریس

صفحه 1-22

مهین حاجی زاده؛ راضیه رفیعی؛ محمد پاشایی


8. نمادپردازی در شعر علی الفزانی (شاعر معاصر لیبی)

صفحه 149-171

مرضیه زالی؛ حسین ناظری؛ علی نوروزی؛ بلاسم محسنی


10. سبک شناسی سروده «أوراس» عبدالمعطی حجازی

صفحه 195-218

علی نجفی ایوکی؛ سید رضا میر احمدی؛ سمیه خداوردی