نویسنده = احمد محمدی نژاد پاشاکی
بررسی نشانه‌شناختی رمزگان‌های شعر معاصر یمن با تکیه بر نظریه پیرس؛ مطالعه موردی اشعار عبدالله بردونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1402

10.22034/mcal.2023.19295.2286

احمد محمدی نژاد پاشاکی؛ حسین تک تبار فیروزجائی