دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

واکاوی ابعاد هوش عاطفی در قصیده «حواریة العار» سمیح القاسم بر اساس مدل گلمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

10.29252/mcal.2022.16948.2171

سجاد اسماعیلی


مهاجرت زنانه و پیامدهای روانی آن در رمان «الکافرة» اثر علی بدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1401

10.29252/mcal.2022.15885.2122

نسرین کاظم زاده؛ مالک عبدی


کارکرد خوانندة نهفته در پرورش قوة تخیل کودک در داستان‌های کودکانة صبحی سلیمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1401

10.29252/mcal.2022.16414.2148

سمیه اکبری؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ فواد عبدالله زاده


کارکرد فرانقش متنی در قصیدة "دَور" احمد مطر با رویکرد زبانشناسی نقش‌گرای هلیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1401

10.29252/mcal.2022.16712.2160

زهره ناعمی؛ نیلوفر زریوند


بررسی عنصر مکان و کارکردهای آن در رمان "عالم بلاخرائط" اثر مشترک "عبدالرحمن منیف" و "جبرا ابراهیم جبرا"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

10.22034/mcal.2022.16695.2163

فهیمه یگانه دیزج ور؛ سید بابک فرزانه؛ لیلا قاسمی حاجی آبادی؛ عزت ملاابراهیمی


بازنمایی کنشگران اجتماعی در رمان الطلیانی بر اساس رهیافت ون‌لیوون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

10.22034/mcal.2022.17399.2196

روح الله صیادی نژاد؛ ام البنین قدرتی؛ علی نجفی ایوکی


خوانش پسااستعماری پنج‌گانۀ مدن الملح از دریچۀ نظریۀ کارناوالیسم میخائیل باختین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

10.22034/mcal.2022.17134.2185

کمال باغجری؛ یداله ملایری؛ نسرین رنجبران


خوانش جامعه‌شناختی سرمایه‌های‌ زنان در رمان صیف مع العدو اثر شهلا العجیلی براساس نظریه انواع سرمایه پیر بوردیو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.22034/mcal.2022.17237.2189

علی افضلی؛ محبوبه شیروانی دستگردی


واکاوی جلوه‌های گروتسک در رمان لعبة النسیان بر اساس رویکرد باختین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.22034/mcal.2022.18368.2238

راضیه صدری خانلو؛ علیرضا شیخی؛ عبدالعلی آل بویه لنگرودی؛ مصطفی پارسایی پور


تحلیل کنش مفهومی و ارتباطی سوژه در سروده‌های بهار عربی «ایهاب الشلبی» بر اساس مؤلفه‌های کنش ارتباطی یورگن هابرماس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1401

10.22034/mcal.2022.18474.2246

حسین الیاسی؛ زینب قاسمی اصل


بازتاب اندیشه‌های زیست ‌محیطی در شعر حیدر محمود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1401

10.22034/mcal.2022.17827.2211

مهین ظهیری؛ علی خضری


بررسی اشعار عارفانه میخائیل نعیمه بر اساس رویکرد نشانه‌معناشناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1401

10.22034/mcal.2022.18156.2224

طاهره حیدری


کارکرد نظریۀ بافت و میدان های معنایی در بازنمود مفاهیم «فی السوق القدیم»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

10.22034/mcal.2022.18291.2235

امید جهان بخت لیلی؛ قهرمان فرشته پور


تحلیل کاربست شیوه‌ی روایی فراداستان در رمان کیدالنساء اثر خیری عبدالجواد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

10.22034/mcal.2022.18606.2253

محمودرضا توکلی محمدی


تحلیل رمان حرب الکلب الثانیه بر اساس نظریه آشوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1401

10.22034/mcal.2022.18809.2261

مسلم خزلی؛ پیمان صالحی


مفهوم‌سازی "زمان" در رمان "حکایات یوسف تادرس" در پرتو نظریه زبانشناسی شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1401

10.22034/mcal.2022.16641.2156

طیبه فتحی ایرانشاهی؛ سید محمود میرزایی الحسینی؛ شیرین پورابراهیم


واکاوی نماد و اسطوره در قصیدة «سندباد فی رحلته الثامنة» خلیل حاوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1401

10.22034/mcal.2023.15615.2108

راضیه کارآمد؛ سید مهدی نوری کیذقانی


تحلیل کهن‌الگوی‌ «نقاب» در دیوان ملامح من الوجه الامبیذوقلیسیّ محمد عفیفی مطر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1401

10.22034/mcal.2023.8552.2202

حمیدرضا مشایخی؛ آنه محمد سقلی


مطالعه بینامتنی رمان و فیلم «اللص و الکلاب»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1401

10.22034/mcal.2023.17592.2207

مهین حاجی زاده؛ عبدالاحد غیبی؛ علی مصطفی نژاد


تحلیل رفتار متقابل شخصیّت‌ها در رمان «القاتل الأشقر» بر اساس نظریه شخصیّت اریک برن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22034/mcal.2023.18212.2228

علی اکبر محسنی؛ ایمان قنبری اقدم


بررسی طرح واره های تصویری در اشعار نزار قبانی ( با تکیه بر نظریه جانسون )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22034/mcal.2023.18465.2245

سبحان کاوسی؛ علی اسودی


بررسی و نقد آراء کمال ابو دیب در حوزه نقد فمنیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401

10.22034/mcal.2023.18956.2271

رسول بازیار


تحلیل کهن الگوها در شعرِ لیندا نصار بر اساس نظریه روان شناختی یونگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401

10.22034/mcal.2023.17095.2182

صادق البوغبیش؛ رسول بلاوی؛ ماجد مرهج رباط