بررسی موتیف "أرض" در رمان "الحرب فی برّ مصر" از یوسف القعید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه گیلان

2 دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

10.29252/mcal.7.13.175

چکیده

"موتیف" یکی از پربسامدترین واژگان نقد ادبی معاصر به تکرار موسیقی­وار و نظام­مند برخی از سازه­ها از قبیل جمله، عبارت، واژه، اصطلاح در متن اطلاق می­شود که در شکل­دهی به محتوا و سبک اثر نقش دارد. در متون روایی با شناخت موتیف می­توان به درون­مایه و سبک اثر پی­برد و همچنین به­کارگیری موتیف روشی برای ایجاد انسجام و پیوستگی در متن است. پژوهش حاضر در تلاش است موتیف "أرض" (زمین)، جلوه‌ها و کارکردهای آن را در رمان مشهور "الحرب فی برّ مصر" از رمان نویس مصری "یوسف قعید" مورد بررسی قرار دهد تا دلالت­های زیرین آن و کارکرد و نقشی که در رمان ایفا می­کند را کشف نماید. این پژوهش با اتکاء بر روش توصیفی­ – تحلیلی در سه محور به بررسی کارکرد موتیف أرض در رمان می­پردازد. نتیجه نشان می­دهد قعید در رمان مزبور این موتیف را به شکلی سازمان­یافته در تمامی بخش­های رمان قرار داده و دیدگاه راویان داستان با این موضوع گره خورده است و هر راوی ایده خاص خود را از أرض ارائه می­دهد که جمعاً باعث شکل­گیری مفهوم واحدی می­گردد و آن ارزش حیاتی زمین برای شخصیت­های رمان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Motif of earth and its functions in the novel "War in the land of Egypt" by Joseph Alqyd

نویسندگان [English]

  • Seyed Hosseini Ancestors 1
  • Shahram Delighted 2
1 Assistant Professor of Arabic Language and Literature, University of Guilan
2 PhD student in Arabic Language and Literature, Bu-Ali Sina University
چکیده [English]

Motif, as one of the most frequent terms in contemporary literary criticism, refers to the systematic and musical repetition of some structures such as sentences, phrases, words, and phrases which shape up the content and style of a text. In narrative texts, understanding the motif helps to understand the text nature, and using a motif is a way of creating coherence in the text. This study aims at the motif of "Land" and its functions in the novel "War in the Land of Egypt" by the Egyptian novelist "Joseph Qyd". The results show that this motifis usedin an organized form in all parts of the novel. It is also found that the perspective of the original narrator is tied to the motif, and every narratorprovides his own perspective on the issue of land. Thesevarious ideas revolve around one point, namely the vital significance of land for the novel characters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motif
  • Land
  • Joseph Alqyd
  • War in the land of Egypt
- اسلامی، مجید (1386ش)، مفاهیم نقد فیلم، تهران: نشر نی.
- دوجلاس، فدوی مالطی (1984م)، یوسف القعید والروایة الجدیدة، مجلّة فصول، ع3، ج4، مجموعه الحداثة فی اللغة والأدب، صص: 190- 202.
- پاینده، حسین (1394ش)، گشودن رمان، چاپ سوم، تهران: مروارید.
- دهقان، الهام، تقوی محمد (1390ش)، موتیف و گونه­ها و کارکردهای آن در داستان­های صادق هدایت، فصلنامه علمی پژوهشی نقد ادبی، س4، ش13 بهار،  صص 91- 115.
- زیتونی، لطیف (2002م)، معجم مصطلحات نقدالروایة، بیروت: دارالنهار للنشر. چاپ 1.
- الشوابکة، سمیة (2013م)، المیتاقص تجریباً روائیاً، قراءة فی أعمال الروائی المصری یوسف القعید؛ أرد: مجلة جامعة النجاح للأبحاث. مجلّة 27 (3)، صص: 639- 667.
- عبدی، صلاح­الدین؛ عباسی، نسرین (1394ش)، «موتیف نهر در اشعار بدرشاکر سیّاب»؛ دو فصلنامه علمی­پژوهشی نقد ادب معاصر عربی؛ سال پنجم، صص 75- 100.
- طه، متوکل (2000م)، حدائق ابراهیم، بیروت: المؤسسة العربیة للدارسات والنشر.
- القعید، یوسف (1991م)، الحرب فی برّ مصر. چاپ پنجم، قاهرة: مکتبة مدبولی.
- گندمی کال، ناهیده (1393ش)، ترجمه و نقد و بررسی داستان قطار الصعید اثر یوسف القعید؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران.
- هیکل، محمد حسین (1392ش)، زینب، مصر: دارالمعارف.
- Oxford University. (1978). the Oxford English Dictionary. University press: Oxford.