نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آیدن چمبرز کارکرد خواننده ی نهفته در پرورش قوه تخیل کودکانه در داستان های کودک محمود شقیر بر پایه‌ی نظریه‌ی آیدن چمبرز (بررسی موردی: داستان کوتاه أنا و جمانة) [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 69-90]
 • آرمانشهر و ضد آرمانشهر آرمانشهر و ضد آرمانشهر در آثار علمی- تخیلیِ توفیق الحکیم (نمایشنامه «رحلة إلی الغد» و داستان کوتاه «فی سنة ملیون») [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 173-194]
 • آیرونی بلاغت «آیرونی» و تحلیل ابتکارات جواهری در قصیده طنزآمیز«تَنْویمَةُ الْجِیاعْ» [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 89-104]
 • آزاداندیشی سوررئالیسم بر مبنای اندیشه ی آزاد با محوریّت مفهوم حریّت و حیرت (با نگاهی بر آراء ناقدان معاصر عرب) [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 205-223]
 • آسیب­ شناسی آسیب شناسی باز‌نویسی داستان های کهن دینی برای کودکان و نوجوانان (مطالعه موردی: «هدیة الشمس» و«ملجأ الخائفین») [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 165-189]
 • آسیب­نگاری شخصیّت خوانشی آدلری از داستان «خلیل کافر» اثر جبران خلیل جبران (آسیب نگاری روان خلیل) [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 77-101]
 • آسیب‌های اجتماعی آسیب‌های اجتماعی از دیدگاه «جمیل صدقی الزهاوی» [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 119-151]
 • آشنایی زدایی صورتگرایی و آشنایی‌ زدایی در شعر ابوالقاسم شابی [دوره 3، شماره 5، 1392]
 • آشنایی‌زدایی ادبی آشنایی‌زدایی ادبی در شعر «الحریة» سروده احمد مطر با تکیه بر نظریة بافت زبانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آلفرد آدلر خوانشی آدلری از داستان «خلیل کافر» اثر جبران خلیل جبران (آسیب نگاری روان خلیل) [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 77-101]
 • آلفرد آدلر نقد روان‌شناختی شخصیت سعید مهران در رماناللص و الکلاب براساس نظریۀ عقده حقارت آلفردآدلر [(مقالات آماده انتشار)]
 • آمار تحلیل محتوایی و آماری مقالات دوفصلنامه نقد ادب معاصر عربی چاپ دانشگاه یزد [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 141-162]
 • آموزش آسیب‌های اجتماعی از دیدگاه «جمیل صدقی الزهاوی» [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 119-151]
 • آورگان فلسطینی جایگاه آوارگان فلسطینی در شعر محمود درویش [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 25-57]

ا

 • ابراهیم الکَونی تحلیل گفتمان انتقادی رمان چهارگانه "الخسوف" بر اساس رویکرد "نورمن فرکلاف" [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 49-72]
 • ابراهیم مقادمه واکاوی زندان سروده های ابراهیم مقادمه بر مبنای مؤلفه های سبک شناسی لایه‌ای [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 47-72]
 • ابراهیم نصرالله تحلیل نشانه شناختی تصاویر روی جلد دیوان های شعری ابراهیم نصرالله (بررسی موردی: دیوان های "نعمان یستردّ لونه" و "فضیحة الثعلب") [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 73-97]
 • ابراهیم نصرالله بررسی شیوۀ روایی فراداستان در رمان حرب الکلب الثانیة [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 209-235]
 • ابراهیم نصرالله تحلیل رمان حرب الکلب الثانیه بر اساس نظریه آشوب [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابهام نقد و بررسی آراء ناقدان معاصر عرب و غرب پیرامون پیام شعر [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 57-95]
 • ابوالقاسم شابی صورتگرایی و آشنایی‌ زدایی در شعر ابوالقاسم شابی [دوره 3، شماره 5، 1392]
 • اتحاد سبک شناسی سروده «أوراس» عبدالمعطی حجازی [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 195-218]
 • ایجاز خوانش کمینه گرایانة داستان‌های کتاب"التائه" اثر جبران خلیل جبران [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 107-140]
 • ایجاز بررسی ژرف ساختهای ناسازواری در طنز تلخ «احمد مطر» [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 107-129]
 • احمد خالد توفیق خوانشی بر داستان "أسطورة النداهة" از احمد خالد توفیق با تکیه بر نقد اجتماعی [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 1-20]
 • احمد سعداوی فرانکشتاین فی بغداد خوانش دیستوپیایی رمان «فرانکشتاین فی بغداد» بر اساس اصلاحات مرتن بر دیدگاه کارکردگرایی ساختاری [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 25-53]
 • احمد شوقی بینامتنی قرآنی در اشعار احمد شوقی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 25-51]
 • احمد مطر تحلیل مسأله‌ی فقر در شعر احمد مطر از منظر جامعه‌شناسی ادبیات [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 101-121]
 • احمد مطر بررسی ژرف ساختهای ناسازواری در طنز تلخ «احمد مطر» [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 107-129]
 • احمد مطر آشنایی‌زدایی ادبی در شعر «الحریة» سروده احمد مطر با تکیه بر نظریة بافت زبانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمد وائلی بررسی توصیفی- تحلیلی سیمای امام حسین(ع) در شعر دینی احمد وائلی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 173-202]
 • ادبیات‌ اسلامی نقد عناصر داستان «حکایات طبیب» نجیب کیلانی بر اساس رویکرد ادبیات اسلامی [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 27-45]
 • ادبیّات اقلیمی بررسی عناصر ادبیات اقلیمی در داستان‌های کوتاه مارون عبود [دوره 5، شماره 8، 1394، صفحه 51-73]
 • ادبیات پایداری خاستگاه نماد و اسطورۀ پرندگان در ادبیات پایداری (بررسی موردی اشعار سمیح القاسم) [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 1-24]
 • ادبیات پسااستعماری نقد پسااستعماری رمان غدا یوم جدید اثر عبدالحمیدبن هدوقه (مطالعه موردی: نژادگرایی) [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 205-230]
 • ادبیات داستانی مؤلفه های رئالیسم جادویی در رمان «تقریر میلیس» اثر ربیع جابر [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 131-149]
 • ادبیات داستانی بررسی شیوۀ روایی فراداستان در رمان حرب الکلب الثانیة [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 209-235]
 • ادبیات داستانی عربی بررسی و تحلیل مؤلفه های رمانتیسمِ سیاه در داستان «تلک الرائحة» از صنع الله ابراهیم [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 81-107]
 • ادبیات زنانه «الأسود یلیق بک» اثر أحلام مستغانمی، روایتی به قلم یک زن [(مقالات آماده انتشار)]
 • ادبیات عرب واکاوی زندان سروده های ابراهیم مقادمه بر مبنای مؤلفه های سبک شناسی لایه‌ای [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 47-72]
 • ادبیات علمی- تخیلی آرمانشهر و ضد آرمانشهر در آثار علمی- تخیلیِ توفیق الحکیم (نمایشنامه «رحلة إلی الغد» و داستان کوتاه «فی سنة ملیون») [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 173-194]
 • ادبیات کودک کارکرد خواننده ی نهفته در پرورش قوه تخیل کودکانه در داستان های کودک محمود شقیر بر پایه‌ی نظریه‌ی آیدن چمبرز (بررسی موردی: داستان کوتاه أنا و جمانة) [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 69-90]
 • ادبیات کودک سوریه بررسی عناصر داستان در مجموعه «دنیا الأسرار» و آموزندگی آن‌ها برای کودکان [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 1-31]
 • ادبیات متعهد عاشورا در آیینه‌ی اشعار علامه سیدمحمد حسین فضل‌الله [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 145-167]
 • ادبیات مقاومت بررسی مؤلّفه‌های مکتب رمانتیک در اشعار مقاومت «مسعد محمّد زیاد» [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 1-23]
 • ادب پایداری بررسی توصیفی- تحلیلی سیمای امام حسین(ع) در شعر دینی احمد وائلی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 173-202]
 • ادب معاصر انطباق تکنیک فاصله‌گذاری بر داستان «رجل من دمشق» اثر زکریا تامر [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 101-124]
 • ادب معاصر عربی کنکاشی در فلسفه وجود‌گرایی در شعر جمیل صدقی زهاوی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 141-176]
 • ادوارد سعید تحلیل نمایشنامه ی «قدموس» با تأکید بر مؤلفه های شرق شناسانه ی ادوارد سعید [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 281-303]
 • ادونیس زیبایی‌شناسی انتقادی اشعار ادونیس بر اساس مکتب فرانکفورت [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 77-105]
 • ایدئولوژیک کارکرد ایدئولوژیک استعاره ی جهتی در دفتر شعری«معرکة بلارایة» اثر غازی القصیبی [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 247-269]
 • ایدئولوژی و روابط قدرت ایدئولوژی و روابط قدرت در رمان «الجازیة والدراویش» بر اساس رویکرد انتقادی فرکلاف (بررسی موردی نمادهای اسطوره‌ای رمان) [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 247-270]
 • ارتباط نقد و بررسی آراء ناقدان معاصر عرب و غرب پیرامون پیام شعر [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 57-95]
 • ارتباطات غیرکلامی بررسی مناسبات دال و مدلول در ارتباطات غیرکلامی رمان أیام معه [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 59-92]
 • اریک برن تحلیل رفتار متقابل شخصیّت‌ها در رمان «القاتل الأشقر» بر اساس نظریه شخصیّت اریک برن [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایزد- بانوی گیاهی خوانش اسطوره‏گرای تمنّای جاودانگی در سروده‏های عبدالوهاب البیّاتی [دوره 6، شماره 10، 1395، صفحه 167-201]
 • اسپارتاکوس نشانه‌شناسی سرودة «کلمات سبارتاکوس الأخیره» [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 174-204]
 • استراتژی­های بیانی تحلیل کاریکلماتور در شعر «أحمد مطر» و استراتژی های بیانی آن [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 157-180]
 • استعاره­ی جهتی کارکرد ایدئولوژیک استعاره ی جهتی در دفتر شعری«معرکة بلارایة» اثر غازی القصیبی [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 247-269]
 • استعاره­ی مفهومی کارکرد ایدئولوژیک استعاره ی جهتی در دفتر شعری«معرکة بلارایة» اثر غازی القصیبی [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 247-269]
 • اسطوره کاربرد موازی و معکوس هفت سفر سندباد در شعر سیاب [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 47-75]
 • اسطوره دلالت‌های معنایی اسطوره‌ تموز در شعر خلیل حاوی و عبدالوهاب البیاتی [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 23-42]
 • اسطوره بازخوانی اسطورۀ اوزیریس در شعر سمیح القاسم بر اساس الگوی جوزف کمبل [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 155-173]
 • اسطوره خاستگاه نماد و اسطورۀ پرندگان در ادبیات پایداری (بررسی موردی اشعار سمیح القاسم) [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 1-24]
 • اسطوره واکاوی نماد و اسطوره در قصیدة «سندباد فی رحلته الثامنة» خلیل حاوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسطوره الهام گیری از کهن اسطوره ی گیل گمش در شعر معاصر عربی با تکیه بر شعر سمیح القاسم، ادونیس و سعدی یوسف [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 183-204]
 • اسلوب بررسی و نقد «زینب، مناظر و أخلاق ریفیة» نخستین رمان معاصر عربی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 59-89]
 • اشتغال زنان بررسی اشتغال زنان در رمان "عباد ‌‌الشمس" سحر خلیفه (بر اساس نظریة توانمندسازی زنان) [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 51-75]
 • اشغال بازخوانی اسطورۀ اوزیریس در شعر سمیح القاسم بر اساس الگوی جوزف کمبل [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 155-173]
 • اشغالگران رمزگشایی از نمادهای اشغالگران در شعر عزالدین مناصره [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 1-25]
 • اصل و فصل شیوه‌های شخصیت پردازی در رمان«اصل و فصل» سحر خلیفه [دوره 5، شماره 8، 1394، صفحه 161-191]
 • اغتراب جلوه‌های نوستالژی وارتباط آن با اغتراب مکانی، اجتماعی وروانی در دیوان «تأبّط منفی» عدنان الصائغ [دوره 6، شماره 10، 1395، صفحه 33-56]
 • افسانه¬ی تمثیلی افسانه¬ی تمثیلی و کارکرد آن در شعر أحمد مطر [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 123-147]
 • افسانه شهرزاد فراخوانی عناصر روایتی هزارویک شب در رمان «بدر زمانه» مبارک ربیع [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 1-24]
 • اگزیستانسیالیسم تحلیل رمان فی المنفی اثر ژرژ سالم بر مبنای مکتب اگزیستانسیالیسم [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 67-88]
 • اگزیستانسیالیسم تحلیل اگزیستانسیالیستی شخصیت اوّل (عمر) رمانِ "الشحّاذ" اثر نجیب محفوظ [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 231-253]
 • ایلیا ابو­ماضی­ ساختار موسیقایی قصیده‌ی «فلسفه الحیاه» بر پایه مکتب فرمالیسم [دوره 4، شماره 6، 1393، صفحه 31-53]
 • الأرض بررسی موتیف "أرض" در رمان "الحرب فی برّ مصر" از یوسف القعید [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 175-195]
 • الیاس ابو شبکه بدبینی در شعر الیاس ابو شبکه [دوره 5، شماره 8، 1394، صفحه 75-101]
 • الیاس خوری تحلیل زمان روایی رمان "مملکة الغرباء" اثر الیاس خوری، براساس دیدگاه روایتی ژرارژنت [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 1-23]
 • الأسود یلیق بک «الأسود یلیق بک» اثر أحلام مستغانمی، روایتی به قلم یک زن [(مقالات آماده انتشار)]
 • الباذنجانة الزرقاء بررسی روانشناختی تیپ های شخصیّتی در رمان «الباذنجانة الزرقاء» اثر میرال الطحاوی بر اساس نظریۀ کارن هورنای [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 73-95]
 • الحب فی زمن النفط بازنمود فرودستی زن در رمان «الحب فی زمن النفط» [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 163-184]
 • الحرالریاحی زیبایی شناسی خلاقیت هنری در نمایشنامه منظوم (الحرالریاحی) [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 57-84]
 • الحرب فی برّ مصر بررسی موتیف "أرض" در رمان "الحرب فی برّ مصر" از یوسف القعید [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 175-195]
 • الحریة آشنایی‌زدایی ادبی در شعر «الحریة» سروده احمد مطر با تکیه بر نظریة بافت زبانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • الخروج سبک‌شناسی سرودۀ «الخروجِ» صلاح عبدالصبور [دوره 4، شماره 6، 1393، صفحه 1-30]
 • الدودة و الثعبان بررسی مضامین سیاسی و اجتماعی نمایشنامه «الدودة و الثعبان» اثر علی احمد باکثیر [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 31-56]
 • السندباد فی رحلته الثامنة واکاوی نماد و اسطوره در قصیدة «سندباد فی رحلته الثامنة» خلیل حاوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • الشحاذ تحلیل اگزیستانسیالیستی شخصیت اوّل (عمر) رمانِ "الشحّاذ" اثر نجیب محفوظ [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 231-253]
 • الصامدون نشانه‌شناسی قصیدة «الصامدون» اثر عبدالقدوس العاملی با تکیه بر رویکرد مایکل ریفاتر [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 207-231]
 • الصبار بازنمایی اندیشه‌های داستانی در ادبیات پایداری فلسطین(بررسی موردی رمان "الصبار") [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 1-28]
 • الطیب صالح تقابل مکان و کارکردهای معنایی آن در رمان «موسم الهجرة إلی الشمال» [دوره 3، شماره 5، 1392]
 • الظل و الصلیب تحلیلی زبان شناختی – ساختاری از قصیده ی «الظِّل و الصَّلیب» بر اساس روش یاکوبسن [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-25]
 • العصفورالأحدب نشانه‌شناسی لایه‌ای زمان در نمایشنامۀ «العصفور الأحدب» اثر محمد الماغوط [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 137-163]
 • القاتل الأشقر تحلیل رفتار متقابل شخصیّت‌ها در رمان «القاتل الأشقر» بر اساس نظریه شخصیّت اریک برن [(مقالات آماده انتشار)]
 • الکافرة بررسی آسیب های اجتماعی در رمان «الکافرة» اثر علی بدر بر اساس نظریه ی دورکیم (مطالعه‌ی موردی خودکشی) [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 29-57]
 • الکتابة وإشکالیة السلطة بررسی و نقد آراء کمال ابو دیب در حوزه نقد فمنیستی [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوی کلود برمون تحلیل رمان «اللصّ والکلاب» اثر نجیب محفوظ با الگوی ساختاری کلود برمون [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 43-66]
 • الگوی کنشگر گریماس تحلیل ساختاری شخصیت‌های رمان "بیروت 75 " غادة السمان بر اساس نظریه کنشی گریماس [دوره 3، شماره 5، 1392]
 • الگوی لیچ بررسی هنجار گریزی نوشتاری در اشعار سمیح قاسم بر اساس نظریه لیچ [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 85-106]
 • اللیالی کلّها نشانه‌شناسی عنوان در دیوان «اللیالی کلّها» اثر سعدی یوسف با تکیّه بر رویکرد سوسور [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 91-117]
 • اللصّ والکلاب آشنایی زدایی در رمان «اللّصّ والکلاب»، اثر نجیب محفوظ بر اساس فرمالیسم روسی [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 1-27]
 • اللص و الکلاب خوانشی تحلیلی از صحنه آغازین رمان "اللص والکلاب" اثر نجیب محفوظ [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 99-122]
 • اللص و الکلاب مطالعه بینامتنی رمان و فیلم «اللص و الکلاب» [(مقالات آماده انتشار)]
 • اللص و الکلاب نقد روان‌شناختی شخصیت سعید مهران در رماناللص و الکلاب براساس نظریۀ عقده حقارت آلفردآدلر [(مقالات آماده انتشار)]
 • اللغة الأخری تحلیل داستانک «اللغة الأخری» اثر جبران خلیل جبران، از منظر نمادشناسی [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 133-155]
 • المحبوبات واکاوی رمان «المحبوبات» عالیه ممدوح بر اساس نظریه‌ی تن بیگانه کریستوا [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 191-213]
 • المصابیح الزرق بررسی سرعت روایت در رمان «المصابیح الزرق» حنامینه [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 1-24]
 • امام حسین (ع) عاشورا در آیینه‌ی اشعار علامه سیدمحمد حسین فضل‌الله [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 145-167]
 • امپرسیونیسم کاربست امپرسیونیسم در رمان «ما تبقی لکم» اثر غسان کنفانی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 147-171]
 • اینیاگرام بررسی سطوح سه گانة سلامت روانی در شخصیت های رمان «ساق البامبو» بر اساس تئوری آنیاگرام [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 107-137]
 • انتقادهای کلامی بازشناسی انتقادهای کلامی در بستر روابط اجتماعی در رمان النوم فی حقل الکرز اثر أزهر جرجیس بر اساس الگوی جنسیت ارتباطی روث وُداک [(مقالات آماده انتشار)]
 • اندیشه­های داستانی (ارائه­ی اندیشه) بازنمایی اندیشه‌های داستانی در ادبیات پایداری فلسطین(بررسی موردی رمان "الصبار") [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 1-28]
 • انسجام نحوی بررسی انسجام در ساختار نحوی شعر مقاومت (مطالعه موردی شعر بسیسو، فیتوری و صائغ) [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 165-183]
 • انکیدو الهام گیری از کهن اسطوره ی گیل گمش در شعر معاصر عربی با تکیه بر شعر سمیح القاسم، ادونیس و سعدی یوسف [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 183-204]
 • اوراق عصام عبدالعاطی نقد جامعه‌شناختی رمان «اوراق عصام عبدالعاطی» در مجموعه «نیران صدیقة» از علاء أسوانی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 51-73]
 • اوزیریس بازخوانی اسطورۀ اوزیریس در شعر سمیح القاسم بر اساس الگوی جوزف کمبل [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 155-173]

ب

 • بارودی بینامتنی اشعار بارودی با شعر جاهلی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 89-119]
 • بارودی واکاوی جلوه های «خودشیفتگی هنری» در اشعار بارودی [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 121-139]
 • بازگشت‌به‌حیفا ریخت‌شناسی داستان «بازگشت‌به‌حیفا» غسّان کنفانی بر اساس الگوی کلودبرمون [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 77-99]
 • باستان­گرایی برجسته سازی در اشعار محمّدسعید الحبوبیّ با تکیه بر نظریه ی جفری‌لیچ [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 237-263]
 • بافت بیرونی بررسی رمان "الصبار" سحر خلیفه (براساس الگوی تحلیل گفتمان انتقادی فیرکلاف) [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 101-123]
 • بافت درونی بررسی رمان "الصبار" سحر خلیفه (براساس الگوی تحلیل گفتمان انتقادی فیرکلاف) [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 101-123]
 • بافت زبانی آشنایی‌زدایی ادبی در شعر «الحریة» سروده احمد مطر با تکیه بر نظریة بافت زبانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • باورهای عامّه و خرافی تجلی باورهای عامّه و خرافی در تصویرسازی های عاشقانه ی نزار قبانی [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 185-203]
 • بدبینی بدبینی در شعر الیاس ابو شبکه [دوره 5، شماره 8، 1394، صفحه 75-101]
 • بدبینی بررسی و تحلیل مؤلفه های رمانتیسمِ سیاه در داستان «تلک الرائحة» از صنع الله ابراهیم [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 81-107]
 • بدر زمانه فراخوانی عناصر روایتی هزارویک شب در رمان «بدر زمانه» مبارک ربیع [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 1-24]
 • بدر شاکر السیّاب واکاوی تصویر قابیل در شعر داستانی «المومس العمیاء» بدر شاکر السیاب [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 101-127]
 • بدر شاکر سیاب موتیف نهر (رود) در اشعار بدر شاکر سیاب [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 75-100]
 • برجسته سازی بررسی هنجارگریزی دربخشی از اشعار نزار قبانی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 51-79]
 • برجسته­ سازی برجسته سازی در اشعار محمّدسعید الحبوبیّ با تکیه بر نظریه ی جفری‌لیچ [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 237-263]
 • برید اللیل بررسی روایت اپیزودی در رمان «برید اللیل» از هدی برکات [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 271-294]
 • بیروت 75 تحلیل ساختاری شخصیت‌های رمان "بیروت 75 " غادة السمان بر اساس نظریه کنشی گریماس [دوره 3، شماره 5، 1392]
 • بطلة کربلاء کانون روایت در رمان«بطلة کربلاء» عایشه عبدالرحمن بر اساس نظریة ژرار ژنت [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 49-75]
 • بغداد/ عراق شیراز؛ روشنا شهر شعر البیاتی [دوره 5، شماره 8، 1394، صفحه 133-160]
 • بلند الحیدری بررسی و تحلیل نوستالژی در شعر بلند الحیدری [دوره 5، شماره 8، 1394، صفحه 103-133]
 • بینافردی خوانش ساختار اندیشگانی و بینافردی اشعار فاروق جویده براساس رویکرد نقش‌گرای هلیدی (مطالعه مورد پژوهانه: ده قصیده) [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 25-54]
 • بین القصرین خوانش ناتورالیستی رمان «بین القصرین» اثر نجیب محفوظ [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 207-234]
 • بینامتنی بینامتنی قرآنی در اشعار احمد شوقی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 25-51]
 • بینامتنی سبک‌شناسی سرودۀ «الخروجِ» صلاح عبدالصبور [دوره 4، شماره 6، 1393، صفحه 1-30]
 • بینامتنی مطالعه بینامتنی رمان و فیلم «اللص و الکلاب» [(مقالات آماده انتشار)]
 • بینانشانه‌ای مطالعه بینامتنی رمان و فیلم «اللص و الکلاب» [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهاء طاهر بررسی عنصر شخصیت در رمان «خالتی صفیة و الدیر» اثر بهاء طاهر (با تکیه بر نظریه فیلیپ هامون) [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 77-99]

پ

 • پیامدهای روانی مهاجرت زنانه و پیامدهای روانی آن در رمان «الکافرة» اثر علی بدر [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 21-44]
 • پدرسالاری بازتاب مردسالاری در شعر ناریمان علّوش [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 233-254]
 • پراپ تحلیل ریخت شناسانه ی داستان «طواحین بیروت» توفیق یوسف عواد بر اساس روش پراپ [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 153-179]
 • پیر بوردیو خوانش جامعه‌شناختی سرمایه‌های‌ زنان در رمان صیف مع العدو اثر شهلا العجیلی براساس نظریه انواع سرمایه پیر بوردیو [(مقالات آماده انتشار)]
 • پرسونا نمودهای پرسونا در صانع الحب اثر احسان عبدالقدوس بر پایه نظریه گوستاو یونگ [(مقالات آماده انتشار)]
 • پرندگان خاستگاه نماد و اسطورۀ پرندگان در ادبیات پایداری (بررسی موردی اشعار سمیح القاسم) [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 1-24]
 • پیرنگ بررسی و نقد «زینب، مناظر و أخلاق ریفیة» نخستین رمان معاصر عربی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 59-89]
 • پیرنگ کاربست امپرسیونیسم در رمان «ما تبقی لکم» اثر غسان کنفانی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 147-171]
 • پست­ مدرنیسم نقش علائم سجاوندی در ریز روایت های پسامدرن عربی [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 319-344]
 • پست‌مدرنیسم تحلیل کاربست شیوه‌ی روایی فراداستان در رمان کیدالنساء اثر خیری عبدالجواد [(مقالات آماده انتشار)]

ت

 • تأبط منفی جلوه‌های نوستالژی وارتباط آن با اغتراب مکانی، اجتماعی وروانی در دیوان «تأبّط منفی» عدنان الصائغ [دوره 6، شماره 10، 1395، صفحه 33-56]
 • تابو رسالت باورهای عامیانه در رمان «ریح الجنوب» با تکیه بر تابو و خرافه [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 235-260]
 • تأثیر نقد و بررسی آراء ناقدان معاصر عرب و غرب پیرامون پیام شعر [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 57-95]
 • تجدد بازتاب «سنت» و «تجدد» در قصرالشوق نجیب محفوظ [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 127-153]
 • تحدی سبک‌شناسی قصیده «تحدی» اثر معین بسیسو (سطح آوایی، صرفی و نحوی) [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 283-307]
 • تحلیل انتقادی گفتمان بازنمایی کنشگران اجتماعی در رمان الطلیانی بر اساس رهیافت ون‌لیوون [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحلیل روان‌شناسی تحلیل روان‌شناسانه رمان زقاق المدق اثر نجیب محفوظ [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 211-235]
 • تحلیل زبانی بررسی هنجار گریزی نوشتاری در اشعار سمیح قاسم بر اساس نظریه لیچ [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 85-106]
 • تحلیل گفتمان تحلیل گفتمان اشعارسمیح القاسم براساس رویکرد بینافردی" [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 151-173]
 • تحلیل گفتمان انتقادی تحلیل گفتمان انتقادی رمان چهارگانه "الخسوف" بر اساس رویکرد "نورمن فرکلاف" [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 49-72]
 • تحلیل محتوا تحلیل محتوایی و آماری مقالات دوفصلنامه نقد ادب معاصر عربی چاپ دانشگاه یزد [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 141-162]
 • تداوم بررسی سرعت روایت در رمان «المصابیح الزرق» حنامینه [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 1-24]
 • ترسیم تحلیل کاریکلماتور در شعر «أحمد مطر» و استراتژی های بیانی آن [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 157-180]
 • تصویر پردازی بررسی نشانه‌شناختی رمزگان‌های شعر معاصر یمن با تکیه بر نظریه پیرس؛ مطالعه موردی اشعار عبدالله بردونی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تصویرسازی عاشقانه تجلی باورهای عامّه و خرافی در تصویرسازی های عاشقانه ی نزار قبانی [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 185-203]
 • تصویر شعری جستاری در آرای نقدی عزالدین اسماعیل در باب تصویر شعری [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 25-45]
 • تصویرگری بررسی کارکرد موسیقی شعر بردونی در تصویر آفرینی [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 1-24]
 • تصویرگری متن دینی آسیب شناسی باز‌نویسی داستان های کهن دینی برای کودکان و نوجوانان (مطالعه موردی: «هدیة الشمس» و«ملجأ الخائفین») [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 165-189]
 • تعلیق داستانی خوانشی تحلیلی از صحنه آغازین رمان "اللص والکلاب" اثر نجیب محفوظ [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 99-122]
 • تغییر ناگهانی پس زمینه بررسی شگردهای تمرکززدایی انتظارشکن در تصاویرداستان های کودکانه ی یعقوب شارونی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 171-204]
 • تفرّد نقد اسطوره‏شناختیِ حکایت «شیطان» از جبران خلیل جبران [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 125-143]
 • تکنیک­ های بازنویسی آسیب شناسی باز‌نویسی داستان های کهن دینی برای کودکان و نوجوانان (مطالعه موردی: «هدیة الشمس» و«ملجأ الخائفین») [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 165-189]
 • تلک الرائحة بررسی و تحلیل مؤلفه های رمانتیسمِ سیاه در داستان «تلک الرائحة» از صنع الله ابراهیم [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 81-107]
 • تمدن شرقی بازتاب «دیگری غربی» در رمان "شمس و لیل" نوشته‌ی محمود تیمور [دوره 4، شماره 6، 1393، صفحه 83-103]
 • تمرکززدایی انتظار شکن بررسی شگردهای تمرکززدایی انتظارشکن در تصاویرداستان های کودکانه ی یعقوب شارونی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 171-204]
 • تموز دلالت‌های معنایی اسطوره‌ تموز در شعر خلیل حاوی و عبدالوهاب البیاتی [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 23-42]
 • تنانگی واکاوی جلوه‌های گروتسک در رمان لعبة النسیان بر اساس رویکرد باختین [(مقالات آماده انتشار)]
 • تن بیگانه واکاوی رمان «المحبوبات» عالیه ممدوح بر اساس نظریه‌ی تن بیگانه کریستوا [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 191-213]
 • تنزّل (فروکاهی) واکاوی جلوه‌های گروتسک در رمان لعبة النسیان بر اساس رویکرد باختین [(مقالات آماده انتشار)]
 • تنویمة الجیاع بلاغت «آیرونی» و تحلیل ابتکارات جواهری در قصیده طنزآمیز«تَنْویمَةُ الْجِیاعْ» [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 89-104]
 • توالی تحلیل رمان «اللصّ والکلاب» اثر نجیب محفوظ با الگوی ساختاری کلود برمون [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 43-66]
 • توالی و پی‌رفت ریخت‌شناسی داستان «بازگشت‌به‌حیفا» غسّان کنفانی بر اساس الگوی کلودبرمون [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 77-99]
 • توانمند‌سازی بررسی اشتغال زنان در رمان "عباد ‌‌الشمس" سحر خلیفه (بر اساس نظریة توانمندسازی زنان) [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 51-75]
 • توفیق الحکیم آرمانشهر و ضد آرمانشهر در آثار علمی- تخیلیِ توفیق الحکیم (نمایشنامه «رحلة إلی الغد» و داستان کوتاه «فی سنة ملیون») [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 173-194]
 • توفیق حکیم داستان «ابلیسٌ ینتصر» توفیق حکیم از منظر ساختارگرایانه «بارت» [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 123-141]
 • توفیق یوسف عواد تحلیل ریخت شناسانه ی داستان «طواحین بیروت» توفیق یوسف عواد بر اساس روش پراپ [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 153-179]

ث

 • ثلاثیة غرناطة نقد و بررسی رمان ثلاثیة غرناطة، اثر رضوی عاشور از منظر خلاقیت های شخصیت‌پردازانه [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 141-158]
 • ثلج القاهرة مطالعه ی زبان و جنسیت در رمان «ثلج القاهرة» اثر لنا عبدالرحمن و«عمارة یعقوبیان» از علاء اسوانی بر اساس دیدگاه رابین لیکاف [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 121-151]

ج

 • جایگاه اجتماعی بررسی شخصیت‌پردازی زن و خصوصیات اجتماعی وی در رمان‌های تاریخی جرجی زیدان [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 141-161]
 • جامعه‌پذیری جنسیت بررسی جامعه‌پذیری جنسیت زنان در سه داستان کوتاه «قماشة العلیان» [دوره 6، شماره 10، 1395، صفحه 137-166]
 • جامعه شناختی تحلیل کنش مفهومی و ارتباطی سوژه در سروده‌های بهار عربی «ایهاب الشلبی» بر اساس مؤلفه‌های کنش ارتباطی یورگن هابرماس [(مقالات آماده انتشار)]
 • جامعه شناسی ادبیات تحلیل مسأله‌ی فقر در شعر احمد مطر از منظر جامعه‌شناسی ادبیات [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 101-121]
 • جاودانگی خوانش اسطوره‏گرای تمنّای جاودانگی در سروده‏های عبدالوهاب البیّاتی [دوره 6، شماره 10، 1395، صفحه 167-201]
 • جبرا ابراهیم جبرا بررسی آثار داستانی جبرا ابراهیم جبرا از دیدگاه نقد کهن الگویی (با تکیه بر داستان‌های "صراخ فی لیل طویل"، "صیادون فی شارع ضیق"، "السفینة"، "البحث عن ولید مسعود") [دوره 6، شماره 10، 1395، صفحه 83-105]
 • جبرا ابراهیم جبرا بررسی عنصر مکان و کارکردهای آن در رمان «عالم بلاخرائط» اثر مشترک «عبدالرحمن منیف» و «جبرا ابراهیم جبرا» [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 137-159]
 • جبران بازنمایی عقدۀ حقارت در شخصیت قهرمان داستان «إمرأة عند نقطة الصفر» اثر نوال سعداوی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 227-245]
 • جبران خلیل جبران خوانش کمینه گرایانة داستان‌های کتاب"التائه" اثر جبران خلیل جبران [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 107-140]
 • جبران خلیل جبران نقد اسطوره‏شناختیِ حکایت «شیطان» از جبران خلیل جبران [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 125-143]
 • جبران خلیل جبران خوانشی آدلری از داستان «خلیل کافر» اثر جبران خلیل جبران (آسیب نگاری روان خلیل) [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 77-101]
 • جبران خلیل جبران تحلیل داستانک «اللغة الأخری» اثر جبران خلیل جبران، از منظر نمادشناسی [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 133-155]
 • جدال خیر و شرّ در شعر واکاوی تصویر قابیل در شعر داستانی «المومس العمیاء» بدر شاکر السیاب [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 101-127]
 • جریان سیال ذهن تحلیل روایت در رمان "حین ترکنا الجسر" از منظر جریان سیال ذهن [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 237-256]
 • جُرج سالم نمودهای فلسفه وجودگرایی در مجموعه‌ی داستانی «گفتگوی ناشنوایان» از جُرج سالم [دوره 4، شماره 6، 1393، صفحه 55-81]
 • جفری­لیچ برجسته سازی در اشعار محمّدسعید الحبوبیّ با تکیه بر نظریه ی جفری‌لیچ [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 237-263]
 • جنسیت خوانش پسااستعماری رمان «ما لا تذروه الریاح» اثر محمد العالی عرعار (مطالعه موردی: جنسیت) [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 151-174]
 • جواهری بلاغت «آیرونی» و تحلیل ابتکارات جواهری در قصیده طنزآمیز«تَنْویمَةُ الْجِیاعْ» [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 89-104]
 • جورج لوکاچ نقد رمان عمارت یعقوبیان (اثر علاء الأسوانی) بر اساس رئالیسم در نظریه‌ی جامعه‌شناختی «جورج لوکاچ» [دوره 6، شماره 10، 1395، صفحه 57-81]
 • جوزف کمبل بازخوانی اسطورۀ اوزیریس در شعر سمیح القاسم بر اساس الگوی جوزف کمبل [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 155-173]

چ

 • چکیده مطالعه روشمندی علمی در پژوهشهای نثر معاصر عربی «بررسی موردی چکیده های مقالات داستانی» [دوره 3، شماره 5، 1392]
 • چندمعنایی برجسته سازی در اشعار محمّدسعید الحبوبیّ با تکیه بر نظریه ی جفری‌لیچ [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 237-263]
 • چهارگانه الخسوف تحلیل گفتمان انتقادی رمان چهارگانه "الخسوف" بر اساس رویکرد "نورمن فرکلاف" [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 49-72]

ح

 • حرب الکلب الثانیة بررسی شیوۀ روایی فراداستان در رمان حرب الکلب الثانیة [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 209-235]
 • حیرت سوررئالیسم بر مبنای اندیشه ی آزاد با محوریّت مفهوم حریّت و حیرت (با نگاهی بر آراء ناقدان معاصر عرب) [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 205-223]
 • حس تعلق مکانی واکاوی حس تعلق مکانی در رمان «من منتظرت هستم» (لأنی أشتاق الیک) از سناء ابوشرار [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 97-120]
 • حضور ذهنی خواننده کارکرد خواننده ی نهفته در پرورش قوه ی تخیل کودک در داستان‌های کودکانه ی صبحی سلیمان [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 67-90]
 • حضور قهرمان کودک تحلیل نشانه‌شناختی اجتماعی حضور کودک در داستان‌های کوتاه غسان کنفانی (بررسی موردی داستان کوتاه «جدران من حدید») [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 45-65]
 • حکایات طبیب نقد عناصر داستان «حکایات طبیب» نجیب کیلانی بر اساس رویکرد ادبیات اسلامی [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 27-45]
 • حکایات یوسف تادرس مفهوم‌سازی «زمان» در رمان «حکایات یوسف تادرس» در پرتو نظریه ی معنی‌شناسی شناختی [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 91-114]
 • حکایت دنیا الأسرار بررسی عناصر داستان در مجموعه «دنیا الأسرار» و آموزندگی آن‌ها برای کودکان [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 1-31]
 • حکایتِ شیطان نقد اسطوره‏شناختیِ حکایت «شیطان» از جبران خلیل جبران [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 125-143]
 • حلمی سالم خوانش پس‌کنشانه‌ی قصیده‌ی «اللوفر» از حلمی سالم بر پایه‌ی الگوی نشانه‌شناسی مایکل ریفاتر [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 205-225]
 • حنامینه بررسی سرعت روایت در رمان «المصابیح الزرق» حنامینه [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 1-24]
 • حنا مینه خوانش مولّفه های رئالیسم جادویی در رمان «الرجل الّذی یکره نفسه» نوشتة حنا مینه [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 25-45]
 • حین ترکنا الجسر تحلیل روایت در رمان "حین ترکنا الجسر" از منظر جریان سیال ذهن [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 237-256]
 • حیوان در شعر کاربرد نمادین نام حیوانات در شعر «عبدالوهاب البیاتی» [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 1-24]

خ

 • خالد ابو خالد روانکاوی مؤلفه‌های شادکامی در شعر خالد أبوخالد براساس روانشناسی مثبت‌گرا [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 255-282]
 • خرافه رسالت باورهای عامیانه در رمان «ریح الجنوب» با تکیه بر تابو و خرافه [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 235-260]
 • خیری عبدالجواد تحلیل کاربست شیوه‌ی روایی فراداستان در رمان کیدالنساء اثر خیری عبدالجواد [(مقالات آماده انتشار)]
 • خزعل الماجدی نشانه شناسی مفهوم غربت زمانی-مکانی در دیوان «أحزان السّنّة العراقیة» از «خزعل الماجدی» بر اساس نظریه ی پیرس [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 251-272]
 • خلیل حاوی دلالت نمادین رنگ در شعر خلیل حاوی [دوره 6، شماره 10، 1395، صفحه 1-32]
 • خلیل حاوی دلالت‌های معنایی اسطوره‌ تموز در شعر خلیل حاوی و عبدالوهاب البیاتی [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 23-42]
 • خلیل حاوی واکاوی نماد و اسطوره در قصیدة «سندباد فی رحلته الثامنة» خلیل حاوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خلیل کافر خوانشی آدلری از داستان «خلیل کافر» اثر جبران خلیل جبران (آسیب نگاری روان خلیل) [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 77-101]
 • خوانش اکتشافی نشانه‌شناسی قصیدة بلقیس نزار قبانی بر اساس نظریة خوانش اکتشافی و پس‌کنشانة مایکل ریفاتر [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 123-141]
 • خوانش پس‌کنشانه نشانه‌شناسی قصیدة بلقیس نزار قبانی بر اساس نظریة خوانش اکتشافی و پس‌کنشانة مایکل ریفاتر [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 123-141]
 • خوانش پس‌کنشانه خوانش پس‌کنشانه‌ی قصیده‌ی «اللوفر» از حلمی سالم بر پایه‌ی الگوی نشانه‌شناسی مایکل ریفاتر [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 205-225]
 • خواننده­ی نهفته کارکرد خواننده ی نهفته در پرورش قوه تخیل کودکانه در داستان های کودک محمود شقیر بر پایه‌ی نظریه‌ی آیدن چمبرز (بررسی موردی: داستان کوتاه أنا و جمانة) [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 69-90]
 • خود چیرگی فراخود بر خود در نمایشنامه عراضه الخصوم و پردازش روانکاوانه شخصیت اصلی «ام سلیم» [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 27-44]
 • خودشیفتگی واکاوی جلوه های «خودشیفتگی هنری» در اشعار بارودی [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 121-139]
 • خودکشی بررسی آسیب های اجتماعی در رمان «الکافرة» اثر علی بدر بر اساس نظریه ی دورکیم (مطالعه‌ی موردی خودکشی) [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 29-57]

د

 • داستان مطالعه روشمندی علمی در پژوهشهای نثر معاصر عربی «بررسی موردی چکیده های مقالات داستانی» [دوره 3، شماره 5، 1392]
 • داستان اسلامی نقد عناصر داستان «حکایات طبیب» نجیب کیلانی بر اساس رویکرد ادبیات اسلامی [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 27-45]
 • داستان‎پرندگان داستان‎ پرندگان در شعر احمد شوقی با تأکید بر جنبه‎های نمادین، تربیتی، اجتماعی و سیاسی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 1-25]
 • داستان «فی جنازتی» تحلیل داستان کوتاه «فی جنازتی» اثر «غسان کنفانی» بر اساس نظریه‌‌ی «آیلین بالدشویلر» [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 227-249]
 • داستان کوتاه بررسی جامعه‌پذیری جنسیت زنان در سه داستان کوتاه «قماشة العلیان» [دوره 6، شماره 10، 1395، صفحه 137-166]
 • داستان کوتاه بازنمایی گفته‌های داستانی در داستان‌های کوتاه طیب صالح (موردکاوی دو داستان نخلة علی الجدول و دومة ود حامد) [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 123-148]
 • داستان کوتاه بررسی و تحلیل تصویر زن در داستان‌های کوتاه یوسف ادریس [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 1-22]
 • داستان کوتاه بررسی عناصر "شاعرانگی" در مجموعه ی داستانی"صهیل الجواد الأبیض" زکریا تامر [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 55-80]
 • داستان‌ کوتاه بررسی عناصر ادبیات اقلیمی در داستان‌های کوتاه مارون عبود [دوره 5، شماره 8، 1394، صفحه 51-73]
 • داستان کوتاه الشرف تحلیل زبان‌شناختی داستان کوتاه «الشرف» بر اساس دیدگاه روایتگری آسپنسکی و فاولر [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 1-29]
 • داستان کوتاه الغریب تحلیل داستان "الغریب" نجیب کیلانی بر مبنای رمزگان پنجگانه بارت [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 25-47]
 • داستان کوتاه جدران من حدید تحلیل نشانه‌شناختی اجتماعی حضور کودک در داستان‌های کوتاه غسان کنفانی (بررسی موردی داستان کوتاه «جدران من حدید») [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 45-65]
 • داستان کوتاه غنایی تحلیل داستان کوتاه «فی جنازتی» اثر «غسان کنفانی» بر اساس نظریه‌‌ی «آیلین بالدشویلر» [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 227-249]
 • داستان‌نویسی خوانشی بر داستان "أسطورة النداهة" از احمد خالد توفیق با تکیه بر نقد اجتماعی [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 1-20]
 • داستان­های اسلامی بررسی‌شواهد قرآنی‌در ‌رمان "وا إسلاماه" اثرعلی‌احمد باکثیر [دوره 4، شماره 6، 1393، صفحه 106-127]
 • داستان­ه ای کهن دینی آسیب شناسی باز‌نویسی داستان های کهن دینی برای کودکان و نوجوانان (مطالعه موردی: «هدیة الشمس» و«ملجأ الخائفین») [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 165-189]
 • داستانهای کودکان "شخصیت‌پردازی" در داستانهای کودک زکریا تامر، مطالعه موردی «لماذا سکت النهر؟» و «قالت الوردة للسنونو» [دوره 3، شماره 5، 1392]
 • داستان­های کودکانة عربی بررسی شگردهای تمرکززدایی انتظارشکن در تصاویرداستان های کودکانه ی یعقوب شارونی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 171-204]
 • داعش نقد جامعه‌شناختی رفتار داعش علیه زنان در رمان‌ «علی مائدة داعش» اثر زهراء عبدالله [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 265-289]
 • دال بررسی مناسبات دال و مدلول در ارتباطات غیرکلامی رمان أیام معه [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 59-92]
 • درون‌مایه موتیف نهر (رود) در اشعار بدر شاکر سیاب [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 75-100]
 • دیستوپیا خوانش دیستوپیایی رمان «فرانکشتاین فی بغداد» بر اساس اصلاحات مرتن بر دیدگاه کارکردگرایی ساختاری [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 25-53]
 • دگرگونی در شعر معاصر عربی تأثیرپذیری شاعران معاصر عرب از مکتب ادبی رمانتیک [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-26]
 • دلالت نشانه‌شناسی سرودة «کلمات سبارتاکوس الأخیره» [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 174-204]
 • دلالت نمادین رمزوارگی «شهرزاد» در شعر عبدالوهاب البیاتی [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 91-118]
 • دمشق الحرائق تحلیل برخی داستان‌های مجموعه «دمشق الحرائق» زکریا تامر، از منظر رئالیسم جادویی [دوره 3، شماره 5، 1392]
 • دمشق الحرائق وارونگی تقابل اسارت و آزادی در مجموعة «دمشق الحرائق» اثر «زکریا تامر» با نگرشی شالوده شکنانه (بررسی موردی دو داستان کوتاه وجه القمر، موت الشعر الاسود) [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 181-205]
 • دورکیم بررسی آسیب های اجتماعی در رمان «الکافرة» اثر علی بدر بر اساس نظریه ی دورکیم (مطالعه‌ی موردی خودکشی) [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 29-57]
 • دوفصلنامه نقد ادب معاصر عربی چاپ دانشگاه یزد تحلیل محتوایی و آماری مقالات دوفصلنامه نقد ادب معاصر عربی چاپ دانشگاه یزد [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 141-162]
 • دومة ود حام بازنمایی گفته‌های داستانی در داستان‌های کوتاه طیب صالح (موردکاوی دو داستان نخلة علی الجدول و دومة ود حامد) [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 123-148]

ذ

 • ذنون ایوب تحلیل زبان‌شناختی داستان کوتاه «الشرف» بر اساس دیدگاه روایتگری آسپنسکی و فاولر [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 1-29]

ر

 • ربیع جابر مؤلفه های رئالیسم جادویی در رمان «تقریر میلیس» اثر ربیع جابر [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 131-149]
 • ریتا عودة بررسی «سوژه» و «دیگری» در برخی اشعار ریتا عودة از منظر نقد روانکاونه‌ی ژاک لاکان [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 1-26]
 • رجاء علی حویلة بررسی عناصر داستان در مجموعه «دنیا الأسرار» و آموزندگی آن‌ها برای کودکان [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 1-31]
 • رجل من دمشق انطباق تکنیک فاصله‌گذاری بر داستان «رجل من دمشق» اثر زکریا تامر [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 101-124]
 • ریح الجنوب رسالت باورهای عامیانه در رمان «ریح الجنوب» با تکیه بر تابو و خرافه [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 235-260]
 • رحلة إلی الغد آرمانشهر و ضد آرمانشهر در آثار علمی- تخیلیِ توفیق الحکیم (نمایشنامه «رحلة إلی الغد» و داستان کوتاه «فی سنة ملیون») [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 173-194]
 • ریخت ­شناسی تحلیل ریخت شناسانه ی داستان «طواحین بیروت» توفیق یوسف عواد بر اساس روش پراپ [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 153-179]
 • ریخت‌شناسی ریخت‌شناسی داستان «بازگشت‌به‌حیفا» غسّان کنفانی بر اساس الگوی کلودبرمون [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 77-99]
 • ریزروایت ­های عربی نقش علائم سجاوندی در ریز روایت های پسامدرن عربی [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 319-344]
 • رضوی عاشور نقد و بررسی رمان ثلاثیة غرناطة، اثر رضوی عاشور از منظر خلاقیت های شخصیت‌پردازانه [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 141-158]
 • ریفاتر نشانه‌شناسی قصیدة «الصامدون» اثر عبدالقدوس العاملی با تکیه بر رویکرد مایکل ریفاتر [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 207-231]
 • رفتار متقابل تحلیل رفتار متقابل شخصیّت‌ها در رمان «القاتل الأشقر» بر اساس نظریه شخصیّت اریک برن [(مقالات آماده انتشار)]
 • رمان مطالعه روشمندی علمی در پژوهشهای نثر معاصر عربی «بررسی موردی چکیده های مقالات داستانی» [دوره 3، شماره 5، 1392]
 • رمان نقد جامعه‌شناختی رمان «اوراق عصام عبدالعاطی» در مجموعه «نیران صدیقة» از علاء أسوانی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 51-73]
 • رمان مطالعه بینامتنی رمان و فیلم «اللص و الکلاب» [(مقالات آماده انتشار)]
 • رمان أفراح لیله القدر تحلیل شخصیت‌های رمان أفراح لیلة القدر اثر عبد‌الکریم ناصیف براساس کهن الگوهای شخصیتی شینودا بولن. [(مقالات آماده انتشار)]
 • رمان الحرام بررسی ساختاری رمان «حرام» یوسف ادریس [دوره 5، شماره 8، 1394، صفحه 27-47]
 • رمان «الرجل الّذی یکره نفسه» خوانش مولّفه های رئالیسم جادویی در رمان «الرجل الّذی یکره نفسه» نوشتة حنا مینه [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 25-45]
 • رمان الصبار بررسی رمان "الصبار" سحر خلیفه (براساس الگوی تحلیل گفتمان انتقادی فیرکلاف) [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 101-123]
 • رمان الطریق کارکرد نشانه‌شناختی نام‌ها در رمان الطریق نجیب محفوظ [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 185-205]
 • رمان الکافرة مهاجرت زنانه و پیامدهای روانی آن در رمان «الکافرة» اثر علی بدر [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 21-44]
 • رمان اللّص و الکلاب نقدی بر رمان«اللّص و الکلاب» اثر «نجیب محفوظ» از منظر فنّ توصیف [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-39]
 • رمان النوم فی حقل الکرز بازشناسی انتقادهای کلامی در بستر روابط اجتماعی در رمان النوم فی حقل الکرز اثر أزهر جرجیس بر اساس الگوی جنسیت ارتباطی روث وُداک [(مقالات آماده انتشار)]
 • رمان پسامدرن بررسی روایت اپیزودی در رمان «برید اللیل» از هدی برکات [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 271-294]
 • رمان پسامدرن تحلیل رمان حرب الکلب الثانیه بر اساس نظریه آشوب [(مقالات آماده انتشار)]
 • رمان تاریخی بررسی شخصیت‌پردازی زن و خصوصیات اجتماعی وی در رمان‌های تاریخی جرجی زیدان [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 141-161]
 • رمانتیسم سیاه بررسی و تحلیل مؤلفه های رمانتیسمِ سیاه در داستان «تلک الرائحة» از صنع الله ابراهیم [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 81-107]
 • رمان تقریر میلیس مؤلفه های رئالیسم جادویی در رمان «تقریر میلیس» اثر ربیع جابر [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 131-149]
 • رمان چند آوایی بررسی تکنیک روایی چند آوایی در رمان‌های مواجع الشتات و وجهان لعنقاء واحده نوشتة عبدالکریم ناصیف [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 105-125]
 • رمان حرب الکلب الثانیه تحلیل رمان حرب الکلب الثانیه بر اساس نظریه آشوب [(مقالات آماده انتشار)]
 • رمان «خالتی صفیة و الدیر» بررسی عنصر شخصیت در رمان «خالتی صفیة و الدیر» اثر بهاء طاهر (با تکیه بر نظریه فیلیپ هامون) [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 77-99]
 • رمان زقاق المدق شیوه‌های شخصیت‌پردازی غیرمستقیم (کنش، گفتار و نامگذاری) در رمان «زقاق‌المدقّ» اثر نجیب محفوظ [دوره 6، شماره 10، 1395، صفحه 107-135]
 • رمان زقاق المدق تحلیل روان‌شناسانه رمان زقاق المدق اثر نجیب محفوظ [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 211-235]
 • رمان شیکاگو نقد جامعه‌شناختی رمان شیکاگو اثر علاء الأسوانی بر پایة نظریة ساختار‌گرایی تکوینی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 143-169]
 • رمان عالم بلاخرائط بررسی عنصر مکان و کارکردهای آن در رمان «عالم بلاخرائط» اثر مشترک «عبدالرحمن منیف» و «جبرا ابراهیم جبرا» [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 137-159]
 • رمان عائد إلی حیفا تحلیل شخصیّت‌پردازی در رمان “عائد إلی حیفا”-اثر “غسّان کَنَفانی” [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 175-210]
 • رمان عباد الشمس بررسی اشتغال زنان در رمان "عباد ‌‌الشمس" سحر خلیفه (بر اساس نظریة توانمندسازی زنان) [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 51-75]
 • رمان عربی تحلیل روایت در رمان "حین ترکنا الجسر" از منظر جریان سیال ذهن [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 237-256]
 • رمان عربی فراخوانی عناصر روایتی هزارویک شب در رمان «بدر زمانه» مبارک ربیع [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 1-24]
 • رمان عربی بررسی شیوۀ روایی فراداستان در رمان حرب الکلب الثانیة [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 209-235]
 • رمان عربی واکاوی رمان «المحبوبات» عالیه ممدوح بر اساس نظریه‌ی تن بیگانه کریستوا [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 191-213]
 • رمان عربی تحلیل کاربست شیوه‌ی روایی فراداستان در رمان کیدالنساء اثر خیری عبدالجواد [(مقالات آماده انتشار)]
 • رمان عرس الزین کاربست رویکرد گفتمان انتقادی فرکلاف در تحلیل رمان «عُرْسُ الزَّین» اثر طیب صالح [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 295-323]
 • رمان فی المنفی تحلیل رمان فی المنفی اثر ژرژ سالم بر مبنای مکتب اگزیستانسیالیسم [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 67-88]
 • رمان «ماتبقی لکم» کاربست امپرسیونیسم در رمان «ما تبقی لکم» اثر غسان کنفانی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 147-171]
 • رمان مواجع الشتات بررسی تکنیک روایی چند آوایی در رمان‌های مواجع الشتات و وجهان لعنقاء واحده نوشتة عبدالکریم ناصیف [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 105-125]
 • رمان وجهان لعنقاء واحدة بررسی تکنیک روایی چند آوایی در رمان‌های مواجع الشتات و وجهان لعنقاء واحده نوشتة عبدالکریم ناصیف [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 105-125]
 • رمزگان داستان «ابلیسٌ ینتصر» توفیق حکیم از منظر ساختارگرایانه «بارت» [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 123-141]
 • رمزگان نشانه‌شناسی رمزگان‌های زبانی در سروده «عودة سندباد» از «علی فوده» [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 197-225]
 • رمزگان تحلیل داستان "الغریب" نجیب کیلانی بر مبنای رمزگان پنجگانه بارت [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 25-47]
 • رمزگانهای نشانه ای بررسی نشانه‌شناختی رمزگان‌های شعر معاصر یمن با تکیه بر نظریه پیرس؛ مطالعه موردی اشعار عبدالله بردونی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ریمون کنان تحلیل و واکاوی شخصیت ها در نمایشنامۀ "ملحمةالسراب" اثر سعدالله ونوس بر مبنای دیدگاه شلومیت ریمون کنان [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 215-245]
 • رنج و اندوه جایگاه آوارگان فلسطینی در شعر محمود درویش [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 25-57]
 • رنگ دلالت نمادین رنگ در شعر خلیل حاوی [دوره 6، شماره 10، 1395، صفحه 1-32]
 • روایت افسانه¬ی تمثیلی و کارکرد آن در شعر أحمد مطر [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 123-147]
 • روایت کاربست امپرسیونیسم در رمان «ما تبقی لکم» اثر غسان کنفانی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 147-171]
 • روایت تحلیل روایت در رمان "حین ترکنا الجسر" از منظر جریان سیال ذهن [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 237-256]
 • روایت بررسی سرعت روایت در رمان «المصابیح الزرق» حنامینه [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 1-24]
 • روایت اپیزودی بررسی روایت اپیزودی در رمان «برید اللیل» از هدی برکات [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 271-294]
 • روایت در داستان کانون روایت در رمان«بطلة کربلاء» عایشه عبدالرحمن بر اساس نظریة ژرار ژنت [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 49-75]
 • روایت شناسی تقابل مکان و کارکردهای معنایی آن در رمان «موسم الهجرة إلی الشمال» [دوره 3، شماره 5، 1392]
 • روایت­ شناسی شکست زمان در رمان «مذکّرات کلب عراقی»، اثر عبدالهادی سعدون بر اساس نقد روایت‌شناسی و بر پایة نظریه ی ژرار ژنت [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 181-207]
 • روایتگری تحلیل زبان‌شناختی داستان کوتاه «الشرف» بر اساس دیدگاه روایتگری آسپنسکی و فاولر [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 1-29]
 • روان‌کاوی تحلیل روان‌کاوانۀ شخصیت اصلی رمان ساعة بغداد بر اساس نظریه‌ی ساحت‌های روانی ژاک لاکان [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 119-140]
 • روث وُداک بازشناسی انتقادهای کلامی در بستر روابط اجتماعی در رمان النوم فی حقل الکرز اثر أزهر جرجیس بر اساس الگوی جنسیت ارتباطی روث وُداک [(مقالات آماده انتشار)]
 • رود موتیف نهر (رود) در اشعار بدر شاکر سیاب [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 75-100]
 • روش­شناسی خوانش سنّت تفهّمی ماکس وبر در نقد روش‌شناسی تاریخی طه حسین با تٲکید بر مقدمه کتاب "فی الٲدب الجاهلی" [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 141-163]
 • رویکرد نقش­گرا خوانش ساختار اندیشگانی و بینافردی اشعار فاروق جویده براساس رویکرد نقش‌گرای هلیدی (مطالعه مورد پژوهانه: ده قصیده) [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 25-54]
 • رولان بارت داستان «ابلیسٌ ینتصر» توفیق حکیم از منظر ساختارگرایانه «بارت» [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 123-141]
 • رولان بارت تحلیل داستان "الغریب" نجیب کیلانی بر مبنای رمزگان پنجگانه بارت [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 25-47]
 • رئالیسم نقد رمان عمارت یعقوبیان (اثر علاء الأسوانی) بر اساس رئالیسم در نظریه‌ی جامعه‌شناختی «جورج لوکاچ» [دوره 6، شماره 10، 1395، صفحه 57-81]
 • رئالیسم جادویی تحلیل برخی داستان‌های مجموعه «دمشق الحرائق» زکریا تامر، از منظر رئالیسم جادویی [دوره 3، شماره 5، 1392]
 • رئالیسم جادویی مؤلفه های رئالیسم جادویی در رمان «تقریر میلیس» اثر ربیع جابر [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 131-149]
 • رئالیسم جادویی خوانش مولّفه های رئالیسم جادویی در رمان «الرجل الّذی یکره نفسه» نوشتة حنا مینه [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 25-45]

ز

 • زیبایی­ شناسی انتقادی زیبایی‌شناسی انتقادی اشعار ادونیس بر اساس مکتب فرانکفورت [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 77-105]
 • زبان شعری سبک‌شناسی قصیده «تحدی» اثر معین بسیسو (سطح آوایی، صرفی و نحوی) [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 283-307]
 • زبان­شناختی تحلیل زبان‌شناختی داستان کوتاه «الشرف» بر اساس دیدگاه روایتگری آسپنسکی و فاولر [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 1-29]
 • زبانشناسی جنسیت مطالعه ی زبان و جنسیت در رمان «ثلج القاهرة» اثر لنا عبدالرحمن و«عمارة یعقوبیان» از علاء اسوانی بر اساس دیدگاه رابین لیکاف [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 121-151]
 • زکریا تامر انطباق تکنیک فاصله‌گذاری بر داستان «رجل من دمشق» اثر زکریا تامر [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 101-124]
 • زکریا تامر وارونگی تقابل اسارت و آزادی در مجموعة «دمشق الحرائق» اثر «زکریا تامر» با نگرشی شالوده شکنانه (بررسی موردی دو داستان کوتاه وجه القمر، موت الشعر الاسود) [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 181-205]
 • زکریا تامر بررسی عناصر "شاعرانگی" در مجموعه ی داستانی"صهیل الجواد الأبیض" زکریا تامر [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 55-80]
 • زمان کاربست امپرسیونیسم در رمان «ما تبقی لکم» اثر غسان کنفانی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 147-171]
 • زمان بررسی سرعت روایت در رمان «المصابیح الزرق» حنامینه [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 1-24]
 • زمان نشانه‌شناسی لایه‌ای زمان در نمایشنامۀ «العصفور الأحدب» اثر محمد الماغوط [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 137-163]
 • زمان مفهوم‌سازی «زمان» در رمان «حکایات یوسف تادرس» در پرتو نظریه ی معنی‌شناسی شناختی [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 91-114]
 • زمان روایی تحلیل زمان روایی رمان "مملکة الغرباء" اثر الیاس خوری، براساس دیدگاه روایتی ژرارژنت [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 1-23]
 • زن آسیب‌های اجتماعی از دیدگاه «جمیل صدقی الزهاوی» [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 119-151]
 • زن بررسی شخصیت‌پردازی زن و خصوصیات اجتماعی وی در رمان‌های تاریخی جرجی زیدان [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 141-161]
 • زن بررسی جایگاه زن دراشعار اجتماعی صلاح عبدالصبور [دوره 4، شماره 6، 1393، صفحه 130-163]
 • زن بررسی و تحلیل تصویر زن در داستان‌های کوتاه یوسف ادریس [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 1-22]
 • زنان بررسی جامعه‌پذیری جنسیت زنان در سه داستان کوتاه «قماشة العلیان» [دوره 6، شماره 10، 1395، صفحه 137-166]
 • زنان نقد جامعه‌شناختی رفتار داعش علیه زنان در رمان‌ «علی مائدة داعش» اثر زهراء عبدالله [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 265-289]
 • زنان فرودست تحلیل مفهوم «فرودست» گایاتری اسپیواک در رمان «مملکة الفراشة» اثر واسینی الاعرج با مطالعه موردی زنان [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 55-75]
 • زنانه نویسی «الأسود یلیق بک» اثر أحلام مستغانمی، روایتی به قلم یک زن [(مقالات آماده انتشار)]
 • زندان­سروده واکاوی زندان سروده های ابراهیم مقادمه بر مبنای مؤلفه های سبک شناسی لایه‌ای [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 47-72]
 • زن غربی خوانش پسااستعماری رمان «ما لا تذروه الریاح» اثر محمد العالی عرعار (مطالعه موردی: جنسیت) [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 151-174]
 • زهیر ابراهیم رسام شخصیت آفرینی در ادبیات داستانی کودک «بررسی مجموعه ی «قصص عن ثعلب» اثر زهیر ابراهیم رسام» [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 33-49]
 • زهرا عبدالله نقد جامعه‌شناختی رفتار داعش علیه زنان در رمان‌ «علی مائدة داعش» اثر زهراء عبدالله [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 265-289]

ژ

 • ژاک لاکان بررسی «سوژه» و «دیگری» در برخی اشعار ریتا عودة از منظر نقد روانکاونه‌ی ژاک لاکان [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 1-26]
 • ژاک لاکان تحلیل روان‌کاوانۀ شخصیت اصلی رمان ساعة بغداد بر اساس نظریه‌ی ساحت‌های روانی ژاک لاکان [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 119-140]
 • ژرار ژنت تحلیل زمان روایی رمان "مملکة الغرباء" اثر الیاس خوری، براساس دیدگاه روایتی ژرارژنت [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 1-23]
 • ژرار ژنت شکست زمان در رمان «مذکّرات کلب عراقی»، اثر عبدالهادی سعدون بر اساس نقد روایت‌شناسی و بر پایة نظریه ی ژرار ژنت [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 181-207]
 • ژرژ سالم تحلیل رمان فی المنفی اثر ژرژ سالم بر مبنای مکتب اگزیستانسیالیسم [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 67-88]

س

 • سیاب کاربرد موازی و معکوس هفت سفر سندباد در شعر سیاب [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 47-75]
 • ساختاری تحلیلی زبان شناختی – ساختاری از قصیده ی «الظِّل و الصَّلیب» بر اساس روش یاکوبسن [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-25]
 • ساختار اندیشگان خوانش ساختار اندیشگانی و بینافردی اشعار فاروق جویده براساس رویکرد نقش‌گرای هلیدی (مطالعه مورد پژوهانه: ده قصیده) [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 25-54]
 • ساختار روایت تحلیل رمان «اللصّ والکلاب» اثر نجیب محفوظ با الگوی ساختاری کلود برمون [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 43-66]
 • ساختارگرایی بررسی تطبیقی فرآیند شکل‌گیری معنا درمتن ادبی در آثار کمال أبودیب و صلاح فضل براساس نظریه‌ی ساختارگرایی [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 291-317]
 • ساختار گرایی بررسی ساختاری رمان «حرام» یوسف ادریس [دوره 5، شماره 8، 1394، صفحه 27-47]
 • ساختارهای دوبخشی کارکرد خواننده ی نهفته در پرورش قوه ی تخیل کودک در داستان‌های کودکانه ی صبحی سلیمان [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 67-90]
 • ساخت‌گرایی تکوینی نقد جامعه‌شناختی رمان شیکاگو اثر علاء الأسوانی بر پایة نظریة ساختار‌گرایی تکوینی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 143-169]
 • ساز و کارهای شناختی مفهوم‌سازی «زمان» در رمان «حکایات یوسف تادرس» در پرتو نظریه ی معنی‌شناسی شناختی [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 91-114]
 • ساعة بغداد تحلیل روان‌کاوانۀ شخصیت اصلی رمان ساعة بغداد بر اساس نظریه‌ی ساحت‌های روانی ژاک لاکان [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 119-140]
 • ساق البامبو بررسی سطوح سه گانة سلامت روانی در شخصیت های رمان «ساق البامبو» بر اساس تئوری آنیاگرام [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 107-137]
 • سبک­شناسی سبک‌شناسی قصیده «تحدی» اثر معین بسیسو (سطح آوایی، صرفی و نحوی) [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 283-307]
 • سبک‌شناسی سبک شناسی سروده «أوراس» عبدالمعطی حجازی [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 195-218]
 • سبک­شناسی لایه­ای واکاوی زندان سروده های ابراهیم مقادمه بر مبنای مؤلفه های سبک شناسی لایه‌ای [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 47-72]
 • سپیدنویسی کارکرد خواننده ی نهفته در پرورش قوه ی تخیل کودک در داستان‌های کودکانه ی صبحی سلیمان [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 67-90]
 • سپهر نشانه­ای خوانش نمایشنامه «الأمیرة تنتظر» و «مسافر لیل» بر مبنای طرح سپهر نشانه ای یوری لوتمان [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 67-89]
 • ستیز وناپذیرایی تحلیل کنش مفهومی و ارتباطی سوژه در سروده‌های بهار عربی «ایهاب الشلبی» بر اساس مؤلفه‌های کنش ارتباطی یورگن هابرماس [(مقالات آماده انتشار)]
 • سحرخلیفه بازنمایی اندیشه‌های داستانی در ادبیات پایداری فلسطین(بررسی موردی رمان "الصبار") [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 1-28]
 • سحر خلیفه بررسی رمان "الصبار" سحر خلیفه (براساس الگوی تحلیل گفتمان انتقادی فیرکلاف) [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 101-123]
 • سحر خلیفه بررسی اشتغال زنان در رمان "عباد ‌‌الشمس" سحر خلیفه (بر اساس نظریة توانمندسازی زنان) [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 51-75]
 • سخریه طنز تلخ در شعر پایداری فلسطین (مطالعه‌ی مورد پژوهش:شعر راشد حسین) [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 77-101]
 • سراینده و خواننده آهنگِ سفید در سروده‌های سعدی یوسف [دوره 3، شماره 5، 1392]
 • سطوح سلامت بررسی سطوح سه گانة سلامت روانی در شخصیت های رمان «ساق البامبو» بر اساس تئوری آنیاگرام [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 107-137]
 • سعدالله ونّوس تحلیل و واکاوی شخصیت ها در نمایشنامۀ "ملحمةالسراب" اثر سعدالله ونوس بر مبنای دیدگاه شلومیت ریمون کنان [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 215-245]
 • سعید عقل تحلیل نمایشنامه ی «قدموس» با تأکید بر مؤلفه های شرق شناسانه ی ادوارد سعید [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 281-303]
 • سعدی یوسف آهنگِ سفید در سروده‌های سعدی یوسف [دوره 3، شماره 5، 1392]
 • سعدی یوسف نشانه‌شناسی عنوان در دیوان «اللیالی کلّها» اثر سعدی یوسف با تکیّه بر رویکرد سوسور [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 91-117]
 • سعود السنعوسی کارکرد ساختار ادبی و اجتماعی رمان «فئران أمی حصة» اثر السنعوسی در بازتاب درونمایه فرقه‌گرایی [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 261-281]
 • سعود السنعوسی بررسی سطوح سه گانة سلامت روانی در شخصیت های رمان «ساق البامبو» بر اساس تئوری آنیاگرام [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 107-137]
 • سعود السنعوسی بررسی کهن‌الگوی سفر قهرمان در رمان ساقه ی بامبو نوشته ی سعود السنعوسی [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 45-66]
 • سیف بن ذی یزن نشانه شناسی عنوان در قصیده «من یومیات سیف بن ذی یزن فی بلاد الروم» سروده عبدالعزیز مقالح [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 283-305]
 • سفر بررسی کهن‌الگوی سفر قهرمان در رمان ساقه ی بامبو نوشته ی سعود السنعوسی [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 45-66]
 • سلطه‌گری بازتاب مردسالاری در شعر ناریمان علّوش [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 233-254]
 • سلطه­ ناپذیری زیبایی‌شناسی انتقادی اشعار ادونیس بر اساس مکتب فرانکفورت [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 77-105]
 • سمیح القاسم بازخوانی اسطورۀ اوزیریس در شعر سمیح القاسم بر اساس الگوی جوزف کمبل [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 155-173]
 • سمیح القاسم خاستگاه نماد و اسطورۀ پرندگان در ادبیات پایداری (بررسی موردی اشعار سمیح القاسم) [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 1-24]
 • سمیح القاسم واکاوی ابعاد هوش عاطفی در قصیده ی «حواریة العار» سمیح القاسم بر اساس مدل گلمن [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 161-182]
 • سمیح­ القاسم نمادها و نشانه‌های «کودکی و جنگ» در شعر سمیح القاسم [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 101-125]
 • سمیح قاسم بررسی هنجار گریزی نوشتاری در اشعار سمیح قاسم بر اساس نظریه لیچ [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 85-106]
 • سناء ابوشرار واکاوی حس تعلق مکانی در رمان «من منتظرت هستم» (لأنی أشتاق الیک) از سناء ابوشرار [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 97-120]
 • سنت بازتاب «سنت» و «تجدد» در قصرالشوق نجیب محفوظ [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 127-153]
 • سنّت تفهّمی خوانش سنّت تفهّمی ماکس وبر در نقد روش‌شناسی تاریخی طه حسین با تٲکید بر مقدمه کتاب "فی الٲدب الجاهلی" [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 141-163]
 • سوررئالیسم سوررئالیسم بر مبنای اندیشه ی آزاد با محوریّت مفهوم حریّت و حیرت (با نگاهی بر آراء ناقدان معاصر عرب) [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 205-223]
 • سوریه نمودهای فلسفه وجودگرایی در مجموعه‌ی داستانی «گفتگوی ناشنوایان» از جُرج سالم [دوره 4، شماره 6، 1393، صفحه 55-81]
 • سوسور نشانه‌شناسی عنوان در دیوان «اللیالی کلّها» اثر سعدی یوسف با تکیّه بر رویکرد سوسور [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 91-117]
 • سوگیری اجتماعی خوانش نمایشنامه «الأمیرة تنتظر» و «مسافر لیل» بر مبنای طرح سپهر نشانه ای یوری لوتمان [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 67-89]

ش

 • شاخصه‌های ادبیات اسلامی بررسی محتوایی و هنری سروده های دیوان «إنّما أنت بلسم» از محمود مفلح بر اساس شاخصه‌‌های ادبیات اسلامی [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 109-135]
 • شادکامی روانکاوی مؤلفه‌های شادکامی در شعر خالد أبوخالد براساس روانشناسی مثبت‌گرا [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 255-282]
 • شاعر جایگاه شعر و شاعری در اندیشۀ ادبی مصطفی صادق رافعی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 27-58]
 • شاعرانگی بررسی عناصر "شاعرانگی" در مجموعه ی داستانی"صهیل الجواد الأبیض" زکریا تامر [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 55-80]
 • شاعران معاصر وحدت اسلامی و نقش شعرای معاصر عرب در تحکیم آن [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 95-123]
 • شالوده ­شکنی وارونگی تقابل اسارت و آزادی در مجموعة «دمشق الحرائق» اثر «زکریا تامر» با نگرشی شالوده شکنانه (بررسی موردی دو داستان کوتاه وجه القمر، موت الشعر الاسود) [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 181-205]
 • شخصیت تحلیل ساختاری شخصیت‌های رمان "بیروت 75 " غادة السمان بر اساس نظریه کنشی گریماس [دوره 3، شماره 5، 1392]
 • شخصیت شیوه‌های شخصیت پردازی در رمان«اصل و فصل» سحر خلیفه [دوره 5، شماره 8، 1394، صفحه 161-191]
 • شخصیت شیوه‌های شخصیت‌پردازی غیرمستقیم (کنش، گفتار و نامگذاری) در رمان «زقاق‌المدقّ» اثر نجیب محفوظ [دوره 6، شماره 10، 1395، صفحه 107-135]
 • شخصیت بررسی عنصر شخصیت در رمان «خالتی صفیة و الدیر» اثر بهاء طاهر (با تکیه بر نظریه فیلیپ هامون) [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 77-99]
 • شخصیت بازنمایی عقدۀ حقارت در شخصیت قهرمان داستان «إمرأة عند نقطة الصفر» اثر نوال سعداوی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 227-245]
 • شخصیت تحلیل و واکاوی شخصیت ها در نمایشنامۀ "ملحمةالسراب" اثر سعدالله ونوس بر مبنای دیدگاه شلومیت ریمون کنان [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 215-245]
 • شخصیّت بررسی روانشناختی تیپ های شخصیّتی در رمان «الباذنجانة الزرقاء» اثر میرال الطحاوی بر اساس نظریۀ کارن هورنای [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 73-95]
 • شخصیّت‌ شخصیّت‌پردازی در نمایشنامه «سوگنامۀ‌ حلاج» [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 79-101]
 • شخصیت¬پردازی افسانه¬ی تمثیلی و کارکرد آن در شعر أحمد مطر [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 123-147]
 • شخصیت پردازی بررسی و نقد «زینب، مناظر و أخلاق ریفیة» نخستین رمان معاصر عربی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 59-89]
 • شخصیت پردازی بررسی شخصیت‌پردازی زن و خصوصیات اجتماعی وی در رمان‌های تاریخی جرجی زیدان [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 141-161]
 • شخصیت پردازی شیوه‌های شخصیت پردازی در رمان«اصل و فصل» سحر خلیفه [دوره 5، شماره 8، 1394، صفحه 161-191]
 • شخصیت­پردازی "شخصیت‌پردازی" در داستانهای کودک زکریا تامر، مطالعه موردی «لماذا سکت النهر؟» و «قالت الوردة للسنونو» [دوره 3، شماره 5، 1392]
 • شخصیّت‌پردازی شخصیّت‌پردازی در نمایشنامه «سوگنامۀ‌ حلاج» [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 79-101]
 • شخصیّت‌پردازی تحلیل شخصیّت‌پردازی در رمان “عائد إلی حیفا”-اثر “غسّان کَنَفانی” [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 175-210]
 • شخصیت­ پردازی خلاقانه نقد و بررسی رمان ثلاثیة غرناطة، اثر رضوی عاشور از منظر خلاقیت های شخصیت‌پردازانه [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 141-158]
 • شخصیت ­پردازی غیرمستقیم شیوه‌های شخصیت‌پردازی غیرمستقیم (کنش، گفتار و نامگذاری) در رمان «زقاق‌المدقّ» اثر نجیب محفوظ [دوره 6، شماره 10، 1395، صفحه 107-135]
 • شخصیت داستانی شخصیت آفرینی در ادبیات داستانی کودک «بررسی مجموعه ی «قصص عن ثعلب» اثر زهیر ابراهیم رسام» [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 33-49]
 • شیراز شیراز؛ روشنا شهر شعر البیاتی [دوره 5، شماره 8، 1394، صفحه 133-160]
 • شرق­ شناسی تحلیل نمایشنامه ی «قدموس» با تأکید بر مؤلفه های شرق شناسانه ی ادوارد سعید [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 281-303]
 • شعر جایگاه شعر و شاعری در اندیشۀ ادبی مصطفی صادق رافعی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 27-58]
 • شعر خوانش ساختار اندیشگانی و بینافردی اشعار فاروق جویده براساس رویکرد نقش‌گرای هلیدی (مطالعه مورد پژوهانه: ده قصیده) [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 25-54]
 • شعر اجتماعی بررسی جایگاه زن دراشعار اجتماعی صلاح عبدالصبور [دوره 4، شماره 6، 1393، صفحه 130-163]
 • شعر پایداری طنز تلخ در شعر پایداری فلسطین (مطالعه‌ی مورد پژوهش:شعر راشد حسین) [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 77-101]
 • شعر پایداری واکاوی زندان سروده های ابراهیم مقادمه بر مبنای مؤلفه های سبک شناسی لایه‌ای [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 47-72]
 • شعر پایداری فلسطین نمادها و نشانه‌های «کودکی و جنگ» در شعر سمیح القاسم [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 101-125]
 • شعر جاهلی بینامتنی اشعار بارودی با شعر جاهلی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 89-119]
 • شعر جدید جستاری در آرای نقدی عزالدین اسماعیل در باب تصویر شعری [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 25-45]
 • شعر دینی بررسی توصیفی- تحلیلی سیمای امام حسین(ع) در شعر دینی احمد وائلی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 173-202]
 • شعر رمانتیکی معاصر عربی تأثیرپذیری شاعران معاصر عرب از مکتب ادبی رمانتیک [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-26]
 • شعر شیعی بررسی توصیفی- تحلیلی سیمای امام حسین(ع) در شعر دینی احمد وائلی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 173-202]
 • شعرعربی بررسی اشعار عارفانه میخائیل نعیمه بر اساس رویکرد نشانه‌معناشناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شعر عربی وحدت اسلامی و نقش شعرای معاصر عرب در تحکیم آن [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 95-123]
 • شعر عربی معاصر یحیی سماوی مظهر آمریکایی‌ستیزی در شعر معاصر عراق [دوره 4، شماره 6، 1393، صفحه 166-192]
 • شعر عربی معاصر دلالت نمادین رنگ در شعر خلیل حاوی [دوره 6، شماره 10، 1395، صفحه 1-32]
 • شعر فلسطین تحلیل گفتمان اشعارسمیح القاسم براساس رویکرد بینافردی" [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 151-173]
 • شعر کلاسیک جستاری در آرای نقدی عزالدین اسماعیل در باب تصویر شعری [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 25-45]
 • شعر معاصر تحلیل انتقادی تناص دینی، قرآنی در شعر محمد عفیفی مطر [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 65-77]
 • شعر معاصر نمادپردازی در شعر علی الفزانی (شاعر معاصر لیبی) [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 149-171]
 • شعر معاصر بررسی محتوایی و هنری سروده های دیوان «إنّما أنت بلسم» از محمود مفلح بر اساس شاخصه‌‌های ادبیات اسلامی [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 109-135]
 • شعر معاصر سوررئالیسم بر مبنای اندیشه ی آزاد با محوریّت مفهوم حریّت و حیرت (با نگاهی بر آراء ناقدان معاصر عرب) [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 205-223]
 • شعر معاصر اردن تحلیل کنش مفهومی و ارتباطی سوژه در سروده‌های بهار عربی «ایهاب الشلبی» بر اساس مؤلفه‌های کنش ارتباطی یورگن هابرماس [(مقالات آماده انتشار)]
 • شعر معاصر سوریه مضامین شعر عمر ابوریشه در ترازوی نقد و بررسی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 127-159]
 • شعر معاصرعراق جلوه‌های نوستالژی وارتباط آن با اغتراب مکانی، اجتماعی وروانی در دیوان «تأبّط منفی» عدنان الصائغ [دوره 6، شماره 10، 1395، صفحه 33-56]
 • شعر معاصرعراق کاربرد نمادین نام حیوانات در شعر «عبدالوهاب البیاتی» [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 1-24]
 • شعر معاصر عراق بررسی توصیفی- تحلیلی سیمای امام حسین(ع) در شعر دینی احمد وائلی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 173-202]
 • شعر معاصر عراق تحلیل عناصر زیباشناختی در قصیده"طَرطَرا" اثر محمد مهدی جواهری با رویکرد هنجارگریزی نحوی و واژگانی [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 255-280]
 • شعر معاصر عرب افسانه¬ی تمثیلی و کارکرد آن در شعر أحمد مطر [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 123-147]
 • شعر معاصر عرب تحلیل مسأله‌ی فقر در شعر احمد مطر از منظر جامعه‌شناسی ادبیات [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 101-121]
 • شعر معاصر عرب واکاوی جلوه های «خودشیفتگی هنری» در اشعار بارودی [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 121-139]
 • شعر معاصر عرب بررسی مؤلّفه‌های مکتب رمانتیک در اشعار مقاومت «مسعد محمّد زیاد» [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 1-23]
 • شعر معاصر عربی واکاوی تصویر قابیل در شعر داستانی «المومس العمیاء» بدر شاکر السیاب [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 101-127]
 • شعر معاصر عربی بررسی و تحلیل نوستالژی در شعر بلند الحیدری [دوره 5، شماره 8، 1394، صفحه 103-133]
 • شعر معاصر عربی موتیف نهر (رود) در اشعار بدر شاکر سیاب [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 75-100]
 • شعر معاصر عربی بررسی فرآیند نوستالژی در شعر عدنان الصائغ، مطالعه‌ی موردی دیوان "مرایا لشعرها الطویل"و"سماء فی خوذه" [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 149-173]
 • شعر معاصر عربی کاربرد موازی و معکوس هفت سفر سندباد در شعر سیاب [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 47-75]
 • شعر معاصر عربی تحلیل قصیدة «سِفر ایوب» بدر شاکر سیاب بر اساس مکتب «معنادرمانی» فرانکل [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 127-147]
 • شعر معاصر عربی بررسی ژرف ساختهای ناسازواری در طنز تلخ «احمد مطر» [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 107-129]
 • شعر معاصر عربی تحلیل کهن الگوها در شعر «لیندا نصار» بر اساس نظریه ی روان شناختی یونگ (مطالعه ی موردی نقاب و سایه) [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 225-245]
 • شعر معاصر عربی، طبیعت، حیدر محمود،تجربه زیستی،نگرش و تخیّل" بازتاب اندیشه‌های زیست ‌محیطی در شعر حیدر محمود [(مقالات آماده انتشار)]
 • شعر معاصر فلسطین رمزگشایی از نمادهای اشغالگران در شعر عزالدین مناصره [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 1-25]
 • شعر معاصر فلسطین روانکاوی مؤلفه‌های شادکامی در شعر خالد أبوخالد براساس روانشناسی مثبت‌گرا [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 255-282]
 • شعر معاصر یمن نشانه شناسی عنوان در قصیده «من یومیات سیف بن ذی یزن فی بلاد الروم» سروده عبدالعزیز مقالح [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 283-305]
 • شعر مقاومت سبک‌شناسی قصیده «تحدی» اثر معین بسیسو (سطح آوایی، صرفی و نحوی) [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 283-307]
 • شعر مقاومت بررسی انسجام در ساختار نحوی شعر مقاومت (مطالعه موردی شعر بسیسو، فیتوری و صائغ) [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 165-183]
 • شعر مقاومت لبنان نشانه‌شناسی قصیدة «الصامدون» اثر عبدالقدوس العاملی با تکیه بر رویکرد مایکل ریفاتر [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 207-231]
 • شکاف شخصیت‌پردازی کارکرد خواننده ی نهفته در پرورش قوه ی تخیل کودک در داستان‌های کودکانه ی صبحی سلیمان [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 67-90]
 • شکری المبخوت بازنمایی کنشگران اجتماعی در رمان الطلیانی بر اساس رهیافت ون‌لیوون [(مقالات آماده انتشار)]
 • شکست سبک شناسی سروده «أوراس» عبدالمعطی حجازی [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 195-218]
 • شکست زمان شکست زمان در رمان «مذکّرات کلب عراقی»، اثر عبدالهادی سعدون بر اساس نقد روایت‌شناسی و بر پایة نظریه ی ژرار ژنت [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 181-207]
 • شگردهای تمرکززدایی تصویری بررسی شگردهای تمرکززدایی انتظارشکن در تصاویرداستان های کودکانه ی یعقوب شارونی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 171-204]
 • شمس و لیل بازتاب «دیگری غربی» در رمان "شمس و لیل" نوشته‌ی محمود تیمور [دوره 4، شماره 6، 1393، صفحه 83-103]
 • شینودا بولن تحلیل شخصیت‌های رمان أفراح لیلة القدر اثر عبد‌الکریم ناصیف براساس کهن الگوهای شخصیتی شینودا بولن. [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهد الراوی تحلیل روان‌کاوانۀ شخصیت اصلی رمان ساعة بغداد بر اساس نظریه‌ی ساحت‌های روانی ژاک لاکان [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 119-140]
 • شهر شیراز؛ روشنا شهر شعر البیاتی [دوره 5، شماره 8، 1394، صفحه 133-160]
 • شهرزاد رمزوارگی «شهرزاد» در شعر عبدالوهاب البیاتی [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 91-118]
 • شهلا العجیلی خوانش جامعه‌شناختی سرمایه‌های‌ زنان در رمان صیف مع العدو اثر شهلا العجیلی براساس نظریه انواع سرمایه پیر بوردیو [(مقالات آماده انتشار)]
 • شَوِش نشانه¬ ـ معناشناسی ساختار روایی داستان «و ما تشاؤون» بر اساس نظریه گریماس [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 40-65]

ص

 • صانع الحب نمودهای پرسونا در صانع الحب اثر احسان عبدالقدوس بر پایه نظریه گوستاو یونگ [(مقالات آماده انتشار)]
 • صبحی سلیمان کارکرد خواننده ی نهفته در پرورش قوه ی تخیل کودک در داستان‌های کودکانه ی صبحی سلیمان [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 67-90]
 • صحنه آغازین خوانشی تحلیلی از صحنه آغازین رمان "اللص والکلاب" اثر نجیب محفوظ [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 99-122]
 • صعالیک جاهلی بازتاب مضامین شعر صعالیک جاهلی در مجموعه اشعار «علی فودة» (با تکیه بر مکانیسم همانندسازی هدف‌جویانه در نظریه‌ی فروید) [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 93-119]
 • صیف مع العدو خوانش جامعه‌شناختی سرمایه‌های‌ زنان در رمان صیف مع العدو اثر شهلا العجیلی براساس نظریه انواع سرمایه پیر بوردیو [(مقالات آماده انتشار)]
 • صلاح عبدالصبور سبک‌شناسی سرودۀ «الخروجِ» صلاح عبدالصبور [دوره 4، شماره 6، 1393، صفحه 1-30]
 • صلاح عبدالصبور بررسی جایگاه زن دراشعار اجتماعی صلاح عبدالصبور [دوره 4، شماره 6، 1393، صفحه 130-163]
 • صلاح عبدالصبور هنجارگریزی معنایی قرآن در شعر صلاح عبدالصبور‌ [دوره 5، شماره 8، 1394، صفحه 1-26]
 • صلاح عبد الصبور تحلیلی زبان شناختی – ساختاری از قصیده ی «الظِّل و الصَّلیب» بر اساس روش یاکوبسن [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-25]
 • صلاح فضل بررسی تطبیقی فرآیند شکل‌گیری معنا درمتن ادبی در آثار کمال أبودیب و صلاح فضل براساس نظریه‌ی ساختارگرایی [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 291-317]
 • صنع الله ابراهیم بررسی و تحلیل مؤلفه های رمانتیسمِ سیاه در داستان «تلک الرائحة» از صنع الله ابراهیم [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 81-107]
 • صهیل الجواد الأبیض بررسی عناصر "شاعرانگی" در مجموعه ی داستانی"صهیل الجواد الأبیض" زکریا تامر [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 55-80]
 • صورتگرایی صورتگرایی و آشنایی‌ زدایی در شعر ابوالقاسم شابی [دوره 3، شماره 5، 1392]
 • صورتگرایی آشنایی زدایی در رمان «اللّصّ والکلاب»، اثر نجیب محفوظ بر اساس فرمالیسم روسی [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 1-27]

ط

 • طارق بکاری تحلیل رفتار متقابل شخصیّت‌ها در رمان «القاتل الأشقر» بر اساس نظریه شخصیّت اریک برن [(مقالات آماده انتشار)]
 • طیب صالح بازنمایی گفته‌های داستانی در داستان‌های کوتاه طیب صالح (موردکاوی دو داستان نخلة علی الجدول و دومة ود حامد) [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 123-148]
 • طیب صالح کاربست رویکرد گفتمان انتقادی فرکلاف در تحلیل رمان «عُرْسُ الزَّین» اثر طیب صالح [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 295-323]
 • طیّب صالح تحلیل گفتمان انتقادی در رمان «موسم الهجرة إلی الشّمال» (بر اساس الگوی فرکلاف) [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 47-68]
 • طرح واره حرکتی بررسی طرح واره های تصویری در اشعار نزار قبانی ( با تکیه بر نظریه جانسون ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • طرح واره قدرتی بررسی طرح واره های تصویری در اشعار نزار قبانی ( با تکیه بر نظریه جانسون ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • طرحواره­های تصویری ـ بلاغی طرحواره‌های تصویری ـ بلاغی در دفتر «لیس للمساء إخوة» از ودیع سعاده [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 139-161]
 • طرح واره های تصویری جانسون بررسی طرح واره های تصویری در اشعار نزار قبانی ( با تکیه بر نظریه جانسون ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • طرطرا تحلیل عناصر زیباشناختی در قصیده"طَرطَرا" اثر محمد مهدی جواهری با رویکرد هنجارگریزی نحوی و واژگانی [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 255-280]
 • طنز طنز تلخ در شعر پایداری فلسطین (مطالعه‌ی مورد پژوهش:شعر راشد حسین) [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 77-101]
 • طنز بلاغت «آیرونی» و تحلیل ابتکارات جواهری در قصیده طنزآمیز«تَنْویمَةُ الْجِیاعْ» [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 89-104]
 • طنز تحلیل کاریکلماتور در شعر «أحمد مطر» و استراتژی های بیانی آن [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 157-180]
 • طنز تلخ بررسی ژرف ساختهای ناسازواری در طنز تلخ «احمد مطر» [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 107-129]
 • طه حسین خوانش سنّت تفهّمی ماکس وبر در نقد روش‌شناسی تاریخی طه حسین با تٲکید بر مقدمه کتاب "فی الٲدب الجاهلی" [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 141-163]
 • طواحین بیروت تحلیل ریخت شناسانه ی داستان «طواحین بیروت» توفیق یوسف عواد بر اساس روش پراپ [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 153-179]

ع

 • عادل عصمت مفهوم‌سازی «زمان» در رمان «حکایات یوسف تادرس» در پرتو نظریه ی معنی‌شناسی شناختی [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 91-114]
 • عایشه عبدالرحمن کانون روایت در رمان«بطلة کربلاء» عایشه عبدالرحمن بر اساس نظریة ژرار ژنت [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 49-75]
 • عاشورا عاشورا در آیینه‌ی اشعار علامه سیدمحمد حسین فضل‌الله [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 145-167]
 • عالیه ممدوح واکاوی رمان «المحبوبات» عالیه ممدوح بر اساس نظریه‌ی تن بیگانه کریستوا [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 191-213]
 • عبد‌الحمید بن هدوقة ایدئولوژی و روابط قدرت در رمان «الجازیة والدراویش» بر اساس رویکرد انتقادی فرکلاف (بررسی موردی نمادهای اسطوره‌ای رمان) [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 247-270]
 • عبدالحمید بن هدوقه رسالت باورهای عامیانه در رمان «ریح الجنوب» با تکیه بر تابو و خرافه [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 235-260]
 • عبدالحمید­بن­ هدوقه نقد پسااستعماری رمان غدا یوم جدید اثر عبدالحمیدبن هدوقه (مطالعه موردی: نژادگرایی) [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 205-230]
 • عبدالرحمن منیف بررسی عنصر مکان و کارکردهای آن در رمان «عالم بلاخرائط» اثر مشترک «عبدالرحمن منیف» و «جبرا ابراهیم جبرا» [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 137-159]
 • عبدالرحمن منیف خوانش پسااستعماری پنج‌گانۀ مدن الملح از دریچۀ نظریۀ کارناوالیسم میخائیل باختین [(مقالات آماده انتشار)]
 • عبدالرزاق عبدالواحد زیبایی شناسی خلاقیت هنری در نمایشنامه منظوم (الحرالریاحی) [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 57-84]
 • عبدالصبور خوانش نمایشنامه «الأمیرة تنتظر» و «مسافر لیل» بر مبنای طرح سپهر نشانه ای یوری لوتمان [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 67-89]
 • عبدالعزیز مقالح نشانه شناسی عنوان در قصیده «من یومیات سیف بن ذی یزن فی بلاد الروم» سروده عبدالعزیز مقالح [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 283-305]
 • عبدالقدوس نمودهای پرسونا در صانع الحب اثر احسان عبدالقدوس بر پایه نظریه گوستاو یونگ [(مقالات آماده انتشار)]
 • عبدالقدوس العاملی نشانه‌شناسی قصیدة «الصامدون» اثر عبدالقدوس العاملی با تکیه بر رویکرد مایکل ریفاتر [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 207-231]
 • عبدالکریم ناصیف تحلیل شخصیت‌های رمان أفراح لیلة القدر اثر عبد‌الکریم ناصیف براساس کهن الگوهای شخصیتی شینودا بولن. [(مقالات آماده انتشار)]
 • عبدالله بردونی بررسی کارکرد موسیقی شعر بردونی در تصویر آفرینی [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 1-24]
 • عبدالله بردونی بررسی نشانه‌شناختی رمزگان‌های شعر معاصر یمن با تکیه بر نظریه پیرس؛ مطالعه موردی اشعار عبدالله بردونی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عبد المعطی حجازی سبک شناسی سروده «أوراس» عبدالمعطی حجازی [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 195-218]
 • عبدالهادی سعدون شکست زمان در رمان «مذکّرات کلب عراقی»، اثر عبدالهادی سعدون بر اساس نقد روایت‌شناسی و بر پایة نظریه ی ژرار ژنت [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 181-207]
 • عبدالوهاب البیاتی شیراز؛ روشنا شهر شعر البیاتی [دوره 5، شماره 8، 1394، صفحه 133-160]
 • عبدالوهاب البیاتی کاربرد نمادین نام حیوانات در شعر «عبدالوهاب البیاتی» [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 1-24]
 • عبدالوهاب البیّاتی خوانش اسطوره‏گرای تمنّای جاودانگی در سروده‏های عبدالوهاب البیّاتی [دوره 6، شماره 10، 1395، صفحه 167-201]
 • عبد الوهاب البیاتی رمزوارگی «شهرزاد» در شعر عبدالوهاب البیاتی [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 91-118]
 • عبدالوهاب بیاتی دلالت‌های معنایی اسطوره‌ تموز در شعر خلیل حاوی و عبدالوهاب البیاتی [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 23-42]
 • عدنان الصائغ جلوه‌های نوستالژی وارتباط آن با اغتراب مکانی، اجتماعی وروانی در دیوان «تأبّط منفی» عدنان الصائغ [دوره 6، شماره 10، 1395، صفحه 33-56]
 • عدنان الصائغ بررسی فرآیند نوستالژی در شعر عدنان الصائغ، مطالعه‌ی موردی دیوان "مرایا لشعرها الطویل"و"سماء فی خوذه" [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 149-173]
 • عدنان الصائغ بررسی انسجام در ساختار نحوی شعر مقاومت (مطالعه موردی شعر بسیسو، فیتوری و صائغ) [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 165-183]
 • عذابات المتنبی فرا داستان تاریخ نگارانه در "عذابات المتنبی فی صحبة کمال أبودیب والعکس بالعکس" اثر کمال أبودیب [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 25-48]
 • عراضة الخصوم چیرگی فراخود بر خود در نمایشنامه عراضه الخصوم و پردازش روانکاوانه شخصیت اصلی «ام سلیم» [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 27-44]
 • عراق واکاوی تصویر قابیل در شعر داستانی «المومس العمیاء» بدر شاکر السیاب [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 101-127]
 • عراق نمود تمایزات منطقه‌ای در محتوا و زبان شعر عاشورایی معاصر: نقد و تحلیل شعر عراق،مصر، لبنان [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 177-201]
 • عراق بررسی و تحلیل نوستالژی در شعر بلند الحیدری [دوره 5، شماره 8، 1394، صفحه 103-133]
 • عراق بررسی فرآیند نوستالژی در شعر عدنان الصائغ، مطالعه‌ی موردی دیوان "مرایا لشعرها الطویل"و"سماء فی خوذه" [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 149-173]
 • عرفان بررسی اشعار عارفانه میخائیل نعیمه بر اساس رویکرد نشانه‌معناشناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عزالدین اسماعیل جستاری در آرای نقدی عزالدین اسماعیل در باب تصویر شعری [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 25-45]
 • عزالدین مناصره عنصر آب در قصیدۀ «یتوهج کنعان» عزالدین مناصره بر اساس روش نقدی گاستون باشلار [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 157-183]
 • عزالدین مناصره رمزگشایی از نمادهای اشغالگران در شعر عزالدین مناصره [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 1-25]
 • عشتار خوانش اسطوره‏گرای تمنّای جاودانگی در سروده‏های عبدالوهاب البیّاتی [دوره 6، شماره 10، 1395، صفحه 167-201]
 • عشق تجلی باورهای عامّه و خرافی در تصویرسازی های عاشقانه ی نزار قبانی [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 185-203]
 • عشق به وطن بررسی فرآیند نوستالژی در شعر عدنان الصائغ، مطالعه‌ی موردی دیوان "مرایا لشعرها الطویل"و"سماء فی خوذه" [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 149-173]
 • عفیفی مطر تحلیل انتقادی تناص دینی، قرآنی در شعر محمد عفیفی مطر [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 65-77]
 • عقده حقارت بازنمایی عقدۀ حقارت در شخصیت قهرمان داستان «إمرأة عند نقطة الصفر» اثر نوال سعداوی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 227-245]
 • عقدۀ حقارت نقد روان‌شناختی شخصیت سعید مهران در رماناللص و الکلاب براساس نظریۀ عقده حقارت آلفردآدلر [(مقالات آماده انتشار)]
 • علاء أسوانی نقد جامعه‌شناختی رمان «اوراق عصام عبدالعاطی» در مجموعه «نیران صدیقة» از علاء أسوانی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 51-73]
 • علاء اسوانی نقد جامعه‌شناختی رمان شیکاگو اثر علاء الأسوانی بر پایة نظریة ساختار‌گرایی تکوینی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 143-169]
 • علاء اسوانی مطالعه ی زبان و جنسیت در رمان «ثلج القاهرة» اثر لنا عبدالرحمن و«عمارة یعقوبیان» از علاء اسوانی بر اساس دیدگاه رابین لیکاف [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 121-151]
 • علاء الأسوانی نقد رمان عمارت یعقوبیان (اثر علاء الأسوانی) بر اساس رئالیسم در نظریه‌ی جامعه‌شناختی «جورج لوکاچ» [دوره 6، شماره 10، 1395، صفحه 57-81]
 • علی احمد باکثیر بررسی‌شواهد قرآنی‌در ‌رمان "وا إسلاماه" اثرعلی‌احمد باکثیر [دوره 4، شماره 6، 1393، صفحه 106-127]
 • علی احمد باکثیر بررسی مضامین سیاسی و اجتماعی نمایشنامه «الدودة و الثعبان» اثر علی احمد باکثیر [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 31-56]
 • علی احمد باکثیر بررسی مضامین رئالیستی متأثر از نگرش اسلامی در نمایشنامه «حبل الغسیل» علی احمد باکثیر [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 103-131]
 • علی الفزانی نمادپردازی در شعر علی الفزانی (شاعر معاصر لیبی) [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 149-171]
 • علامه فضل‌الله عاشورا در آیینه‌ی اشعار علامه سیدمحمد حسین فضل‌الله [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 145-167]
 • علائم سجاوندی نقش علائم سجاوندی در ریز روایت های پسامدرن عربی [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 319-344]
 • علی بدر بررسی آسیب های اجتماعی در رمان «الکافرة» اثر علی بدر بر اساس نظریه ی دورکیم (مطالعه‌ی موردی خودکشی) [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 29-57]
 • علی­بدر مهاجرت زنانه و پیامدهای روانی آن در رمان «الکافرة» اثر علی بدر [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 21-44]
 • علی عقلة عرسان چیرگی فراخود بر خود در نمایشنامه عراضه الخصوم و پردازش روانکاوانه شخصیت اصلی «ام سلیم» [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 27-44]
 • علی فودة بازتاب مضامین شعر صعالیک جاهلی در مجموعه اشعار «علی فودة» (با تکیه بر مکانیسم همانندسازی هدف‌جویانه در نظریه‌ی فروید) [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 93-119]
 • علی فوده نشانه‌شناسی رمزگان‌های زبانی در سروده «عودة سندباد» از «علی فوده» [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 197-225]
 • علی مائدة داعش نقد جامعه‌شناختی رفتار داعش علیه زنان در رمان‌ «علی مائدة داعش» اثر زهراء عبدالله [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 265-289]
 • علم‌سنجی تحلیل محتوایی و آماری مقالات دوفصلنامه نقد ادب معاصر عربی چاپ دانشگاه یزد [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 141-162]
 • عمارة یعقوبیان مطالعه ی زبان و جنسیت در رمان «ثلج القاهرة» اثر لنا عبدالرحمن و«عمارة یعقوبیان» از علاء اسوانی بر اساس دیدگاه رابین لیکاف [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 121-151]
 • عمارت یعقوبیان نقد رمان عمارت یعقوبیان (اثر علاء الأسوانی) بر اساس رئالیسم در نظریه‌ی جامعه‌شناختی «جورج لوکاچ» [دوره 6، شماره 10، 1395، صفحه 57-81]
 • عناصر داستان بررسی ساختاری رمان «حرام» یوسف ادریس [دوره 5، شماره 8، 1394، صفحه 27-47]
 • عناصر داستان شیوه‌های شخصیت پردازی در رمان«اصل و فصل» سحر خلیفه [دوره 5، شماره 8، 1394، صفحه 161-191]
 • عناصر داستان بررسی عناصر داستان در مجموعه «دنیا الأسرار» و آموزندگی آن‌ها برای کودکان [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 1-31]
 • عناصر شعر بررسی عناصر "شاعرانگی" در مجموعه ی داستانی"صهیل الجواد الأبیض" زکریا تامر [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 55-80]
 • عنصر شخصیت نقد و بررسی رمان ثلاثیة غرناطة، اثر رضوی عاشور از منظر خلاقیت های شخصیت‌پردازانه [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 141-158]
 • عنصر مکان بررسی عنصر مکان و کارکردهای آن در رمان «عالم بلاخرائط» اثر مشترک «عبدالرحمن منیف» و «جبرا ابراهیم جبرا» [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 137-159]

غ

 • غازی القصیبی کارکرد ایدئولوژیک استعاره ی جهتی در دفتر شعری«معرکة بلارایة» اثر غازی القصیبی [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 247-269]
 • غداً یوم جدید نقد پسااستعماری رمان غدا یوم جدید اثر عبدالحمیدبن هدوقه (مطالعه موردی: نژادگرایی) [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 205-230]
 • غربت روحی بررسی و تحلیل نوستالژی در شعر بلند الحیدری [دوره 5، شماره 8، 1394، صفحه 103-133]
 • غریب ­سازی آشنایی زدایی در رمان «اللّصّ والکلاب»، اثر نجیب محفوظ بر اساس فرمالیسم روسی [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 1-27]
 • غسان کنفانی تحلیل شخصیّت‌پردازی در رمان “عائد إلی حیفا”-اثر “غسّان کَنَفانی” [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 175-210]
 • غسان کنفانی تحلیل نشانه‌شناختی اجتماعی حضور کودک در داستان‌های کوتاه غسان کنفانی (بررسی موردی داستان کوتاه «جدران من حدید») [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 45-65]

ف

 • فابل داستان‎ پرندگان در شعر احمد شوقی با تأکید بر جنبه‎های نمادین، تربیتی، اجتماعی و سیاسی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 1-25]
 • فاروق جویده خوانش ساختار اندیشگانی و بینافردی اشعار فاروق جویده براساس رویکرد نقش‌گرای هلیدی (مطالعه مورد پژوهانه: ده قصیده) [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 25-54]
 • فاصله‌گذاری انطباق تکنیک فاصله‌گذاری بر داستان «رجل من دمشق» اثر زکریا تامر [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 101-124]
 • فی الأدب الجاهلی خوانش سنّت تفهّمی ماکس وبر در نقد روش‌شناسی تاریخی طه حسین با تٲکید بر مقدمه کتاب "فی الٲدب الجاهلی" [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 141-163]
 • فی السوق القدیم» کارکرد نظریۀ بافت و میدان های معنایی در بازنمود مفاهیم «فی السوق القدیم» [(مقالات آماده انتشار)]
 • فانتزی سازی بررسی شگردهای تمرکززدایی انتظارشکن در تصاویرداستان های کودکانه ی یعقوب شارونی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 171-204]
 • فراخود چیرگی فراخود بر خود در نمایشنامه عراضه الخصوم و پردازش روانکاوانه شخصیت اصلی «ام سلیم» [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 27-44]
 • فراداستان فرا داستان تاریخ نگارانه در "عذابات المتنبی فی صحبة کمال أبودیب والعکس بالعکس" اثر کمال أبودیب [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 25-48]
 • فراداستان بررسی شیوۀ روایی فراداستان در رمان حرب الکلب الثانیة [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 209-235]
 • فراداستان تحلیل کاربست شیوه‌ی روایی فراداستان در رمان کیدالنساء اثر خیری عبدالجواد [(مقالات آماده انتشار)]
 • فراداستان تاریخ­نگارانه فرا داستان تاریخ نگارانه در "عذابات المتنبی فی صحبة کمال أبودیب والعکس بالعکس" اثر کمال أبودیب [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 25-48]
 • فرانقش بینافردی تحلیل گفتمان اشعارسمیح القاسم براساس رویکرد بینافردی" [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 151-173]
 • فرانقش متنی کارکرد فرانقش متنی در قصیده ی «دَور» احمد مطر با رویکرد زبانشناسی نقش‌گرای هلیدی [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 115-136]
 • فرقه گرایی کارکرد ساختار ادبی و اجتماعی رمان «فئران أمی حصة» اثر السنعوسی در بازتاب درونمایه فرقه‌گرایی [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 261-281]
 • فرکلاف کاربست رویکرد گفتمان انتقادی فرکلاف در تحلیل رمان «عُرْسُ الزَّین» اثر طیب صالح [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 295-323]
 • فرکلاف تحلیل گفتمان انتقادی در رمان «موسم الهجرة إلی الشّمال» (بر اساس الگوی فرکلاف) [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 47-68]
 • فرکلاف ایدئولوژی و روابط قدرت در رمان «الجازیة والدراویش» بر اساس رویکرد انتقادی فرکلاف (بررسی موردی نمادهای اسطوره‌ای رمان) [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 247-270]
 • فرمالیسم ساختار موسیقایی قصیده‌ی «فلسفه الحیاه» بر پایه مکتب فرمالیسم [دوره 4، شماره 6، 1393، صفحه 31-53]
 • فرهنگ عامیانه رسالت باورهای عامیانه در رمان «ریح الجنوب» با تکیه بر تابو و خرافه [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 235-260]
 • فرهنگ غرب بازتاب «دیگری غربی» در رمان "شمس و لیل" نوشته‌ی محمود تیمور [دوره 4، شماره 6، 1393، صفحه 83-103]
 • فروپاشی­ زمان فرا داستان تاریخ نگارانه در "عذابات المتنبی فی صحبة کمال أبودیب والعکس بالعکس" اثر کمال أبودیب [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 25-48]
 • فرودستی زن بازنمود فرودستی زن در رمان «الحب فی زمن النفط» [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 163-184]
 • فی سنة ملیون آرمانشهر و ضد آرمانشهر در آثار علمی- تخیلیِ توفیق الحکیم (نمایشنامه «رحلة إلی الغد» و داستان کوتاه «فی سنة ملیون») [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 173-194]
 • فقر تحلیل مسأله‌ی فقر در شعر احمد مطر از منظر جامعه‌شناسی ادبیات [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 101-121]
 • فیلیپ هامون بررسی عنصر شخصیت در رمان «خالتی صفیة و الدیر» اثر بهاء طاهر (با تکیه بر نظریه فیلیپ هامون) [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 77-99]
 • فلسطین طنز تلخ در شعر پایداری فلسطین (مطالعه‌ی مورد پژوهش:شعر راشد حسین) [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 77-101]
 • فلسطین بازخوانی اسطورۀ اوزیریس در شعر سمیح القاسم بر اساس الگوی جوزف کمبل [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 155-173]
 • فلسفه تحلیل رمان فی المنفی اثر ژرژ سالم بر مبنای مکتب اگزیستانسیالیسم [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 67-88]
 • فلسفه الحیاه­ ساختار موسیقایی قصیده‌ی «فلسفه الحیاه» بر پایه مکتب فرمالیسم [دوره 4، شماره 6، 1393، صفحه 31-53]
 • فیلم مطالعه بینامتنی رمان و فیلم «اللص و الکلاب» [(مقالات آماده انتشار)]
 • فمینیسم بازتاب مردسالاری در شعر ناریمان علّوش [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 233-254]
 • فن توصیف نقدی بر رمان«اللّص و الکلاب» اثر «نجیب محفوظ» از منظر فنّ توصیف [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-39]
 • فئران أمی حصة کارکرد ساختار ادبی و اجتماعی رمان «فئران أمی حصة» اثر السنعوسی در بازتاب درونمایه فرقه‌گرایی [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 261-281]

ق

 • قالت الوردة للسنونو "شخصیت‌پردازی" در داستانهای کودک زکریا تامر، مطالعه موردی «لماذا سکت النهر؟» و «قالت الوردة للسنونو» [دوره 3، شماره 5، 1392]
 • قصیدة اللوفر خوانش پس‌کنشانه‌ی قصیده‌ی «اللوفر» از حلمی سالم بر پایه‌ی الگوی نشانه‌شناسی مایکل ریفاتر [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 205-225]
 • قصیده «عودة سندباد» نشانه‌شناسی رمزگان‌های زبانی در سروده «عودة سندباد» از «علی فوده» [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 197-225]
 • قصیده «اوراق من ابی­ذر الغفاری» نقاب ابوذر غفاری در شعر معین بسیسو [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 25-49]
 • قصیده «یتوهج کنعان» عنصر آب در قصیدۀ «یتوهج کنعان» عزالدین مناصره بر اساس روش نقدی گاستون باشلار [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 157-183]
 • قصیده­ی حواریة العار واکاوی ابعاد هوش عاطفی در قصیده ی «حواریة العار» سمیح القاسم بر اساس مدل گلمن [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 161-182]
 • قصیده­ی «دَور» کارکرد فرانقش متنی در قصیده ی «دَور» احمد مطر با رویکرد زبانشناسی نقش‌گرای هلیدی [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 115-136]
 • قصیده سفر ایوب تحلیل قصیدة «سِفر ایوب» بدر شاکر سیاب بر اساس مکتب «معنادرمانی» فرانکل [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 127-147]
 • قصرالشوق بازتاب «سنت» و «تجدد» در قصرالشوق نجیب محفوظ [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 127-153]
 • قصص عن ثعلب شخصیت آفرینی در ادبیات داستانی کودک «بررسی مجموعه ی «قصص عن ثعلب» اثر زهیر ابراهیم رسام» [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 33-49]
 • قماشة العلیان بررسی جامعه‌پذیری جنسیت زنان در سه داستان کوتاه «قماشة العلیان» [دوره 6، شماره 10، 1395، صفحه 137-166]
 • قناع ابوذر غفاری نقاب ابوذر غفاری در شعر معین بسیسو [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 25-49]
 • قهرمان نقد اسطوره‏شناختیِ حکایت «شیطان» از جبران خلیل جبران [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 125-143]
 • قهرمان بررسی آثار داستانی جبرا ابراهیم جبرا از دیدگاه نقد کهن الگویی (با تکیه بر داستان‌های "صراخ فی لیل طویل"، "صیادون فی شارع ضیق"، "السفینة"، "البحث عن ولید مسعود") [دوره 6، شماره 10، 1395، صفحه 83-105]
 • قهرمان بررسی کهن‌الگوی سفر قهرمان در رمان ساقه ی بامبو نوشته ی سعود السنعوسی [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 45-66]

ک

 • کارکرد بررسی موتیف "أرض" در رمان "الحرب فی برّ مصر" از یوسف القعید [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 175-195]
 • کارکردگرایی ساختاری خوانش دیستوپیایی رمان «فرانکشتاین فی بغداد» بر اساس اصلاحات مرتن بر دیدگاه کارکردگرایی ساختاری [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 25-53]
 • کاریکلماتور تحلیل کاریکلماتور در شعر «أحمد مطر» و استراتژی های بیانی آن [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 157-180]
 • کارناوالیسم خوانش پسااستعماری پنج‌گانۀ مدن الملح از دریچۀ نظریۀ کارناوالیسم میخائیل باختین [(مقالات آماده انتشار)]
 • کارن هورنای بررسی روانشناختی تیپ های شخصیّتی در رمان «الباذنجانة الزرقاء» اثر میرال الطحاوی بر اساس نظریۀ کارن هورنای [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 73-95]
 • کانونی‌شدگی کانون روایت در رمان«بطلة کربلاء» عایشه عبدالرحمن بر اساس نظریة ژرار ژنت [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 49-75]
 • کیدالنساء تحلیل کاربست شیوه‌ی روایی فراداستان در رمان کیدالنساء اثر خیری عبدالجواد [(مقالات آماده انتشار)]
 • کریستوا واکاوی رمان «المحبوبات» عالیه ممدوح بر اساس نظریه‌ی تن بیگانه کریستوا [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 191-213]
 • کشاورز بررسی و نقد «زینب، مناظر و أخلاق ریفیة» نخستین رمان معاصر عربی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 59-89]
 • کشف سوررئالیسم بر مبنای اندیشه ی آزاد با محوریّت مفهوم حریّت و حیرت (با نگاهی بر آراء ناقدان معاصر عرب) [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 205-223]
 • کشمکش تحلیل شخصیّت‌پردازی در رمان “عائد إلی حیفا”-اثر “غسّان کَنَفانی” [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 175-210]
 • کلاسیسم واکاوی جلوه های «خودشیفتگی هنری» در اشعار بارودی [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 121-139]
 • کلید واژگان: داستان کوتاه داستان «ابلیسٌ ینتصر» توفیق حکیم از منظر ساختارگرایانه «بارت» [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 123-141]
 • کلید واژه:ادبیات پایداری بازنمایی اندیشه‌های داستانی در ادبیات پایداری فلسطین(بررسی موردی رمان "الصبار") [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 1-28]
 • کلید واژه: امام حسین(ع) بررسی توصیفی- تحلیلی سیمای امام حسین(ع) در شعر دینی احمد وائلی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 173-202]
 • کلید واژه :زکریا تامر "شخصیت‌پردازی" در داستانهای کودک زکریا تامر، مطالعه موردی «لماذا سکت النهر؟» و «قالت الوردة للسنونو» [دوره 3، شماره 5، 1392]
 • کلید واژه­ها: ساختار موسیقایی قصیده‌ی «فلسفه الحیاه» بر پایه مکتب فرمالیسم [دوره 4، شماره 6، 1393، صفحه 31-53]
 • کلید واژه‌ها: احمد‎شوقی داستان‎ پرندگان در شعر احمد شوقی با تأکید بر جنبه‎های نمادین، تربیتی، اجتماعی و سیاسی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 1-25]
 • کلید واژه¬ها: احمد مطر افسانه¬ی تمثیلی و کارکرد آن در شعر أحمد مطر [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 123-147]
 • کلید واژه­ها: آهنگِ سفید آهنگِ سفید در سروده‌های سعدی یوسف [دوره 3، شماره 5، 1392]
 • کلید واژه¬ها: بینامتنی(تناص) بینامتنی اشعار بارودی با شعر جاهلی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 89-119]
 • کلیدواژه¬ها: بینامتنی قرآنی تحلیل انتقادی تناص دینی، قرآنی در شعر محمد عفیفی مطر [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 65-77]
 • کلید واژه¬ها: پیام نقد و بررسی آراء ناقدان معاصر عرب و غرب پیرامون پیام شعر [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 57-95]
 • کلیدواژه‌ها: تراژدی حلاج شخصیّت‌پردازی در نمایشنامه «سوگنامۀ‌ حلاج» [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 79-101]
 • کلید واژه­ها: تقابل مکان تقابل مکان و کارکردهای معنایی آن در رمان «موسم الهجرة إلی الشمال» [دوره 3، شماره 5، 1392]
 • کلید واژه­ها: داستان نمودهای فلسفه وجودگرایی در مجموعه‌ی داستانی «گفتگوی ناشنوایان» از جُرج سالم [دوره 4، شماره 6، 1393، صفحه 55-81]
 • کلید واژه­ها: دیگری غربی بازتاب «دیگری غربی» در رمان "شمس و لیل" نوشته‌ی محمود تیمور [دوره 4، شماره 6، 1393، صفحه 83-103]
 • کلید واژه‌ها: راشد حسین طنز تلخ در شعر پایداری فلسطین (مطالعه‌ی مورد پژوهش:شعر راشد حسین) [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 77-101]
 • کلید واژه­ها: زکریا تامر تحلیل برخی داستان‌های مجموعه «دمشق الحرائق» زکریا تامر، از منظر رئالیسم جادویی [دوره 3، شماره 5، 1392]
 • کلید واژه‌ها: سبک شناسی سبک‌شناسی سرودۀ «الخروجِ» صلاح عبدالصبور [دوره 4، شماره 6، 1393، صفحه 1-30]
 • کلید واژه­ها: سحر خلیفه شیوه‌های شخصیت پردازی در رمان«اصل و فصل» سحر خلیفه [دوره 5، شماره 8، 1394، صفحه 161-191]
 • کلیدواژه‌ها:شعر عاشورایی نمود تمایزات منطقه‌ای در محتوا و زبان شعر عاشورایی معاصر: نقد و تحلیل شعر عراق،مصر، لبنان [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 177-201]
 • کلیدواژه¬ها: شعر معاصر عربی جایگاه آوارگان فلسطینی در شعر محمود درویش [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 25-57]
 • کلید واژه­ها: شعر معاصر عرب صورتگرایی و آشنایی‌ زدایی در شعر ابوالقاسم شابی [دوره 3، شماره 5، 1392]
 • کلید واژه­ها: شعر معاصر عربی بررسی جایگاه زن دراشعار اجتماعی صلاح عبدالصبور [دوره 4، شماره 6، 1393، صفحه 130-163]
 • کلید واژه‌ها: شعر معاصر عرب شیراز؛ روشنا شهر شعر البیاتی [دوره 5، شماره 8، 1394، صفحه 133-160]
 • کلید واژه‌ها: شعر معاصر عربی بدبینی در شعر الیاس ابو شبکه [دوره 5، شماره 8، 1394، صفحه 75-101]
 • کلید واژه‌ها: عراق یحیی سماوی مظهر آمریکایی‌ستیزی در شعر معاصر عراق [دوره 4، شماره 6، 1393، صفحه 166-192]
 • کلید واژه ها: عمر ابوریشه مضامین شعر عمر ابوریشه در ترازوی نقد و بررسی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 127-159]
 • کلید واژه­ها: غادة السمان تحلیل ساختاری شخصیت‌های رمان "بیروت 75 " غادة السمان بر اساس نظریه کنشی گریماس [دوره 3، شماره 5، 1392]
 • کلید واژه¬ها: غسان کنفانی کاربست امپرسیونیسم در رمان «ما تبقی لکم» اثر غسان کنفانی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 147-171]
 • کلیدواژه ها: قابیل واکاوی تصویر قابیل در شعر داستانی «المومس العمیاء» بدر شاکر السیاب [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 101-127]
 • کلید واژه­ها: قرآن بررسی‌شواهد قرآنی‌در ‌رمان "وا إسلاماه" اثرعلی‌احمد باکثیر [دوره 4، شماره 6، 1393، صفحه 106-127]
 • کلید واژه‌ها: قرآن کریم هنجارگریزی معنایی قرآن در شعر صلاح عبدالصبور‌ [دوره 5، شماره 8، 1394، صفحه 1-26]
 • کلیدواژه‌ها: مارون عبود بررسی عناصر ادبیات اقلیمی در داستان‌های کوتاه مارون عبود [دوره 5، شماره 8، 1394، صفحه 51-73]
 • کلیدواژه‌ها: مصطفی صادق رافعی جایگاه شعر و شاعری در اندیشۀ ادبی مصطفی صادق رافعی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 27-58]
 • کلید واژه­ها: مقاله نویسی مطالعه روشمندی علمی در پژوهشهای نثر معاصر عربی «بررسی موردی چکیده های مقالات داستانی» [دوره 3، شماره 5، 1392]
 • کلید واژه¬ها: مکتب رمانتیک تأثیرپذیری شاعران معاصر عرب از مکتب ادبی رمانتیک [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-26]
 • کلید واژه¬ها: نشانه‌شناسی نشانه‌شناسی سرودة «کلمات سبارتاکوس الأخیره» [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 174-204]
 • کلید واژه­ها: نوستالژی بررسی و تحلیل نوستالژی در شعر بلند الحیدری [دوره 5، شماره 8، 1394، صفحه 103-133]
 • کلید واژه‌ها: واقع گرایی بررسی ساختاری رمان «حرام» یوسف ادریس [دوره 5، شماره 8، 1394، صفحه 27-47]
 • کلید واژه‌ها: وحدت اسلامی وحدت اسلامی و نقش شعرای معاصر عرب در تحکیم آن [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 95-123]
 • کلمات کلیدی: آب عنصر آب در قصیدۀ «یتوهج کنعان» عزالدین مناصره بر اساس روش نقدی گاستون باشلار [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 157-183]
 • کلمات کلیدی: داستانک خوانش کمینه گرایانة داستان‌های کتاب"التائه" اثر جبران خلیل جبران [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 107-140]
 • کلمات کلیدی: زینب بررسی و نقد «زینب، مناظر و أخلاق ریفیة» نخستین رمان معاصر عربی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 59-89]
 • کلمات کلیدی: سمیح القاسم تحلیل گفتمان اشعارسمیح القاسم براساس رویکرد بینافردی" [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 151-173]
 • کلمات کلیدی:نقد نقدی بر رمان«اللّص و الکلاب» اثر «نجیب محفوظ» از منظر فنّ توصیف [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-39]
 • کلودبرمون ریخت‌شناسی داستان «بازگشت‌به‌حیفا» غسّان کنفانی بر اساس الگوی کلودبرمون [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 77-99]
 • کمال أبودیب فرا داستان تاریخ نگارانه در "عذابات المتنبی فی صحبة کمال أبودیب والعکس بالعکس" اثر کمال أبودیب [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 25-48]
 • کمال أبودیب بررسی تطبیقی فرآیند شکل‌گیری معنا درمتن ادبی در آثار کمال أبودیب و صلاح فضل براساس نظریه‌ی ساختارگرایی [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 291-317]
 • کمینه گرایی خوانش کمینه گرایانة داستان‌های کتاب"التائه" اثر جبران خلیل جبران [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 107-140]
 • کنش نشانه¬ ـ معناشناسی ساختار روایی داستان «و ما تشاؤون» بر اساس نظریه گریماس [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 40-65]
 • کنش تحلیل ساختاری شخصیت‌های رمان "بیروت 75 " غادة السمان بر اساس نظریه کنشی گریماس [دوره 3، شماره 5، 1392]
 • کنشگران اجتماعی بازنمایی کنشگران اجتماعی در رمان الطلیانی بر اساس رهیافت ون‌لیوون [(مقالات آماده انتشار)]
 • کهن الگو تحلیل کهن‌الگوی‌ «نقاب» در دیوان ملامح من الوجه الامبیذوقلیسیّ محمد عفیفی مطر [(مقالات آماده انتشار)]
 • کهن الگو‌های شخصیت تحلیل شخصیت‌های رمان أفراح لیلة القدر اثر عبد‌الکریم ناصیف براساس کهن الگوهای شخصیتی شینودا بولن. [(مقالات آماده انتشار)]
 • کودکان شخصیت آفرینی در ادبیات داستانی کودک «بررسی مجموعه ی «قصص عن ثعلب» اثر زهیر ابراهیم رسام» [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 33-49]
 • کودکی و جنگ نمادها و نشانه‌های «کودکی و جنگ» در شعر سمیح القاسم [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 101-125]
 • کولیت الخوری بررسی مناسبات دال و مدلول در ارتباطات غیرکلامی رمان أیام معه [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 59-92]

گ

 • گایاتری اسپیواک تحلیل مفهوم «فرودست» گایاتری اسپیواک در رمان «مملکة الفراشة» اثر واسینی الاعرج با مطالعه موردی زنان [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 55-75]
 • گاستون باشلار عنصر آب در قصیدۀ «یتوهج کنعان» عزالدین مناصره بر اساس روش نقدی گاستون باشلار [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 157-183]
 • گریماس نشانه¬ ـ معناشناسی ساختار روایی داستان «و ما تشاؤون» بر اساس نظریه گریماس [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 40-65]
 • گروتسک واکاوی جلوه‌های گروتسک در رمان لعبة النسیان بر اساس رویکرد باختین [(مقالات آماده انتشار)]
 • گشودن رمان خوانشی تحلیلی از صحنه آغازین رمان "اللص والکلاب" اثر نجیب محفوظ [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 99-122]
 • گفتگو تحلیل شخصیّت‌پردازی در رمان “عائد إلی حیفا”-اثر “غسّان کَنَفانی” [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 175-210]
 • گفتگوی ناشنوایان نمودهای فلسفه وجودگرایی در مجموعه‌ی داستانی «گفتگوی ناشنوایان» از جُرج سالم [دوره 4، شماره 6، 1393، صفحه 55-81]
 • گفتگو و رئالیسم شخصیّت‌پردازی در نمایشنامه «سوگنامۀ‌ حلاج» [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 79-101]
 • گفتمان اجتماعی و انتقادی بازشناسی انتقادهای کلامی در بستر روابط اجتماعی در رمان النوم فی حقل الکرز اثر أزهر جرجیس بر اساس الگوی جنسیت ارتباطی روث وُداک [(مقالات آماده انتشار)]
 • گفتمان انتقادی بررسی رمان "الصبار" سحر خلیفه (براساس الگوی تحلیل گفتمان انتقادی فیرکلاف) [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 101-123]
 • گفتمان انتقادی کاربست رویکرد گفتمان انتقادی فرکلاف در تحلیل رمان «عُرْسُ الزَّین» اثر طیب صالح [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 295-323]
 • گفتمان انتقادی تحلیل گفتمان انتقادی در رمان «موسم الهجرة إلی الشّمال» (بر اساس الگوی فرکلاف) [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 47-68]
 • گفته‌های داستانی بازنمایی گفته‌های داستانی در داستان‌های کوتاه طیب صالح (موردکاوی دو داستان نخلة علی الجدول و دومة ود حامد) [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 123-148]
 • گلدمن نقد جامعه‌شناختی رمان شیکاگو اثر علاء الأسوانی بر پایة نظریة ساختار‌گرایی تکوینی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 143-169]
 • گیل­گمش الهام گیری از کهن اسطوره ی گیل گمش در شعر معاصر عربی با تکیه بر شعر سمیح القاسم، ادونیس و سعدی یوسف [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 183-204]

ل

 • لیبی نمادپردازی در شعر علی الفزانی (شاعر معاصر لیبی) [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 149-171]
 • لبنان نمود تمایزات منطقه‌ای در محتوا و زبان شعر عاشورایی معاصر: نقد و تحلیل شعر عراق،مصر، لبنان [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 177-201]
 • لیس للمساء إخوة طرحواره‌های تصویری ـ بلاغی در دفتر «لیس للمساء إخوة» از ودیع سعاده [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 139-161]
 • لعبة.النسیان واکاوی جلوه‌های گروتسک در رمان لعبة النسیان بر اساس رویکرد باختین [(مقالات آماده انتشار)]
 • لماذا سکت النهر "شخصیت‌پردازی" در داستانهای کودک زکریا تامر، مطالعه موردی «لماذا سکت النهر؟» و «قالت الوردة للسنونو» [دوره 3، شماره 5، 1392]
 • لنا عبدالرحمن مطالعه ی زبان و جنسیت در رمان «ثلج القاهرة» اثر لنا عبدالرحمن و«عمارة یعقوبیان» از علاء اسوانی بر اساس دیدگاه رابین لیکاف [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 121-151]
 • لوتمان خوانش نمایشنامه «الأمیرة تنتظر» و «مسافر لیل» بر مبنای طرح سپهر نشانه ای یوری لوتمان [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 67-89]

م

 • ماجراجویی الهام گیری از کهن اسطوره ی گیل گمش در شعر معاصر عربی با تکیه بر شعر سمیح القاسم، ادونیس و سعدی یوسف [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 183-204]
 • مایکل ریفاتر نشانه‌شناسی قصیدة بلقیس نزار قبانی بر اساس نظریة خوانش اکتشافی و پس‌کنشانة مایکل ریفاتر [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 123-141]
 • مایکل ریفاتر خوانش پس‌کنشانه‌ی قصیده‌ی «اللوفر» از حلمی سالم بر پایه‌ی الگوی نشانه‌شناسی مایکل ریفاتر [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 205-225]
 • مایکل هلیدی تحلیل نشانه‌شناختی اجتماعی حضور کودک در داستان‌های کوتاه غسان کنفانی (بررسی موردی داستان کوتاه «جدران من حدید») [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 45-65]
 • ما لاتذروه الریاح خوانش پسااستعماری رمان «ما لا تذروه الریاح» اثر محمد العالی عرعار (مطالعه موردی: جنسیت) [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 151-174]
 • میانگین عمر تحلیل محتوایی و آماری مقالات دوفصلنامه نقد ادب معاصر عربی چاپ دانشگاه یزد [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 141-162]
 • مبارک ربیع فراخوانی عناصر روایتی هزارویک شب در رمان «بدر زمانه» مبارک ربیع [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 1-24]
 • متن ادبی بررسی تطبیقی فرآیند شکل‌گیری معنا درمتن ادبی در آثار کمال أبودیب و صلاح فضل براساس نظریه‌ی ساختارگرایی [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 291-317]
 • متن حاضر بینامتنی قرآنی در اشعار احمد شوقی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 25-51]
 • متن غایب بینامتنی قرآنی در اشعار احمد شوقی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 25-51]
 • متن نمادین تحلیل داستانک «اللغة الأخری» اثر جبران خلیل جبران، از منظر نمادشناسی [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 133-155]
 • مجموعة التائه خوانش کمینه گرایانة داستان‌های کتاب"التائه" اثر جبران خلیل جبران [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 107-140]
 • محمد العالی عرعار خوانش پسااستعماری رمان «ما لا تذروه الریاح» اثر محمد العالی عرعار (مطالعه موردی: جنسیت) [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 151-174]
 • محمد الفیتوری بررسی انسجام در ساختار نحوی شعر مقاومت (مطالعه موردی شعر بسیسو، فیتوری و صائغ) [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 165-183]
 • محمدالماغوط نشانه‌شناسی لایه‌ای زمان در نمایشنامۀ «العصفور الأحدب» اثر محمد الماغوط [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 137-163]
 • محمّدسعید الحبوبیّ برجسته سازی در اشعار محمّدسعید الحبوبیّ با تکیه بر نظریه ی جفری‌لیچ [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 237-263]
 • محمد عفیفی مطر تحلیل کهن‌الگوی‌ «نقاب» در دیوان ملامح من الوجه الامبیذوقلیسیّ محمد عفیفی مطر [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمد مِسْعَد زیاد بررسی مؤلّفه‌های مکتب رمانتیک در اشعار مقاومت «مسعد محمّد زیاد» [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 1-23]
 • محمد مهدی جواهری تحلیل عناصر زیباشناختی در قصیده"طَرطَرا" اثر محمد مهدی جواهری با رویکرد هنجارگریزی نحوی و واژگانی [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 255-280]
 • محمود تیمور بازتاب «دیگری غربی» در رمان "شمس و لیل" نوشته‌ی محمود تیمور [دوره 4، شماره 6، 1393، صفحه 83-103]
 • محمود درویش جایگاه آوارگان فلسطینی در شعر محمود درویش [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 25-57]
 • محمود شقیر کارکرد خواننده ی نهفته در پرورش قوه تخیل کودکانه در داستان های کودک محمود شقیر بر پایه‌ی نظریه‌ی آیدن چمبرز (بررسی موردی: داستان کوتاه أنا و جمانة) [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 69-90]
 • محمود مفلح بررسی محتوایی و هنری سروده های دیوان «إنّما أنت بلسم» از محمود مفلح بر اساس شاخصه‌‌های ادبیات اسلامی [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 109-135]
 • محور جانشینی هنجارگریزی معنایی قرآن در شعر صلاح عبدالصبور‌ [دوره 5، شماره 8، 1394، صفحه 1-26]
 • محور هم‌نشینی هنجارگریزی معنایی قرآن در شعر صلاح عبدالصبور‌ [دوره 5، شماره 8، 1394، صفحه 1-26]
 • میخائیل باختین خوانش پسااستعماری پنج‌گانۀ مدن الملح از دریچۀ نظریۀ کارناوالیسم میخائیل باختین [(مقالات آماده انتشار)]
 • میخائیل نعیمه بررسی اشعار عارفانه میخائیل نعیمه بر اساس رویکرد نشانه‌معناشناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل گلمن واکاوی ابعاد هوش عاطفی در قصیده ی «حواریة العار» سمیح القاسم بر اساس مدل گلمن [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 161-182]
 • مدلول بررسی مناسبات دال و مدلول در ارتباطات غیرکلامی رمان أیام معه [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 59-92]
 • مدن الملح خوانش پسااستعماری پنج‌گانۀ مدن الملح از دریچۀ نظریۀ کارناوالیسم میخائیل باختین [(مقالات آماده انتشار)]
 • مذکرات کلب عراقی شکست زمان در رمان «مذکّرات کلب عراقی»، اثر عبدالهادی سعدون بر اساس نقد روایت‌شناسی و بر پایة نظریه ی ژرار ژنت [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 181-207]
 • میرال الطحاوی بررسی روانشناختی تیپ های شخصیّتی در رمان «الباذنجانة الزرقاء» اثر میرال الطحاوی بر اساس نظریۀ کارن هورنای [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 73-95]
 • مرتن بررسی بیگانگی مظفر النواب بر اساس نظریه وسیله - هدف مرتن (با تکیه بر قصیده طَلقَةٌ ثُمَّ الحَدَث) [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 119-140]
 • مرتن خوانش دیستوپیایی رمان «فرانکشتاین فی بغداد» بر اساس اصلاحات مرتن بر دیدگاه کارکردگرایی ساختاری [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 25-53]
 • مردسالاری بازتاب مردسالاری در شعر ناریمان علّوش [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 233-254]
 • مرد شرقی خوانش پسااستعماری رمان «ما لا تذروه الریاح» اثر محمد العالی عرعار (مطالعه موردی: جنسیت) [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 151-174]
 • مرگ خوانش اسطوره‏گرای تمنّای جاودانگی در سروده‏های عبدالوهاب البیّاتی [دوره 6، شماره 10، 1395، صفحه 167-201]
 • مرگ­اندیشی تحلیل اگزیستانسیالیستی شخصیت اوّل (عمر) رمانِ "الشحّاذ" اثر نجیب محفوظ [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 231-253]
 • مرگ و تولد دوباره بررسی آثار داستانی جبرا ابراهیم جبرا از دیدگاه نقد کهن الگویی (با تکیه بر داستان‌های "صراخ فی لیل طویل"، "صیادون فی شارع ضیق"، "السفینة"، "البحث عن ولید مسعود") [دوره 6، شماره 10، 1395، صفحه 83-105]
 • مرگ و جاودانگی الهام گیری از کهن اسطوره ی گیل گمش در شعر معاصر عربی با تکیه بر شعر سمیح القاسم، ادونیس و سعدی یوسف [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 183-204]
 • مصر بررسی و نقد «زینب، مناظر و أخلاق ریفیة» نخستین رمان معاصر عربی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 59-89]
 • مصر نمود تمایزات منطقه‌ای در محتوا و زبان شعر عاشورایی معاصر: نقد و تحلیل شعر عراق،مصر، لبنان [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 177-201]
 • مصر بررسی و تحلیل تصویر زن در داستان‌های کوتاه یوسف ادریس [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 1-22]
 • مصر بازتاب «سنت» و «تجدد» در قصرالشوق نجیب محفوظ [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 127-153]
 • مضامین رئالیستی بررسی مضامین رئالیستی متأثر از نگرش اسلامی در نمایشنامه «حبل الغسیل» علی احمد باکثیر [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 103-131]
 • مضامین سیاسی و اجتماعی بررسی مضامین سیاسی و اجتماعی نمایشنامه «الدودة و الثعبان» اثر علی احمد باکثیر [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 31-56]
 • مضامین شعری مضامین شعر عمر ابوریشه در ترازوی نقد و بررسی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 127-159]
 • مطالعات فرودستان تحلیل مفهوم «فرودست» گایاتری اسپیواک در رمان «مملکة الفراشة» اثر واسینی الاعرج با مطالعه موردی زنان [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 55-75]
 • مظفر نواب – طلقة ثم الحدث بررسی بیگانگی مظفر النواب بر اساس نظریه وسیله - هدف مرتن (با تکیه بر قصیده طَلقَةٌ ثُمَّ الحَدَث) [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 119-140]
 • معرفت‌شناسی خوانش سنّت تفهّمی ماکس وبر در نقد روش‌شناسی تاریخی طه حسین با تٲکید بر مقدمه کتاب "فی الٲدب الجاهلی" [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 141-163]
 • معرکة بلارأیة کارکرد ایدئولوژیک استعاره ی جهتی در دفتر شعری«معرکة بلارایة» اثر غازی القصیبی [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 247-269]
 • معنا بررسی تطبیقی فرآیند شکل‌گیری معنا درمتن ادبی در آثار کمال أبودیب و صلاح فضل براساس نظریه‌ی ساختارگرایی [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 291-317]
 • معنای زندگی تحلیل اگزیستانسیالیستی شخصیت اوّل (عمر) رمانِ "الشحّاذ" اثر نجیب محفوظ [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 231-253]
 • معناشناسی، میدان های معنایی، بافت، قصیدۀ « کارکرد نظریۀ بافت و میدان های معنایی در بازنمود مفاهیم «فی السوق القدیم» [(مقالات آماده انتشار)]
 • معین بسیسو نقاب ابوذر غفاری در شعر معین بسیسو [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 25-49]
 • معین بسیسو سبک‌شناسی قصیده «تحدی» اثر معین بسیسو (سطح آوایی، صرفی و نحوی) [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 283-307]
 • معین بسیسو بررسی انسجام در ساختار نحوی شعر مقاومت (مطالعه موردی شعر بسیسو، فیتوری و صائغ) [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 165-183]
 • معنی‌شناسی شناختی مفهوم‌سازی «زمان» در رمان «حکایات یوسف تادرس» در پرتو نظریه ی معنی‌شناسی شناختی [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 91-114]
 • مفاهیم ذهنی طرحواره‌های تصویری ـ بلاغی در دفتر «لیس للمساء إخوة» از ودیع سعاده [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 139-161]
 • مقاوم یحیی سماوی مظهر آمریکایی‌ستیزی در شعر معاصر عراق [دوره 4، شماره 6، 1393، صفحه 166-192]
 • مکتب رمانتیسم بررسی مؤلّفه‌های مکتب رمانتیک در اشعار مقاومت «مسعد محمّد زیاد» [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 1-23]
 • مکتب فرانکفورت زیبایی‌شناسی انتقادی اشعار ادونیس بر اساس مکتب فرانکفورت [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 77-105]
 • مکتب معنادرمانی تحلیل قصیدة «سِفر ایوب» بدر شاکر سیاب بر اساس مکتب «معنادرمانی» فرانکل [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 127-147]
 • ملحمةالسّراب تحلیل و واکاوی شخصیت ها در نمایشنامۀ "ملحمةالسراب" اثر سعدالله ونوس بر مبنای دیدگاه شلومیت ریمون کنان [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 215-245]
 • مملکة الغرباء تحلیل زمان روایی رمان "مملکة الغرباء" اثر الیاس خوری، براساس دیدگاه روایتی ژرارژنت [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 1-23]
 • مملکه الفراشه تحلیل مفهوم «فرودست» گایاتری اسپیواک در رمان «مملکة الفراشة» اثر واسینی الاعرج با مطالعه موردی زنان [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 55-75]
 • منیف تحلیل روایت در رمان "حین ترکنا الجسر" از منظر جریان سیال ذهن [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 237-256]
 • من منتظرت هستم واکاوی حس تعلق مکانی در رمان «من منتظرت هستم» (لأنی أشتاق الیک) از سناء ابوشرار [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 97-120]
 • مهاجرت زنانه مهاجرت زنانه و پیامدهای روانی آن در رمان «الکافرة» اثر علی بدر [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 21-44]
 • موتیف موتیف نهر (رود) در اشعار بدر شاکر سیاب [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 75-100]
 • موتیف بررسی موتیف "أرض" در رمان "الحرب فی برّ مصر" از یوسف القعید [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 175-195]
 • موسیقی ساختار موسیقایی قصیده‌ی «فلسفه الحیاه» بر پایه مکتب فرمالیسم [دوره 4، شماره 6، 1393، صفحه 31-53]
 • موسیقی شعر بررسی کارکرد موسیقی شعر بردونی در تصویر آفرینی [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 1-24]
 • موسم الهجرة إلی الشمال تقابل مکان و کارکردهای معنایی آن در رمان «موسم الهجرة إلی الشمال» [دوره 3، شماره 5، 1392]
 • موسم الهجرة إلی الشّمال تحلیل گفتمان انتقادی در رمان «موسم الهجرة إلی الشّمال» (بر اساس الگوی فرکلاف) [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 47-68]
 • مؤلفه‌های جامعه‌شناختی_ معنایی بازنمایی کنشگران اجتماعی در رمان الطلیانی بر اساس رهیافت ون‌لیوون [(مقالات آماده انتشار)]

ن

 • نا آگاهی وارونگی تقابل اسارت و آزادی در مجموعة «دمشق الحرائق» اثر «زکریا تامر» با نگرشی شالوده شکنانه (بررسی موردی دو داستان کوتاه وجه القمر، موت الشعر الاسود) [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 181-205]
 • ناتورالیسم خوانش ناتورالیستی رمان «بین القصرین» اثر نجیب محفوظ [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 207-234]
 • ناخودآگاه نقد و بررسی آراء ناقدان معاصر عرب و غرب پیرامون پیام شعر [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 57-95]
 • ناریمان علّوش بازتاب مردسالاری در شعر ناریمان علّوش [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 233-254]
 • ناسازواری بررسی ژرف ساختهای ناسازواری در طنز تلخ «احمد مطر» [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 107-129]
 • نام کارکرد نشانه‌شناختی نام‌ها در رمان الطریق نجیب محفوظ [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 185-205]
 • ناهنجاری اجتماعی – بیگانگی بررسی بیگانگی مظفر النواب بر اساس نظریه وسیله - هدف مرتن (با تکیه بر قصیده طَلقَةٌ ثُمَّ الحَدَث) [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 119-140]
 • نثر عاشورایی زیبایی شناسی خلاقیت هنری در نمایشنامه منظوم (الحرالریاحی) [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 57-84]
 • نثر معاصر عربی مطالعه روشمندی علمی در پژوهشهای نثر معاصر عربی «بررسی موردی چکیده های مقالات داستانی» [دوره 3، شماره 5، 1392]
 • نجیب کیلانی نقد عناصر داستان «حکایات طبیب» نجیب کیلانی بر اساس رویکرد ادبیات اسلامی [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 27-45]
 • نجیب کیلانی تحلیل داستان "الغریب" نجیب کیلانی بر مبنای رمزگان پنجگانه بارت [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 25-47]
 • نجیب محفو بازتاب «سنت» و «تجدد» در قصرالشوق نجیب محفوظ [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 127-153]
 • نجیب محفوظ نقدی بر رمان«اللّص و الکلاب» اثر «نجیب محفوظ» از منظر فنّ توصیف [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-39]
 • نجیب محفوظ شیوه‌های شخصیت‌پردازی غیرمستقیم (کنش، گفتار و نامگذاری) در رمان «زقاق‌المدقّ» اثر نجیب محفوظ [دوره 6، شماره 10، 1395، صفحه 107-135]
 • نجیب محفوظ تحلیل روان‌شناسانه رمان زقاق المدق اثر نجیب محفوظ [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 211-235]
 • نجیب محفوظ تحلیل رمان «اللصّ والکلاب» اثر نجیب محفوظ با الگوی ساختاری کلود برمون [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 43-66]
 • نجیب محفوظ خوانشی تحلیلی از صحنه آغازین رمان "اللص والکلاب" اثر نجیب محفوظ [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 99-122]
 • نجیب محفوظ تحلیل اگزیستانسیالیستی شخصیت اوّل (عمر) رمانِ "الشحّاذ" اثر نجیب محفوظ [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 231-253]
 • نجیب محفوظ خوانش ناتورالیستی رمان «بین القصرین» اثر نجیب محفوظ [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 207-234]
 • نجیب محفوظ کارکرد نشانه‌شناختی نام‌ها در رمان الطریق نجیب محفوظ [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 185-205]
 • نجیب محفوظ آشنایی زدایی در رمان «اللّصّ والکلاب»، اثر نجیب محفوظ بر اساس فرمالیسم روسی [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 1-27]
 • نخلة علی الجدول بازنمایی گفته‌های داستانی در داستان‌های کوتاه طیب صالح (موردکاوی دو داستان نخلة علی الجدول و دومة ود حامد) [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 123-148]
 • نیران صدیقة نقد جامعه‌شناختی رمان «اوراق عصام عبدالعاطی» در مجموعه «نیران صدیقة» از علاء أسوانی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 51-73]
 • نزارقبانی بررسی طرح واره های تصویری در اشعار نزار قبانی ( با تکیه بر نظریه جانسون ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نزار قبانی بررسی هنجارگریزی دربخشی از اشعار نزار قبانی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 51-79]
 • نزار قبانی نشانه‌شناسی قصیدة بلقیس نزار قبانی بر اساس نظریة خوانش اکتشافی و پس‌کنشانة مایکل ریفاتر [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 123-141]
 • نزار قبانی تجلی باورهای عامّه و خرافی در تصویرسازی های عاشقانه ی نزار قبانی [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 185-203]
 • نژادگرایی نقد پسااستعماری رمان غدا یوم جدید اثر عبدالحمیدبن هدوقه (مطالعه موردی: نژادگرایی) [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 205-230]
 • نشانه نمادها و نشانه‌های «کودکی و جنگ» در شعر سمیح القاسم [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 101-125]
 • نشانه­ شناسی اجتماعی تحلیل نشانه‌شناختی اجتماعی حضور کودک در داستان‌های کوتاه غسان کنفانی (بررسی موردی داستان کوتاه «جدران من حدید») [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 45-65]
 • نشانه ­شناسی نشانه‌شناسی قصیدة «الصامدون» اثر عبدالقدوس العاملی با تکیه بر رویکرد مایکل ریفاتر [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 207-231]
 • نشانه شناسی نشانه‌شناسی رمزگان‌های زبانی در سروده «عودة سندباد» از «علی فوده» [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 197-225]
 • نشانه­ شناسی بررسی مناسبات دال و مدلول در ارتباطات غیرکلامی رمان أیام معه [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 59-92]
 • نشانه‌شناسی تحلیل نشانه شناختی تصاویر روی جلد دیوان های شعری ابراهیم نصرالله (بررسی موردی: دیوان های "نعمان یستردّ لونه" و "فضیحة الثعلب") [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 73-97]
 • نشانه‌شناسی نشانه‌شناسی عنوان در دیوان «اللیالی کلّها» اثر سعدی یوسف با تکیّه بر رویکرد سوسور [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 91-117]
 • نشانه‌شناسی پیرس نشانه شناسی مفهوم غربت زمانی-مکانی در دیوان «أحزان السّنّة العراقیة» از «خزعل الماجدی» بر اساس نظریه ی پیرس [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 251-272]
 • نشانه‌شناسی پیرس بررسی نشانه‌شناختی رمزگان‌های شعر معاصر یمن با تکیه بر نظریه پیرس؛ مطالعه موردی اشعار عبدالله بردونی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نشانه‌شناسی ثانویه کارکرد نشانه‌شناختی نام‌ها در رمان الطریق نجیب محفوظ [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 185-205]
 • نشانه­ شناسی عنوان نشانه شناسی عنوان در قصیده «من یومیات سیف بن ذی یزن فی بلاد الروم» سروده عبدالعزیز مقالح [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 283-305]
 • نشانه‌شناسی عنوان نشانه‌شناسی عنوان در دیوان «اللیالی کلّها» اثر سعدی یوسف با تکیّه بر رویکرد سوسور [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 91-117]
 • نشانه‌شناسی‌لایه‌ای نشانه‌شناسی لایه‌ای زمان در نمایشنامۀ «العصفور الأحدب» اثر محمد الماغوط [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 137-163]
 • نشانه-معناشناسی بررسی اشعار عارفانه میخائیل نعیمه بر اساس رویکرد نشانه‌معناشناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نشانه ­های تصویری تحلیل نشانه شناختی تصاویر روی جلد دیوان های شعری ابراهیم نصرالله (بررسی موردی: دیوان های "نعمان یستردّ لونه" و "فضیحة الثعلب") [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 73-97]
 • نظریة ژرار ژنت کانون روایت در رمان«بطلة کربلاء» عایشه عبدالرحمن بر اساس نظریة ژرار ژنت [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 49-75]
 • نظریه تحلیل رفتار متقابل شخصیّت‌ها در رمان «القاتل الأشقر» بر اساس نظریه شخصیّت اریک برن [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظریه آسپنسکی-فاولر تحلیل زبان‌شناختی داستان کوتاه «الشرف» بر اساس دیدگاه روایتگری آسپنسکی و فاولر [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 1-29]
 • نظریه آشوب تحلیل رمان حرب الکلب الثانیه بر اساس نظریه آشوب [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظریه انواع سرمایه خوانش جامعه‌شناختی سرمایه‌های‌ زنان در رمان صیف مع العدو اثر شهلا العجیلی براساس نظریه انواع سرمایه پیر بوردیو [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظریه بالدشویلر تحلیل داستان کوتاه «فی جنازتی» اثر «غسان کنفانی» بر اساس نظریه‌‌ی «آیلین بالدشویلر» [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 227-249]
 • نظریه­ی ساحت‌های روانی تحلیل روان‌کاوانۀ شخصیت اصلی رمان ساعة بغداد بر اساس نظریه‌ی ساحت‌های روانی ژاک لاکان [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 119-140]
 • نظریه­ ی همانندسازی فروید بازتاب مضامین شعر صعالیک جاهلی در مجموعه اشعار «علی فودة» (با تکیه بر مکانیسم همانندسازی هدف‌جویانه در نظریه‌ی فروید) [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 93-119]
 • نقاب سبک‌شناسی سرودۀ «الخروجِ» صلاح عبدالصبور [دوره 4، شماره 6، 1393، صفحه 1-30]
 • نقاب تحلیل کهن‌الگوی‌ «نقاب» در دیوان ملامح من الوجه الامبیذوقلیسیّ محمد عفیفی مطر [(مقالات آماده انتشار)]
 • نقد مضامین شعر عمر ابوریشه در ترازوی نقد و بررسی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 127-159]
 • نقد جستاری در آرای نقدی عزالدین اسماعیل در باب تصویر شعری [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 25-45]
 • نقد اجتماعی خوانشی بر داستان "أسطورة النداهة" از احمد خالد توفیق با تکیه بر نقد اجتماعی [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 1-20]
 • نقد ادبی عنصر آب در قصیدۀ «یتوهج کنعان» عزالدین مناصره بر اساس روش نقدی گاستون باشلار [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 157-183]
 • نقد ادبی جایگاه شعر و شاعری در اندیشۀ ادبی مصطفی صادق رافعی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 27-58]
 • نقد ادبی تحلیل قصیدة «سِفر ایوب» بدر شاکر سیاب بر اساس مکتب «معنادرمانی» فرانکل [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 127-147]
 • نقد اسطوره‏ای نقد اسطوره‏شناختیِ حکایت «شیطان» از جبران خلیل جبران [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 125-143]
 • نقد پسااستعماری خوانش پسااستعماری پنج‌گانۀ مدن الملح از دریچۀ نظریۀ کارناوالیسم میخائیل باختین [(مقالات آماده انتشار)]
 • نقد جامعه شناختی نقد جامعه‌شناختی رمان «اوراق عصام عبدالعاطی» در مجموعه «نیران صدیقة» از علاء أسوانی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 51-73]
 • نقد جامعه شناختی بررسی و تحلیل تصویر زن در داستان‌های کوتاه یوسف ادریس [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 1-22]
 • نقد جامعه‌شناختی نقد جامعه‌شناختی رمان شیکاگو اثر علاء الأسوانی بر پایة نظریة ساختار‌گرایی تکوینی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 143-169]
 • نقد جامعه‌شناختی خوانش جامعه‌شناختی سرمایه‌های‌ زنان در رمان صیف مع العدو اثر شهلا العجیلی براساس نظریه انواع سرمایه پیر بوردیو [(مقالات آماده انتشار)]
 • نقد جامعه‌شناختی رمان نقد جامعه‌شناختی رفتار داعش علیه زنان در رمان‌ «علی مائدة داعش» اثر زهراء عبدالله [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 265-289]
 • نقد رمان کارکرد ساختار ادبی و اجتماعی رمان «فئران أمی حصة» اثر السنعوسی در بازتاب درونمایه فرقه‌گرایی [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 261-281]
 • نقد رمان تحلیل گفتمان انتقادی در رمان «موسم الهجرة إلی الشّمال» (بر اساس الگوی فرکلاف) [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 47-68]
 • نقد روانشناختی خوانشی آدلری از داستان «خلیل کافر» اثر جبران خلیل جبران (آسیب نگاری روان خلیل) [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 77-101]
 • نقد روانشناختی بررسی سطوح سه گانة سلامت روانی در شخصیت های رمان «ساق البامبو» بر اساس تئوری آنیاگرام [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 107-137]
 • نقد روان‌شناختی بررسی روانشناختی تیپ های شخصیّتی در رمان «الباذنجانة الزرقاء» اثر میرال الطحاوی بر اساس نظریۀ کارن هورنای [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 73-95]
 • نقد روان‌شناختی نقد روان‌شناختی شخصیت سعید مهران در رماناللص و الکلاب براساس نظریۀ عقده حقارت آلفردآدلر [(مقالات آماده انتشار)]
 • نقد روانشناسی روانکاوی مؤلفه‌های شادکامی در شعر خالد أبوخالد براساس روانشناسی مثبت‌گرا [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 255-282]
 • نقد روانشناسی واکاوی ابعاد هوش عاطفی در قصیده ی «حواریة العار» سمیح القاسم بر اساس مدل گلمن [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 161-182]
 • نقد روانکاوی تحلیل کهن الگوها در شعر «لیندا نصار» بر اساس نظریه ی روان شناختی یونگ (مطالعه ی موردی نقاب و سایه) [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 225-245]
 • نقد روانکاوانه بررسی «سوژه» و «دیگری» در برخی اشعار ریتا عودة از منظر نقد روانکاونه‌ی ژاک لاکان [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 1-26]
 • نقد روانکاوانه چیرگی فراخود بر خود در نمایشنامه عراضه الخصوم و پردازش روانکاوانه شخصیت اصلی «ام سلیم» [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 27-44]
 • نقد ساختارگرا داستان «ابلیسٌ ینتصر» توفیق حکیم از منظر ساختارگرایانه «بارت» [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 123-141]
 • نقد ساختارگرا تحلیل داستان "الغریب" نجیب کیلانی بر مبنای رمزگان پنجگانه بارت [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 25-47]
 • نقد فرمالیسم آشنایی‌زدایی ادبی در شعر «الحریة» سروده احمد مطر با تکیه بر نظریة بافت زبانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نقد فرهنگی، نقد فمنیستی،" بررسی و نقد آراء کمال ابو دیب در حوزه نقد فمنیستی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نقد کهن الگویی بررسی آثار داستانی جبرا ابراهیم جبرا از دیدگاه نقد کهن الگویی (با تکیه بر داستان‌های "صراخ فی لیل طویل"، "صیادون فی شارع ضیق"، "السفینة"، "البحث عن ولید مسعود") [دوره 6، شماره 10، 1395، صفحه 83-105]
 • نقد کهن‌الگویی بررسی کهن‌الگوی سفر قهرمان در رمان ساقه ی بامبو نوشته ی سعود السنعوسی [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 45-66]
 • نگاه انتقادی تحلیل انتقادی تناص دینی، قرآنی در شعر محمد عفیفی مطر [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 65-77]
 • نگرش اسلامی بررسی مضامین رئالیستی متأثر از نگرش اسلامی در نمایشنامه «حبل الغسیل» علی احمد باکثیر [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 103-131]
 • نماد داستان‎ پرندگان در شعر احمد شوقی با تأکید بر جنبه‎های نمادین، تربیتی، اجتماعی و سیاسی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 1-25]
 • نماد دلالت نمادین رنگ در شعر خلیل حاوی [دوره 6، شماره 10، 1395، صفحه 1-32]
 • نماد رمزگشایی از نمادهای اشغالگران در شعر عزالدین مناصره [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 1-25]
 • نماد نمادها و نشانه‌های «کودکی و جنگ» در شعر سمیح القاسم [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 101-125]
 • نماد خاستگاه نماد و اسطورۀ پرندگان در ادبیات پایداری (بررسی موردی اشعار سمیح القاسم) [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 1-24]
 • نماد واکاوی نماد و اسطوره در قصیدة «سندباد فی رحلته الثامنة» خلیل حاوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نماد اسطوره‌ای ایدئولوژی و روابط قدرت در رمان «الجازیة والدراویش» بر اساس رویکرد انتقادی فرکلاف (بررسی موردی نمادهای اسطوره‌ای رمان) [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 247-270]
 • نمادپردازی نمادپردازی در شعر علی الفزانی (شاعر معاصر لیبی) [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 149-171]
 • نماد در شعر کاربرد نمادین نام حیوانات در شعر «عبدالوهاب البیاتی» [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 1-24]
 • نمادشناسی تحلیل داستانک «اللغة الأخری» اثر جبران خلیل جبران، از منظر نمادشناسی [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 133-155]
 • نمایشنامه خوانش نمایشنامه «الأمیرة تنتظر» و «مسافر لیل» بر مبنای طرح سپهر نشانه ای یوری لوتمان [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 67-89]
 • نمایشنامه بررسی مضامین سیاسی و اجتماعی نمایشنامه «الدودة و الثعبان» اثر علی احمد باکثیر [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 31-56]
 • نمایشنامه زیبایی شناسی خلاقیت هنری در نمایشنامه منظوم (الحرالریاحی) [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 57-84]
 • نمایشنامه حبل الغسیل بررسی مضامین رئالیستی متأثر از نگرش اسلامی در نمایشنامه «حبل الغسیل» علی احمد باکثیر [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 103-131]
 • نمایشنامه «قدموس» تحلیل نمایشنامه ی «قدموس» با تأکید بر مؤلفه های شرق شناسانه ی ادوارد سعید [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 281-303]
 • نمایشنامۀ ‌اجتماعی نشانه‌شناسی لایه‌ای زمان در نمایشنامۀ «العصفور الأحدب» اثر محمد الماغوط [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 137-163]
 • نوال السعداوی بازنمود فرودستی زن در رمان «الحب فی زمن النفط» [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 163-184]
 • نوال سعداوی بازنمایی عقدۀ حقارت در شخصیت قهرمان داستان «إمرأة عند نقطة الصفر» اثر نوال سعداوی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 227-245]
 • نورمن فرکلاف تحلیل گفتمان انتقادی رمان چهارگانه "الخسوف" بر اساس رویکرد "نورمن فرکلاف" [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 49-72]
 • نوستالژی جلوه‌های نوستالژی وارتباط آن با اغتراب مکانی، اجتماعی وروانی در دیوان «تأبّط منفی» عدنان الصائغ [دوره 6، شماره 10، 1395، صفحه 33-56]
 • نوستالژی بررسی فرآیند نوستالژی در شعر عدنان الصائغ، مطالعه‌ی موردی دیوان "مرایا لشعرها الطویل"و"سماء فی خوذه" [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 149-173]

و

 • وا إسلاماه بررسی‌شواهد قرآنی‌در ‌رمان "وا إسلاماه" اثرعلی‌احمد باکثیر [دوره 4، شماره 6، 1393، صفحه 106-127]
 • وارونگی تقابل های دوگانه وارونگی تقابل اسارت و آزادی در مجموعة «دمشق الحرائق» اثر «زکریا تامر» با نگرشی شالوده شکنانه (بررسی موردی دو داستان کوتاه وجه القمر، موت الشعر الاسود) [دوره 10، شماره 18، 1399، صفحه 181-205]
 • واژگان کلیدی: جرجی زیدان بررسی شخصیت‌پردازی زن و خصوصیات اجتماعی وی در رمان‌های تاریخی جرجی زیدان [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 141-161]
 • واژگان کلیدی:جمیل صدقی زهاوی کنکاشی در فلسفه وجود‌گرایی در شعر جمیل صدقی زهاوی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 141-176]
 • واژگان کلیدی : زبان شناختی تحلیلی زبان شناختی – ساختاری از قصیده ی «الظِّل و الصَّلیب» بر اساس روش یاکوبسن [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-25]
 • واژگان کلیدی: قرآن بینامتنی قرآنی در اشعار احمد شوقی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 25-51]
 • واژگان کلیدی:نشانه¬ـ معناشناسی نشانه¬ ـ معناشناسی ساختار روایی داستان «و ما تشاؤون» بر اساس نظریه گریماس [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 40-65]
 • واژه‌های کلیدی:آشنائی زدایی بررسی هنجارگریزی دربخشی از اشعار نزار قبانی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 51-79]
 • واژه های کلیدی: جمیل صدقی الزهاوی آسیب‌های اجتماعی از دیدگاه «جمیل صدقی الزهاوی» [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 119-151]
 • واسینی الاعرج تحلیل مفهوم «فرودست» گایاتری اسپیواک در رمان «مملکة الفراشة» اثر واسینی الاعرج با مطالعه موردی زنان [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 55-75]
 • وجودگرایی نمودهای فلسفه وجودگرایی در مجموعه‌ی داستانی «گفتگوی ناشنوایان» از جُرج سالم [دوره 4، شماره 6، 1393، صفحه 55-81]
 • وجودگرایی کنکاشی در فلسفه وجود‌گرایی در شعر جمیل صدقی زهاوی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 141-176]
 • ودیع سعادة طرحواره‌های تصویری ـ بلاغی در دفتر «لیس للمساء إخوة» از ودیع سعاده [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 139-161]
 • و ما تشاؤون نشانه¬ ـ معناشناسی ساختار روایی داستان «و ما تشاؤون» بر اساس نظریه گریماس [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 40-65]
 • ون لیوون بازنمایی کنشگران اجتماعی در رمان الطلیانی بر اساس رهیافت ون‌لیوون [(مقالات آماده انتشار)]

ه

 • هابرماس تحلیل کنش مفهومی و ارتباطی سوژه در سروده‌های بهار عربی «ایهاب الشلبی» بر اساس مؤلفه‌های کنش ارتباطی یورگن هابرماس [(مقالات آماده انتشار)]
 • هدی برکات بررسی روایت اپیزودی در رمان «برید اللیل» از هدی برکات [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 271-294]
 • هرزه‌گویی (کفرگویی) واکاوی جلوه‌های گروتسک در رمان لعبة النسیان بر اساس رویکرد باختین [(مقالات آماده انتشار)]
 • هزارویک‌شب فراخوانی عناصر روایتی هزارویک شب در رمان «بدر زمانه» مبارک ربیع [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 1-24]
 • هفت سفرسندباد کاربرد موازی و معکوس هفت سفر سندباد در شعر سیاب [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 47-75]
 • هلیدی کارکرد فرانقش متنی در قصیده ی «دَور» احمد مطر با رویکرد زبانشناسی نقش‌گرای هلیدی [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 115-136]
 • همپایگی بررسی انسجام در ساختار نحوی شعر مقاومت (مطالعه موردی شعر بسیسو، فیتوری و صائغ) [دوره 12، شماره 22، 1401، صفحه 165-183]
 • هنجارگریزی بررسی هنجارگریزی دربخشی از اشعار نزار قبانی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 51-79]
 • هنجارگریزی کاربرد موازی و معکوس هفت سفر سندباد در شعر سیاب [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 47-75]
 • هنجارگریزی معنایی هنجارگریزی معنایی قرآن در شعر صلاح عبدالصبور‌ [دوره 5، شماره 8، 1394، صفحه 1-26]
 • هنجارگریزی ­نحوی تحلیل عناصر زیباشناختی در قصیده"طَرطَرا" اثر محمد مهدی جواهری با رویکرد هنجارگریزی نحوی و واژگانی [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 255-280]
 • هنجار گریزی نوشتاری بررسی هنجار گریزی نوشتاری در اشعار سمیح قاسم بر اساس نظریه لیچ [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 85-106]
 • هنجارگریزی واژگانی تحلیل عناصر زیباشناختی در قصیده"طَرطَرا" اثر محمد مهدی جواهری با رویکرد هنجارگریزی نحوی و واژگانی [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 255-280]
 • هوش عاطفی واکاوی ابعاد هوش عاطفی در قصیده ی «حواریة العار» سمیح القاسم بر اساس مدل گلمن [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 161-182]

ی

 • یاکوبسن تحلیلی زبان شناختی – ساختاری از قصیده ی «الظِّل و الصَّلیب» بر اساس روش یاکوبسن [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-25]
 • یحیی سماوی یحیی سماوی مظهر آمریکایی‌ستیزی در شعر معاصر عراق [دوره 4، شماره 6، 1393، صفحه 166-192]
 • یوسف ادریس بررسی ساختاری رمان «حرام» یوسف ادریس [دوره 5، شماره 8، 1394، صفحه 27-47]
 • یوسف ادریس بررسی و تحلیل تصویر زن در داستان‌های کوتاه یوسف ادریس [دوره 7، شماره 12، 1396، صفحه 1-22]
 • یوسف القعید بررسی موتیف "أرض" در رمان "الحرب فی برّ مصر" از یوسف القعید [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 175-195]
 • یونگ تحلیل کهن‌الگوی‌ «نقاب» در دیوان ملامح من الوجه الامبیذوقلیسیّ محمد عفیفی مطر [(مقالات آماده انتشار)]
 • یونگ تحلیل کهن الگوها در شعر «لیندا نصار» بر اساس نظریه ی روان شناختی یونگ (مطالعه ی موردی نقاب و سایه) [دوره 12، شماره 23، 1401، صفحه 225-245]
 • یونگ تحلیل شخصیت‌های رمان أفراح لیلة القدر اثر عبد‌الکریم ناصیف براساس کهن الگوهای شخصیتی شینودا بولن. [(مقالات آماده انتشار)]
 • یونگ نمودهای پرسونا در صانع الحب اثر احسان عبدالقدوس بر پایه نظریه گوستاو یونگ [(مقالات آماده انتشار)]