اخبار و اعلانات

نشریه "علمی"

آیین نامـۀ نشـریات علمی بـا هـدف گسترش اختیـارات دانشـگاهها، مراکز پژوهش و فناوریو انجمـن هـای علمی، همچنیـن تمرکز ســتاد وزارت متبـوع بر ایفـای نقش سـیاست گـذاری و برنامه ریزی برای ارتقای کیفی نشـریات علمی و نظارت بر عملکرد آنها تـدوین شـده است. به منظور تسـهیل اجرای امور نشریات علمی، از تاریخ ابلاغ آیین نامه به جای دسـته بندی نشریات نشـریات مشـمول این آیین نامه با عنوان «نشریۀ به «علمی-پژوهشـی» یا «علمی-ترویجی» همۀ ِ علمی» شـناخته میشوند. همچنین به جـای صـدور گواهی اعتبـار علمی بـا عنـاوین«علمی- پژوهشی» یا «علمی-ترویجی» ...

مطالعه بیشتر

ارزیابی و رتبه بندی نشریات

به اسـتحضار می رساند به منظور ورود نشریات علمی به ارزیابی و رتبه بندی سال1399،سامانه نشریات علمی از تاریخ1/11/1399 تا تاریخ20/11/1399جهت اعمال تغییرات و ارسال به ارزیابی در دسترس می باشد.

مطالعه بیشتر

یزد، المدینة الاثریة القدیمۀ

یزد، المدینة الاثریة القدیمۀ                     الکاتب: حسین مسرّت مدینتی منذ قرونٍ طوال قد رفأَتْ بها ایادی السنین ذیلا من الصحراء وسط البلاد مدینتی قد ظلمتها السماء فلاتراعیها عیونُ السحاب فراجعتْ اَعماقها تشکوالیهاالظِّماء عادت وفی دلوها شئ من الماء فلیلٌ ضئیل مدینتی رجالُها منذ قرون طوال عاشوا بذاکُ الماء مَحلَ السّنین مدینتی نساءُها الصابرات یطلبن تحت الارض فی السرادیب فی المعامل معاملِ النسج نَدی المُناخ معاشهن الضنکَ ذاک الیسیر انا ابن هذی الارض والمدینة انا ابن قوم کتبوا الصّلابة صلابة ...

مطالعه بیشتر