بررسی سطوح سه گانة سلامت روانی در شخصیت های رمان «ساق البامبو» بر اساس تئوری آنیاگرام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه زابل

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه زابل

3 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه زابل

10.29252/mcal.2021.12892.1957

چکیده

آنیاگرام (Ennea gram) یکی از الگوهای شناخت شخصیت در روانشناسی نوین است. الگوی تیپ­شناسی اینیاگرام دارای نُه تیپ شخصیتی: اصلاح­طلب، یاری­گر، موفقیت­طلب، فردگرا، فکور، محتاط، خوشگذران، کنترل­گر و صلح­طلب می­باشد که با به کارگیری آن می­توان سطح سلامت هر فرد را از میان سطوح 3گانة سالم، حدوسط، ناسالم اینیاگرام شناخت. «سعود السنعوسی» (1981-) از جمله نویسندگان معاصر کویت به شمار می­آید. رمان «ساق البامبو» یکی از مشهورترین رمان­های او است که به واسطه مطرح نمودن مسألة هویت کارگران مهاجر آسیای شرقی در کویت و توجه نویسنده به نگرش رواشناختی در پردازش شخصیت­های داستان، قابلیت بررسی رواشناسانه بر اساس الگوی اینیاگرام را دارد. پژوهش پیش­روی با تکیه بر روش نقد روانکاوانه و آماری تلاش می­کند تا سطوح سلامت شخصیت­های رمان «ساق البامبو» را بر اساس تیپ­های نه­گانة آنیاگرام واکاوی نماید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که 11 شخصیت با 11/61 درصد کل شخصیت­ها سطح متوسط سلامتی را به خود اختصاص داده­اند و 6 شخصیت با 33/33 درصد در سطح سالم و 1 شخصیت با 55/5 درصد در سطح ناسالم جای گرفته­اند؛ همچنین مشخص گردید که «هند الطاروف» با 15 بسامد در سطح سالم، «عیسی الطاروف» با 91 بسامد در سطح متوسط و «میندوزا» با 17 بسامد در سطح ناسالم، به ترتیب سالم­ترین، متوسط­ترین و ناسالم ترین شخصیت­های رمان براساس الگوی مذکور می باشند و طبق آمار، بیشتر شخصیت­های رمان در سطح متوسط سلامت به طرف سالم قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the triple levels of mental health in the characters of the novel Saq al-Bamboo based on the Enneagram theory

نویسندگان [English]

  • Arefa Khmmarzaboli 1
  • Ali Asghar Habibi 2
  • Mojtaba Behroozi 3
1 Master of Arabic Language and Literature, University of Zabol
2 Associate Professor of Arabic Language and Literature, University of Zabol
3 Assistant Professor of Arabic Language and Literature, University of Zabol
چکیده [English]

The Enneagram is one of the templates for personality recognition in modern psychology. The Enneagram typography has nine types of personality including reformist, helper, ambitious, individualist, thinker, cautious, extravagent, controlling, peaceful. By using these nine types, one can recognize every person's level of health through the three levels of the Enneagram. Saud al-Sanousi is a contemporary Arab writer one of whose most prominent novels is Saq al-Bamboo. It addresses the identity issue of East Asian migrant workers in Kuwait and presents their social and psychological crises alongside internal conflicts. Therefore, the novel is worth examining on the basis of Enneagram theory. This research uses a psychoanalytical and statistical method to explore the health levels of the characters of the novel based on the nine Enneagram personality type.. The results indicate that eleven characters have the average level of health, six are at a healthy level, and only one character is in unhealthy conditions. It was also found that Hind, with the frequency of 15 is at a healthy level, Issa with the frequency of 91 at a medium level, and helth and Mindoza with the frequency of 17 are the healthiest and most unpleasant characters of the novel based on the Enneagram theory. Statistically, most of the characters are from averagely to completely healthy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Criticism
  • Health levels of personality
  • Enneagram
  • Saud al-Sanousi
  • Saq al-Bamboo
- ایخازو، اسکار (1389)، نه­گانة شخصیت، ترجمة مجید آصفی، چاپ اول، تهران: نشر فرهنگ نور .
-     دانلیز، دیوید و ویرجینیا پرایس، (1390)، شخصیت شناسی (آنیاگرام) راه شما به شادکامی چیست؟، ترجمة نیما سید محمدی، تهران: نشر ارسباران.
-     دشت ارژنه، محمود رضا (1390)، «تحلیل روان­شناختی «وقتی نیتچه گریست» اثر اروین یالوم»، پژوهش ادبیات معاصر جهان، دوره 16، شماره 4: صص36-7.
-     دقیقیان، پروین (1386)، روانشناسی تیپ­های شخصیتی نُه­گانه، چاپ یکم، تهران: آشیانه کتاب.
-     ریزو، دان ریچارد (1383)، خصوصیات شخصیت خود را کشف کنید بر اساس روش پیشرفتة آنیا­گرام، ترجمۀ ایرج صابری و فرهاد شیخ الاسلامی، چاپ اول، تهران: انتشارات پیک بهار.
-     ریسو، دان ریچارد و راس هادسون (1395)، انواع شخصیت بر اساس اینیا­گرام، ترجمۀ ایرج صابری و شیرین جزایری، چاپ اول، تهران: کتاب ارجمند.
-     صنعتگر، نوذر (1392)،  آنیاگرام فارسی، تهران: نشر رادیان.
-     اسماعیل، عزالدین (لاتا) ، التفسیر النفسی للادب، الطبعة الرابعة، القاهره: مکتبة غریب.
-     الدروبی، سامی (1971)،  علم الَّنفس و الادب، الطبعة الثانیة، القاهرة: دار المعارف.
-     المختاری، زین العابدین (1988)، المدخل إلی نظریه النقد النفسی: سیکلوجیه الصوره الشعریه فی النقد العقاد نموذجاً: من منشورات و اتحاد الکتاب العرب.
-   أبوالسل، محمد شحادة (2014)، «أنماط الشخصیة لدی جامعة دمشق وفق مقیاس ریسو-هیدسن الانیغرام»، مجلة جامعة دمشق، المجلد30، العدد1: صص 621-645.
-     حنساء، تجانی (2015)، «تشظی الهویة و ازمة الانتماء فی الخطاب الروائی المعاصر روایة "ساق البامبو" لسعود السنعوسی أنموذجا»، مذکرة مقدمة لنیل شهادة الماستر فی الآداب و اللغة العربیه، جامعة محمد خیضر بسکره.
-     شرک، نسرین (2016)، «بنیه الخطاب المأساوی فی روایه "ساق البامبو" لسعود السنعوسی»،مذکرة مقدمة لنیل شهادة الماستر فی الآداب واللغة العربیة: جامعة محمد خیضر بسکره.
-     شریط، صفا و آمال مبروک، (2016)، «إشکالیة الهویة والاغتراب فی روایة ساق البامبو لسعود السنعوسی»، مذکرة مکملة لنیل شهادة الماستر (ل.م.د) لغة وأدب عربی تخصص تحلیل الخطاب: جامعة العربی التبسی.
-     عیسی، محمد (2003)، «القراءة النفسیة للنص الأدبی العربی»، مجلة جامعة دمشق، العدد (1+2)، المجلد19: صص70-15.
-     قرید، عادل (2016)، «البعد الایدیولوجی فی روایه "ساق البامبو" لسعود السنعوسی»، مذکرة مقدمة لنیل شهادة الماستر فی الآداب و اللغة العربیة: جامعة محمد خیضر بسکره.
-     گودرزی لمراسکی، حسن و فاطمه خرمیان، (2017)، «أنماط التداعی الطلیق فی قصة "ساعة الکوکو" القصیرة من مجموعة "کان ما کان"»، مجلة دراسات فی اللغة العربیة و آدابها، السنة 13، العدد 24: صص134-115.
-     یعقوب خضیر، صنعاء (2016)، «البنیة العاملة الاستکشافیة والتوکیدیة لمقسای ریسو-هدسون لأنماط الشخصیة التسعة(الأنیغرام)»، مجلة البحوث التربویة والنفسیة لجامعة المستنصریة، العدد 50: صص30-62.
- Riso – D. & Hudson, R. (1999): The wisdom of the Enneagram: The complete guide to psychological and spiritual growth for the nine personality types, New York, Bantam books
-___________________ . (2003) : The nine types and their Essential qualities, New York، the Enneagram institute press St.
- صالح، عبدالکریم (1427)، تحلیل الشخصیات و فی التعامل معها، بی­نا:
 9715772 / com/book/show. https://www.goodreads
- نوری، شاکر، (6/5/1394) ،«گفتگوی شاکر نوری خبرنگار روزنامه بین­المللی شرق الأوسط با سعود السنعوسی»:  www.madomeh.com/site/news/3363.htm