نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب­ شناسی آسیب شناسی باز‌نویسی داستان های کهن دینی برای کودکان و نوجوانان (مطالعه موردی: «هدیة الشمس» و«ملجأ الخائفین») [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 165-189]

ا

 • ابراهیم نصرالله بررسی شیوۀ روایی فراداستان در رمان حرب الکلب الثانیة [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 209-235]
 • احمد سعداوی فرانکشتاین فی بغداد خوانش دیستوپیایی رمان «فرانکشتاین فی بغداد» بر اساس اصلاحات مرتن بر دیدگاه کارکردگرایی ساختاری [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 25-53]
 • ادبیات داستانی بررسی شیوۀ روایی فراداستان در رمان حرب الکلب الثانیة [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 209-235]
 • ادبیات داستانی عربی بررسی و تحلیل مؤلفه های رمانتیسمِ سیاه در داستان «تلک الرائحة» از صنع الله ابراهیم [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 81-107]
 • ایدئولوژیک کارکرد ایدئولوژیک استعاره ی جهتی در دفتر شعری«معرکة بلارایة» اثر غازی القصیبی [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 247-269]
 • ارتباطات غیرکلامی بررسی مناسبات دال و مدلول در ارتباطات غیرکلامی رمان أیام معه [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 59-92]
 • استعاره­ی جهتی کارکرد ایدئولوژیک استعاره ی جهتی در دفتر شعری«معرکة بلارایة» اثر غازی القصیبی [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 247-269]
 • استعاره­ی مفهومی کارکرد ایدئولوژیک استعاره ی جهتی در دفتر شعری«معرکة بلارایة» اثر غازی القصیبی [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 247-269]
 • العصفورالأحدب نشانه‌شناسی لایه‌ای زمان در نمایشنامۀ «العصفور الأحدب» اثر محمد الماغوط [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 137-163]
 • الکافرة بررسی آسیب های اجتماعی در رمان «الکافرة» اثر علی بدر بر اساس نظریه ی دورکیم (مطالعه‌ی موردی خودکشی) [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 29-57]
 • اللصّ والکلاب آشنایی زدایی در رمان «اللّصّ والکلاب»، اثر نجیب محفوظ بر اساس فرمالیسم روسی [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 1-27]
 • المحبوبات واکاوی رمان «المحبوبات» عالیه ممدوح بر اساس نظریه‌ی تن بیگانه کریستوا [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 191-213]

ب

 • باستان­گرایی برجسته سازی در اشعار محمّدسعید الحبوبیّ با تکیه بر نظریه ی جفری‌لیچ [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 237-263]
 • بدبینی بررسی و تحلیل مؤلفه های رمانتیسمِ سیاه در داستان «تلک الرائحة» از صنع الله ابراهیم [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 81-107]
 • برجسته­ سازی برجسته سازی در اشعار محمّدسعید الحبوبیّ با تکیه بر نظریه ی جفری‌لیچ [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 237-263]
 • برید اللیل بررسی روایت اپیزودی در رمان «برید اللیل» از هدی برکات [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 271-294]

پ

 • پراپ تحلیل ریخت شناسانه ی داستان «طواحین بیروت» توفیق یوسف عواد بر اساس روش پراپ [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 153-179]
 • پست­ مدرنیسم نقش علائم سجاوندی در ریز روایت های پسامدرن عربی [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 319-344]

ت

 • تصویرگری متن دینی آسیب شناسی باز‌نویسی داستان های کهن دینی برای کودکان و نوجوانان (مطالعه موردی: «هدیة الشمس» و«ملجأ الخائفین») [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 165-189]
 • تکنیک­ های بازنویسی آسیب شناسی باز‌نویسی داستان های کهن دینی برای کودکان و نوجوانان (مطالعه موردی: «هدیة الشمس» و«ملجأ الخائفین») [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 165-189]
 • تلک الرائحة بررسی و تحلیل مؤلفه های رمانتیسمِ سیاه در داستان «تلک الرائحة» از صنع الله ابراهیم [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 81-107]
 • تن بیگانه واکاوی رمان «المحبوبات» عالیه ممدوح بر اساس نظریه‌ی تن بیگانه کریستوا [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 191-213]
 • توفیق یوسف عواد تحلیل ریخت شناسانه ی داستان «طواحین بیروت» توفیق یوسف عواد بر اساس روش پراپ [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 153-179]

ث

 • ثلج القاهرة مطالعه ی زبان و جنسیت در رمان «ثلج القاهرة» اثر لنا عبدالرحمن و«عمارة یعقوبیان» از علاء اسوانی بر اساس دیدگاه رابین لیکاف [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 121-151]

ج

 • جفری­لیچ برجسته سازی در اشعار محمّدسعید الحبوبیّ با تکیه بر نظریه ی جفری‌لیچ [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 237-263]

چ

 • چندمعنایی برجسته سازی در اشعار محمّدسعید الحبوبیّ با تکیه بر نظریه ی جفری‌لیچ [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 237-263]

ح

 • حرب الکلب الثانیة بررسی شیوۀ روایی فراداستان در رمان حرب الکلب الثانیة [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 209-235]
 • حیوان در شعر کاربرد نمادین نام حیوانات در شعر «عبدالوهاب البیاتی» [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 1-24]

خ

 • خودکشی بررسی آسیب های اجتماعی در رمان «الکافرة» اثر علی بدر بر اساس نظریه ی دورکیم (مطالعه‌ی موردی خودکشی) [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 29-57]

د

 • داستان کوتاه بررسی عناصر "شاعرانگی" در مجموعه ی داستانی"صهیل الجواد الأبیض" زکریا تامر [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 55-80]
 • داستان­ه ای کهن دینی آسیب شناسی باز‌نویسی داستان های کهن دینی برای کودکان و نوجوانان (مطالعه موردی: «هدیة الشمس» و«ملجأ الخائفین») [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 165-189]
 • داعش نقد جامعه‌شناختی رفتار داعش علیه زنان در رمان‌ «علی مائدة داعش» اثر زهراء عبدالله [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 265-289]
 • دال بررسی مناسبات دال و مدلول در ارتباطات غیرکلامی رمان أیام معه [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 59-92]
 • دیستوپیا خوانش دیستوپیایی رمان «فرانکشتاین فی بغداد» بر اساس اصلاحات مرتن بر دیدگاه کارکردگرایی ساختاری [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 25-53]
 • دورکیم بررسی آسیب های اجتماعی در رمان «الکافرة» اثر علی بدر بر اساس نظریه ی دورکیم (مطالعه‌ی موردی خودکشی) [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 29-57]

ر

 • ریخت ­شناسی تحلیل ریخت شناسانه ی داستان «طواحین بیروت» توفیق یوسف عواد بر اساس روش پراپ [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 153-179]
 • ریزروایت ­های عربی نقش علائم سجاوندی در ریز روایت های پسامدرن عربی [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 319-344]
 • رمان پسامدرن بررسی روایت اپیزودی در رمان «برید اللیل» از هدی برکات [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 271-294]
 • رمانتیسم سیاه بررسی و تحلیل مؤلفه های رمانتیسمِ سیاه در داستان «تلک الرائحة» از صنع الله ابراهیم [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 81-107]
 • رمان عربی بررسی شیوۀ روایی فراداستان در رمان حرب الکلب الثانیة [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 209-235]
 • رمان عربی واکاوی رمان «المحبوبات» عالیه ممدوح بر اساس نظریه‌ی تن بیگانه کریستوا [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 191-213]
 • رمان عرس الزین کاربست رویکرد گفتمان انتقادی فرکلاف در تحلیل رمان «عُرْسُ الزَّین» اثر طیب صالح [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 295-323]
 • ریمون کنان تحلیل و واکاوی شخصیت ها در نمایشنامۀ "ملحمةالسراب" اثر سعدالله ونوس بر مبنای دیدگاه شلومیت ریمون کنان [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 215-245]
 • روایت اپیزودی بررسی روایت اپیزودی در رمان «برید اللیل» از هدی برکات [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 271-294]
 • روایت­ شناسی شکست زمان در رمان «مذکّرات کلب عراقی»، اثر عبدالهادی سعدون بر اساس نقد روایت‌شناسی و بر پایة نظریه ی ژرار ژنت [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 181-207]

ز

 • زبانشناسی جنسیت مطالعه ی زبان و جنسیت در رمان «ثلج القاهرة» اثر لنا عبدالرحمن و«عمارة یعقوبیان» از علاء اسوانی بر اساس دیدگاه رابین لیکاف [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 121-151]
 • زکریا تامر بررسی عناصر "شاعرانگی" در مجموعه ی داستانی"صهیل الجواد الأبیض" زکریا تامر [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 55-80]
 • زمان نشانه‌شناسی لایه‌ای زمان در نمایشنامۀ «العصفور الأحدب» اثر محمد الماغوط [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 137-163]
 • زنان نقد جامعه‌شناختی رفتار داعش علیه زنان در رمان‌ «علی مائدة داعش» اثر زهراء عبدالله [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 265-289]
 • زهرا عبدالله نقد جامعه‌شناختی رفتار داعش علیه زنان در رمان‌ «علی مائدة داعش» اثر زهراء عبدالله [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 265-289]

ژ

 • ژرار ژنت شکست زمان در رمان «مذکّرات کلب عراقی»، اثر عبدالهادی سعدون بر اساس نقد روایت‌شناسی و بر پایة نظریه ی ژرار ژنت [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 181-207]

س

 • ساختارگرایی بررسی تطبیقی فرآیند شکل‌گیری معنا درمتن ادبی در آثار کمال أبودیب و صلاح فضل براساس نظریه‌ی ساختارگرایی [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 291-317]
 • سعدالله ونّوس تحلیل و واکاوی شخصیت ها در نمایشنامۀ "ملحمةالسراب" اثر سعدالله ونوس بر مبنای دیدگاه شلومیت ریمون کنان [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 215-245]

ش

 • شاخصه‌های ادبیات اسلامی بررسی محتوایی و هنری سروده های دیوان «إنّما أنت بلسم» از محمود مفلح بر اساس شاخصه‌‌های ادبیات اسلامی [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 109-135]
 • شاعرانگی بررسی عناصر "شاعرانگی" در مجموعه ی داستانی"صهیل الجواد الأبیض" زکریا تامر [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 55-80]
 • شخصیت تحلیل و واکاوی شخصیت ها در نمایشنامۀ "ملحمةالسراب" اثر سعدالله ونوس بر مبنای دیدگاه شلومیت ریمون کنان [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 215-245]
 • شعر معاصر بررسی محتوایی و هنری سروده های دیوان «إنّما أنت بلسم» از محمود مفلح بر اساس شاخصه‌‌های ادبیات اسلامی [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 109-135]
 • شعر معاصرعراق کاربرد نمادین نام حیوانات در شعر «عبدالوهاب البیاتی» [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 1-24]
 • شکست زمان شکست زمان در رمان «مذکّرات کلب عراقی»، اثر عبدالهادی سعدون بر اساس نقد روایت‌شناسی و بر پایة نظریه ی ژرار ژنت [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 181-207]

ص

 • صعالیک جاهلی بازتاب مضامین شعر صعالیک جاهلی در مجموعه اشعار «علی فودة» (با تکیه بر مکانیسم همانندسازی هدف‌جویانه در نظریه‌ی فروید) [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 93-119]
 • صلاح فضل بررسی تطبیقی فرآیند شکل‌گیری معنا درمتن ادبی در آثار کمال أبودیب و صلاح فضل براساس نظریه‌ی ساختارگرایی [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 291-317]
 • صنع الله ابراهیم بررسی و تحلیل مؤلفه های رمانتیسمِ سیاه در داستان «تلک الرائحة» از صنع الله ابراهیم [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 81-107]
 • صهیل الجواد الأبیض بررسی عناصر "شاعرانگی" در مجموعه ی داستانی"صهیل الجواد الأبیض" زکریا تامر [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 55-80]
 • صورتگرایی آشنایی زدایی در رمان «اللّصّ والکلاب»، اثر نجیب محفوظ بر اساس فرمالیسم روسی [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 1-27]

ط

 • طیب صالح کاربست رویکرد گفتمان انتقادی فرکلاف در تحلیل رمان «عُرْسُ الزَّین» اثر طیب صالح [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 295-323]
 • طواحین بیروت تحلیل ریخت شناسانه ی داستان «طواحین بیروت» توفیق یوسف عواد بر اساس روش پراپ [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 153-179]

ع

 • عالیه ممدوح واکاوی رمان «المحبوبات» عالیه ممدوح بر اساس نظریه‌ی تن بیگانه کریستوا [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 191-213]
 • عبدالهادی سعدون شکست زمان در رمان «مذکّرات کلب عراقی»، اثر عبدالهادی سعدون بر اساس نقد روایت‌شناسی و بر پایة نظریه ی ژرار ژنت [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 181-207]
 • عبدالوهاب البیاتی کاربرد نمادین نام حیوانات در شعر «عبدالوهاب البیاتی» [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 1-24]
 • علاء اسوانی مطالعه ی زبان و جنسیت در رمان «ثلج القاهرة» اثر لنا عبدالرحمن و«عمارة یعقوبیان» از علاء اسوانی بر اساس دیدگاه رابین لیکاف [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 121-151]
 • علائم سجاوندی نقش علائم سجاوندی در ریز روایت های پسامدرن عربی [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 319-344]
 • علی بدر بررسی آسیب های اجتماعی در رمان «الکافرة» اثر علی بدر بر اساس نظریه ی دورکیم (مطالعه‌ی موردی خودکشی) [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 29-57]
 • علی فودة بازتاب مضامین شعر صعالیک جاهلی در مجموعه اشعار «علی فودة» (با تکیه بر مکانیسم همانندسازی هدف‌جویانه در نظریه‌ی فروید) [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 93-119]
 • علی مائدة داعش نقد جامعه‌شناختی رفتار داعش علیه زنان در رمان‌ «علی مائدة داعش» اثر زهراء عبدالله [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 265-289]
 • عمارة یعقوبیان مطالعه ی زبان و جنسیت در رمان «ثلج القاهرة» اثر لنا عبدالرحمن و«عمارة یعقوبیان» از علاء اسوانی بر اساس دیدگاه رابین لیکاف [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 121-151]
 • عناصر شعر بررسی عناصر "شاعرانگی" در مجموعه ی داستانی"صهیل الجواد الأبیض" زکریا تامر [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 55-80]

غ

 • غازی القصیبی کارکرد ایدئولوژیک استعاره ی جهتی در دفتر شعری«معرکة بلارایة» اثر غازی القصیبی [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 247-269]
 • غریب ­سازی آشنایی زدایی در رمان «اللّصّ والکلاب»، اثر نجیب محفوظ بر اساس فرمالیسم روسی [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 1-27]

ف

 • فراداستان بررسی شیوۀ روایی فراداستان در رمان حرب الکلب الثانیة [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 209-235]
 • فرکلاف کاربست رویکرد گفتمان انتقادی فرکلاف در تحلیل رمان «عُرْسُ الزَّین» اثر طیب صالح [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 295-323]

ک

 • کارکردگرایی ساختاری خوانش دیستوپیایی رمان «فرانکشتاین فی بغداد» بر اساس اصلاحات مرتن بر دیدگاه کارکردگرایی ساختاری [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 25-53]
 • کریستوا واکاوی رمان «المحبوبات» عالیه ممدوح بر اساس نظریه‌ی تن بیگانه کریستوا [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 191-213]
 • کمال أبودیب بررسی تطبیقی فرآیند شکل‌گیری معنا درمتن ادبی در آثار کمال أبودیب و صلاح فضل براساس نظریه‌ی ساختارگرایی [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 291-317]
 • کولیت الخوری بررسی مناسبات دال و مدلول در ارتباطات غیرکلامی رمان أیام معه [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 59-92]

گ

 • گفتمان انتقادی کاربست رویکرد گفتمان انتقادی فرکلاف در تحلیل رمان «عُرْسُ الزَّین» اثر طیب صالح [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 295-323]

ل

 • لنا عبدالرحمن مطالعه ی زبان و جنسیت در رمان «ثلج القاهرة» اثر لنا عبدالرحمن و«عمارة یعقوبیان» از علاء اسوانی بر اساس دیدگاه رابین لیکاف [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 121-151]

م

 • متن ادبی بررسی تطبیقی فرآیند شکل‌گیری معنا درمتن ادبی در آثار کمال أبودیب و صلاح فضل براساس نظریه‌ی ساختارگرایی [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 291-317]
 • محمدالماغوط نشانه‌شناسی لایه‌ای زمان در نمایشنامۀ «العصفور الأحدب» اثر محمد الماغوط [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 137-163]
 • محمّدسعید الحبوبیّ برجسته سازی در اشعار محمّدسعید الحبوبیّ با تکیه بر نظریه ی جفری‌لیچ [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 237-263]
 • محمود مفلح بررسی محتوایی و هنری سروده های دیوان «إنّما أنت بلسم» از محمود مفلح بر اساس شاخصه‌‌های ادبیات اسلامی [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 109-135]
 • مدلول بررسی مناسبات دال و مدلول در ارتباطات غیرکلامی رمان أیام معه [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 59-92]
 • مذکرات کلب عراقی شکست زمان در رمان «مذکّرات کلب عراقی»، اثر عبدالهادی سعدون بر اساس نقد روایت‌شناسی و بر پایة نظریه ی ژرار ژنت [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 181-207]
 • مرتن خوانش دیستوپیایی رمان «فرانکشتاین فی بغداد» بر اساس اصلاحات مرتن بر دیدگاه کارکردگرایی ساختاری [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 25-53]
 • معرکة بلارأیة کارکرد ایدئولوژیک استعاره ی جهتی در دفتر شعری«معرکة بلارایة» اثر غازی القصیبی [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 247-269]
 • معنا بررسی تطبیقی فرآیند شکل‌گیری معنا درمتن ادبی در آثار کمال أبودیب و صلاح فضل براساس نظریه‌ی ساختارگرایی [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 291-317]
 • ملحمةالسّراب تحلیل و واکاوی شخصیت ها در نمایشنامۀ "ملحمةالسراب" اثر سعدالله ونوس بر مبنای دیدگاه شلومیت ریمون کنان [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 215-245]

ن

 • نجیب محفوظ آشنایی زدایی در رمان «اللّصّ والکلاب»، اثر نجیب محفوظ بر اساس فرمالیسم روسی [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 1-27]
 • نشانه­ شناسی بررسی مناسبات دال و مدلول در ارتباطات غیرکلامی رمان أیام معه [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 59-92]
 • نشانه‌شناسی‌لایه‌ای نشانه‌شناسی لایه‌ای زمان در نمایشنامۀ «العصفور الأحدب» اثر محمد الماغوط [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 137-163]
 • نظریه­ ی همانندسازی فروید بازتاب مضامین شعر صعالیک جاهلی در مجموعه اشعار «علی فودة» (با تکیه بر مکانیسم همانندسازی هدف‌جویانه در نظریه‌ی فروید) [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 93-119]
 • نقد جامعه‌شناختی رمان نقد جامعه‌شناختی رفتار داعش علیه زنان در رمان‌ «علی مائدة داعش» اثر زهراء عبدالله [دوره 11، شماره 20، 1400، صفحه 265-289]
 • نماد در شعر کاربرد نمادین نام حیوانات در شعر «عبدالوهاب البیاتی» [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 1-24]
 • نمایشنامۀ ‌اجتماعی نشانه‌شناسی لایه‌ای زمان در نمایشنامۀ «العصفور الأحدب» اثر محمد الماغوط [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 137-163]

ه

 • هدی برکات بررسی روایت اپیزودی در رمان «برید اللیل» از هدی برکات [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 271-294]