بررسی و تحلیل تصویر زن در داستان‌های کوتاه یوسف ادریس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 کارشناس ارشد، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 استادیار، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

10.29252/mcal.7.12.1

چکیده

از اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم به دنبال انقلاب 1919م در مصر، بحث زنان و حقوق و آزادی آنها مطرح شد. در بین تمامی اموری که به جامعه و انسان مربوط می‌شود، مسأله‌ی زن که از لحاظ عواطف زیباترین و لطیف‌ترین عنصر جامعه است، همواره با پیچیدگی و غموض بیش‌تری همراه بوده و به آثار ادبی جذابیت خاصی بخشیده است. یوسف ادریس داستان‌نویس بزرگ مصری است که دنیای داستانی وی در بیش‌تر نوشته‌هایش، در قالب سه عنصر خدا، جنسیت و سلطه تجلی می‌یابد. حضور زن در داستان‌های وی به واقعیت نزدیک است و تصویری به نسبت واقع‌بینانه از چهره‌ی وی می‌نمایاند. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر نقد جامعه شناختی در صدد است تا تصویر و جایگاه زن را در (4) داستان یوسف ادریس بررسی و تحلیل نماید. این پژوهش بر این نکته تأکید می‌کند که زن در ابداع داستانی یوسف ادریس حضوری چشم‌گیر دارد؛ اما اغلب با چهره‌ای منفی؛ به گونه‌ای که در این داستان‌ها از وی چهره‌ای شیطانی، بی وفا و شرور، بی‌رحم و سنگدل، حقیر و خوار و یا قابل ترحم به تصویر کشیده شده است. اما با موشکافی این داستان‌ها درمی‌یابیم که ادریس این مشکلات را ناشی از شرایط نابسامان جامعه‌ی مصر می‌داند و از آن‌جا که ادریس در داستان‌های خود مانند یک پزشک به بیماری‌های جامعه‌ی خود می‌پردازد به تصویر این دسته از زنان پرداخته است و قطعاً در جامعه آن زمان زنانی فاضل و بافرهنگ نیز وجود داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Women's Place in the Short Stories of Yusuf Idris

نویسندگان [English]

  • Mahin Hajizadeh 1
  • Razieh Rafiei 2
  • Mohammad Pashaee 3
1 Associate Professor of Azarbaijan Shahid Madani University
2 MA student in Arabic Language and Literature, Azarbaijan Shahid Madani University
3 Assistant Professor of Azarbaijan Shahid Madani University
چکیده [English]

Discussion of women and their rights was started in the late nineteenth and the early twentieth centuries, following the 1919 Revolution. The issue of women, who are emotionally the most beautiful and the most subtle element of the society, among all other matters relating to human and society, has always been associated with increasing complexity and has given a certain charm to literature. Youssef  Idris is a great Egyptian novelist. Much of his writing is done in a fictional world with the three elements of God, sex and domination. The concept of “Woman” is close to reality in his novels, and it reveals a relatively realistic picture of her face. This study aims to analyze the picture and place of women in Yusuf Idris’s story by an analytical-descriptive method. The study focuses on the fact that the women are useful for Yusuf Idris innovation and, in most cases; they are accused or make mistakes in the stories. In other words, their face is quite negatively projected. Sometimes, they are portrayed by the face of the devil, which is unfaithful and villainous, atrocious and cruel, petty or contemptible or pitiable. However, by scrutinizing some of the stories, we find Idris believed that the cause of chaotic situations was the problems of the Egyptian society. This group of women is imaged by Idris as a doctor for community diseases. Certainly, there are learned and cultured women in Egyptian society as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Egypt
  • short story
  • Youssef Idris
  • Woman
  • Social criticism
- ابوعوف، عبدالرحمن (2006م)، اوراق نقدیة فی الأدب، الهیئة المصریة العامة للکتاب، القاهرة.
- ادریس، یوسف (1971م)، المؤلفات الکاملة، القاهره، عالم الکتب.
- ادریس، یوسف، لغة الآی آی، القاهره، مکتبة المصر.
- الجندی، انور (1985م)، خصائص الأدب العربی فی مواجهة نظریات النقد الأدبی الحدیث، بیروت، دارالکتاب اللبنانی.
- دوبووار، سیمون (1380ش)، جنس دوم، ترجمه قاسم صنعوی، تهران، نشر توس.
- سرحان، سمیر (1991م)، یوسف إدریس(1927-1991)، الهیئة المصریة العامة للکتاب.
- رزالیند، مایلز (1380ش)، زنان و رمان، ترجمه علی آذرنگ، تهران، انتشارات روشنگران.
- زرین کوب، عبدالحسین (1382ش)، نقد ادبی، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ هفتم.
- زین الدین، نوال (2003م)، روایات یوسف ادریس دراسة بنویة تولیدیة، القاهره، دارالقباء للطباعة و النشر و التوزیع.
- هیکل، احمد (1971م)، الادب القصصی و المسرحی فی مصر، القاهره، دارالمعارف، چاپ دوم.