دوره و شماره: دوره 8، شماره 14 - شماره پیاپی 16، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-162 
5. رمزوارگی «شهرزاد» در شعر عبدالوهاب البیاتی

صفحه 91-118

سمیه السادات طباطبایی؛ نعیمه پراندوجی