راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و نگارش مقالات

با عنایت به مفاد "آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز" (مصوب 01 /02 /1400 توسط وزارت عتف) و به استناد صورتجلسه شماره 676 هیأت رئیسه دانشگاه یزد (مورخ 28 /1400/02) هزینه مصوب پردازش مقاله در نشریه 300000 تومان می‌باشد. نویسندگان بایستی در زمان پذیرش مقاله 150000 تومان و قبل از انتشار رسمی مقاله نیز 150000 تومان واریز نمایند.

 شماره حساب: 2007518687، بانک تجارت (کد 20075) شعبه دانشگاه یزد، به نام درآمد انتشارات دانشگاه یزد

مقاله ارسالی به نشریه  علمی  «نقدادب معاصر عربی» باید:

أ‌-    تحقیقی و حاصل پژوهش نویسنده یا نویسندگان باشد. مقالات ترجمه شده پذیرفته نمی­شود.

ب‌-    در نشریه دیگر چاپ یا همزمان برای سایر مجلات داخلی یا خارجی ارسال نشده باشد.

ت‌-    دارای چکیده­ای 150 – 250 واژه­ای (به سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی)، کلید واژه­ها (3- 5 واژه)، مقدمه، متن اصلی، نتیجه گیری و فهرست منابع باشد.

ث‌-   مقاله در دو فایل جداگانه ارسال شود.

#-فایل کامل مقاله بدون نام ومشخصات نویسندگان، ارسال شود. همراه با چکیده به سه زبان فارسی، عربی، انگلیسی.

##-فایل نام نویسنده یا نویسندگان، مرتبه علمی، محل اشتغال (نام نویسنده عهده دار مکاتبات با علامت * مشخص شود)؛ نشانی کامل نویسنده، شامل: نشانی پستی، شماره تلفن، شماره دورنگار و پست الکترونیکی.

ج- حجم مقاله با ملحقات حداکثر 20 صفحه A4 باشد.

- مقاله‌های رسیده توسط دو یا سه نفر از استادان متخصص به صورت محرمانه داوری خواهد شد.

- مسئولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسندگان خواهد بود.

- نقد ادب معاصر عربی حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.

- برای دریافت template، فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع کلیک نمایید.

مقاله ارسالی شامل موارد ذیل باشد:

1- عنوان مقاله

2- چکیده

3- کلید واژه ها

4- مقدمه

5- پیشینه پژوهشی که شامل موارد زیر باشد:

مقاله: خلاصه ای از نتیجه یا مقاله (نام و نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار مقاله، نام مجله، سال و شماره آن)

پایان نامه: خلاصه ای از نتیجه پایان نامه (عنوان پایان نامه، سال نگارش و نام دانشجو)

همچنین مطالب ذکر شده در این بخش بر اساس سال نگارش مرتب شوند.

6- متن مقاله:

در صورت وجود ترجمه عبارت های عربی موجود در متن مقاله، ترجمه ها به بخش پی نوشت منتقل شوند.

همچنین در صورت وجود اسامی لاتین در متن مقاله از ذکر آنها در بخش پاورقی خودداری نموده و به پی نوشت منتقل شود.

7- نتیجه

8- پی نوشت ها

9- سپاسگزاری: در این قسمت از تأمین کنندگان بودجه و امکانات و اشخاص دیگر که در انجام تحقیق کمک کرده‌اند، سپاسگزاری می‌شود (اختیاری).

10- منابع و مآخذ (شیوه APA)

ارجاعات داخل متن:

- شامل: (نام خانوادگی، سال: شماره صفحه) می باشد.

- اگر منبع مورد استفاده در متن مقاله از دو نویسنده به بالا بود (نام خانوادگی نویسنده اول و دیگران، سال: شماره صفحه) اما اگر تنها دو نویسنده بود نام خانوادگی هر دو باید نوشته شود.

ارجاعات انتهای متن

فهرست منابع و ماخذ لازم است به ترتیب حروف الفبا مرتب شوند.

کتاب: نام ‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال چاپ، عنوان کتاب، محقق یا مترجم کتاب، نوبت چاپ، مکان انتشار، ناشر.

مقالات: نام خانوادگی نفر اول، نام نفر اول، نام و نام خانوادگی نفر دوم و نام و نام خانوادگی نفر سوم، سال، «عنوان مقاله داخل گیومه»، نام مجله به صورت بولد، سال، شماره صفحه.

پایان نامه: نام خانوادگی دانشجو، نام، (سال نگارش پایان نامه)، «عنوان پایان نامه به صورت بولد و داخل گیومه»، استاد راهنما، دانشکده: دانشگاه.

11- چکیده مبسوط (انگلیسی): چکیده انگلیسی مقالات به صورت چکیده مبسوط ساختاریافته Structured Extended Abstract (یعنی چکیده‌ای شامل 750 تا 1000 واژه و به تفکیک شامل: 1- هدف و مقدمه، 2- روش شناسی، 3- یافته‌ها، 4- بحث و نتایج).

Title

Introduction 

Methodology

Discussion and Results 

Conclusion 

Keywords

الگوی فنی تنظیم مقالات

کلمه چکیده، کلیدواژه‌ها، عناوین اصلی و فرعی هم ‌طراز متن نوشته می‌شود.

متن چکیده، از سمت راست با نیم سانت تورفتگی، نوشته می‌شود.

اولین پارگراف بعد از هر عنوان هم‌طراز متن و بدون تورفتگی نوشته می‌شود، اما سایر پارگراف‌ها با نیم سانت تورفتگی نوشته شود.

نحوه نگارش

عنوان فارسی

B Lotus 16-Bold

عنوان لاتین

Times New Roman 12-Bold

کلمه چکیده

B Lotus 13

چکیده لاتین

Times New Roman 10

متن چکیده فارسی

B Lotus 11

عنوان عربی

Traditional Arabic 13- Bold

کلمات عربی در متن چکیده

Traditional Arabic 12

چکیده عربی

Traditional Arabic 12

کلمه کلیدواژه ها

B Lotus 13

منابع و مآخذ فارسی

B Lotus 11

متن مقاله فارسی

B Lotus 13

منابع و ماخذ عربی

Traditional Arabic 12

متن عربی (حتی اگر اسم باشد)

Traditional Arabic 14

منابع و مآخذ لاتین

Times New Roman 10

عناوین اصلی

B Lotus 14-Bold

عنوان جداول، نمودارها و تصاویر

B Lotus 11-Bold

عناوین فرعی

B Lotus 13.5-Bold

منبع جداول، نمودارها و تصاویر به فارسی

B Lotus 10

ارجاعات داخل متن فارسی

B Lotus 11

منبع جداول، نمودارها و تصاویر به لاتین

Times New Roman 9

ارجاعات داخل متن عربی

Traditional Arabic 12

مشخصات صفحه

5 cm

Top

5 cm

Bottom

4.5 cm

Left

4.5 cm

Right

ارجاعات داخل متن انگلیسی

Times New Roman 10

اندازه صفحه

29.7 cm

Height

21cm

Width