دوره و شماره: دوره 7، شماره 12، خرداد 1396 

مقاله پژوهشی

بررسی و تحلیل تصویر زن در داستان‌های کوتاه یوسف ادریس

صفحه 1-22

10.29252/mcal.7.12.1

مهین حاجی زاده؛ راضیه رفیعی؛ محمد پاشایی


نمادپردازی در شعر علی الفزانی (شاعر معاصر لیبی)

صفحه 149-171

10.29252/mcal.7.12.149

مرضیه زالی؛ حسین ناظری؛ علی نوروزی؛ بلاسم محسنی


سبک شناسی سروده «أوراس» عبدالمعطی حجازی

صفحه 195-218

10.29252/mcal.7.12.195

علی نجفی ایوکی؛ سید رضا میر احمدی؛ سمیه خداوردی