نویسنده = علی نجفی ایوکی
تعداد مقالات: 7
1. زیبایی‌شناسی انتقادی اشعار ادونیس بر اساس مکتب فرانکفورت

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1399، صفحه 77-105

زهرا وکیلی نوش ابادی؛ علی نجفی ایوکی؛ اسدالله بابایی فرد؛ مریم جلائی


2. نشانه‌شناسی لایه‌ای زمان در نمایشنامۀ «العصفور الأحدب» اثر محمد الماغوط

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1399، صفحه 281-306

شهلا شکیبایی فر؛ محسن سیفی؛ علی نجفی ایوکی


3. تحلیل کاریکلماتور در شعر «أحمد مطر» و استراتژی های بیانی آن

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1399، صفحه 157-180

حسین مرتضائی؛ محسن سیفی؛ علی نجفی ایوکی


4. بازخوانی اسطورۀ اوزیریس در شعر سمیح القاسم بر اساس الگوی جوزف کمبل

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1396، صفحه 155-173

علی نجفی ایوکی؛ اعظم صدری


5. سبک شناسی سروده «أوراس» عبدالمعطی حجازی

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1396، صفحه 195-218

علی نجفی ایوکی؛ سید رضا میر احمدی؛ سمیه خداوردی


6. سبک‌شناسی سرودۀ «الخروجِ» صلاح عبدالصبور

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-30

علی نجفی ایوکی؛ طیبه باغ چایی


7. نشانه‌شناسی سرودة «کلمات سبارتاکوس الأخیره»

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1392، صفحه 174-204

علی نجفی ایوکی؛ زهرا وکیلی؛ نفیسه میرگلوی بیات