دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-141