سبک شناسی سروده «أوراس» عبدالمعطی حجازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کاشان

2 استادیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه سمنان

3 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کاشان

10.29252/mcal.7.12.195

چکیده

سرودة اوراس از جمله سروده‌های مهم و ماندگار شعر معاصر عربی، اثر «احمد عبد المعطی حجازی» است که ضمن تمرکز شاعر بر شکست پی در پیِ عرب­ها و ترسیم سیر قهقرایی آن امت، می‌کوشد از انقلاب الجزائر الهام گیرد تا نسل امروز را به رستاخیز و قیام وادارد. حجازی در این سروده مروری دردمندانه از سرگذشت امت عربی به مخاطب ارائه می­دهد؛ اینکه چگونه از آن عزت و عظمت نخستین دور ماندند و به تباهی کشیده شدند، شایسته است کشورهای مشرق زمین از انقلاب مردم الجزائر الگوبرداری کنند و به دفاع از حقوق خود پردازند و سرزمینشان را از دشمن خون­آشام بازستانند. در پرتو اهمیت و جایگاه سروده، این پژوهش برآن است تا به تحلیل و نقد سبک­شناسانه سروده یادشده در سه سطح فکری، ادبی و زبانی بپردازد و زیبایی­های متن را از منظر ترکیب، بافت، موسیقی، چیدمان حروف، ترفندهای بیانی و... مورد ارزیابی قرار دهد و آن را فرادید مخاطب بنهد. نتیجه آن‌ که برجستگی سطح فکری تمرکز بر عزت از دست رفته و سرافکندگی و خوارشدگی عاطفی آنان است که انقلاب الجزایر را نمونه‌ای برای تمسک به آن جهت برون‌رفت از بحران معرفی می‌کند و این مفهوم را با استفاده از سازه‌های مهم ادبی چون ناسازوارگی، نمادپردازی، حس‌آمیزی، آشنایی‌زدایی و بینامتنی –که به ادبیت متن انجامیده است- و نیز سازه‌های زبانی که در انسجام تنگاتنگی با آن مفهوم هستند، بیان داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical and Stylistic Analysis of the Poem Uras

نویسندگان [English]

  • Ali Najafi Ivaki 1
  • ayyed Reza Mirahmadi 2
  • Somayyh skhodaverdy 3
1 Associate Professor of Arabic Language and Literature, University of kashan
2 Assistant Professor of Arabic Language and Literature, University of Semnan
3 AM Student in Arabic Language and Literature, University of Kashan
چکیده [English]

Uras”, one of the important and everlasting contemporary Arabic poems written by Ahmed Abdel Muti Hijazi, focuses on the successive failure of Arabs and portrays their infinite regression. It is also felt to be inspired by the Algerian Revolution when making today’s generation resurrect and revolt. In the poem, the poet offers the audience a compassionate overview of what has happened to Arab nations, how they got far from their primary glory and grandeur, and how these were wrecked. According to the poet, it is worthwhile for Eastern countries to take a pattern from the revolution of Algerian people to defend their rights get their countries back from blood suckers. In the light of the importance and high place of the poem, this study is to analyze and criticize it stylistically at three levels: intellectual, literary and linguistic. Using a descriptive-analytical method, the paper evaluates the beauties of the text in terms of composition, texture, rhythm, arrangement of letters, verbal tricks, and so on. As a result, the intellectual prominence of people may lead to their focus on their submission and lost esteem and submission so as to take the Algerian revolution as an example of how to get out crises. The poet has expressed these concepts by using important literary devices such as oxymoron, symbolism, synesthesia, defamiliarization, and intertextuality as well as some linguistic structures that are in close integration with the concepts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abdel Muti Hijazi
  • Uras
  • Stylistics
  • Failure
  • Unity
- قرآن کریم
- ابوجبین، عطا محمد (2004م)، شعراء الجیل الغاضب، عمان: دار المسیرة، الطبعة الأولی.
- ابوحاقه، احمد (1979م)، الالتزام فی الشعر العربی، دارالعلم الملایین، الطبعة الاولی.
- التفتازانی، سعد الدِّین (؟)، شرح المختصر علی تلخیص المفتاح، قم: دارالحکمه.
- جایز الجازی، زیاد (2011م)، ظواهر الأسلوبیة فی شعر عبد المعطی حجازی، جامعة مؤتة.
- جحا، میشال خلیل (2003م)، أعلام الشعر العربی الحدیث من أحمد شوقی إلی محمود درویش، بیروت: دارالعودة.
- حجازی، عبد المعطی (1973م)، الدیوان، بیروت: دارالعودة.
- شفیعی کدکنی، محمد رضا (1358)، موسیقی شعر، تهران: آگاه.
- طلب، حسن (2006م)، مملکة أحمد عبدالمعطی حجازی دراسات و مقالات حول تجربة الشاعر الرائد، القاهرة: الهیئة المصریة للکتاب.
- عصفور عصفور، جابر (1996م)، قصیدة مشروع القومی، مجلة الفصول، المجلاد الخامس عشر، العدد 3.
- عشری زاید، علی (2008م)، عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، القاهرة: مکتبة الآداب، الطبعة الخامسة.
- علی، عبدالرضا (1997م)، موسیقی الشعر العربی قدیمه وحدیثه، دار الشروق، الطبعة الأولی.
- عودة، خلیل (1994 م)، المنهج الأسلوبی فی دراسة النص الأدبی، مجلة النجاح للأبحاث، المجلد2، العدد 8.
- فتوحی، محمود (1391)، سبک­شناسی نظریه­ها، رویکردها، روش­ها، تهران: دایرة سفید، چاپ اول.
- مجاهد، أحمد (1998م)، أشکال التناص الشعری، مصر: الهیئة المصریّة العامة للکتاب، الطبعة الأولی.
- محمود خلیل، ابراهیم (2010م)، النقد الأدبی الحدیث من المحاکاة إلی التقلید، عمان: دار المسیره.
- موسی، خلیل  (2000م)، قراءات فی الشعر العربی الحدیث والمعاصر، سوریا: اتحاد الکتاب العرب، الطّبعة الأولی.
- الهاشمی، السیّد أحمد (2002)، جواهر البلاغة فی المعانی والبیان والبدیع، بیروت: دار الجیل.