دوره و شماره: دوره 10، شماره 19 - شماره پیاپی 21، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-306 

مقاله پژوهشی

1. فراخوانی عناصر روایتی هزارویک شب در رمان «بدر زمانه» مبارک ربیع

صفحه 1-24

آیت فتحی کندوله؛ جهانگیر امیری؛ تورج زینی وند؛ علی سلیمی


4. زیبایی‌شناسی انتقادی اشعار ادونیس بر اساس مکتب فرانکفورت

صفحه 77-105

زهرا وکیلی نوش ابادی؛ علی نجفی ایوکی؛ اسدالله بابایی فرد؛ مریم جلائی


7. بازنمود فرودستی زن در رمان «الحب فی زمن النفط»

صفحه 163-184

پریسا نقدی پور؛ فرهاد رجبی؛ سیده اکرم رخشنده نیا


8. کارکرد نشانه‌شناختی نام‌ها در رمان الطریق نجیب محفوظ

صفحه 185-205

نعیمه غفارپور صدیقی؛ وحید مبارک؛ محمد ایرانی


10. بازتاب مردسالاری در شعر ناریمان علّوش

صفحه 233-254

مینا غانمی اصل عربی؛ رسول بلاوی؛ ناصر زارع