دوره و شماره: دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-344 
3. بررسی مناسبات دال و مدلول در ارتباطات غیرکلامی رمان أیام معه

صفحه 59-92

فروزان شهرکی؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ علی اصغر حبیبی


9. برجسته سازی در اشعار محمّدسعید الحبوبیّ با تکیه بر نظریه ی جفری‌لیچ

صفحه 237-263

حسین گرجی؛ محمد جرفی؛ سیّد ابوالفضل سجادی؛ قاسم مختاری