راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و نگارش مقالات

با عنایت به مفاد "آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز" (مصوب 01 /02 /1400 توسط وزارت عتف) و به استناد صورتجلسه شماره 676 هیأت رئیسه دانشگاه یزد (مورخ 28 /1400/02) هزینه مصوب پردازش مقاله در نشریه 300000 تومان می‌باشد. نویسندگان بایستی در زمان پذیرش مقاله 150000 تومان و قبل از انتشار رسمی مقاله نیز 150000 تومان واریز نمایند.

پرداخت فقط از طریق سامانه پرداخت الکترونیک دانشگاه یزد (نام نشریه: نقد ادب معاصر عربی) و ارسال کد پیگری و شماره تراکنش (آپلود اسکرین شات صفحه) صورت گیرد.

لینک واریز: https://yazd.ac.ir/epay/press

مقاله ارسالی به نشریه  علمی «نقدادب معاصر عربی» باید:

تحقیقی و حاصل پژوهش نویسنده یا نویسندگان باشد. مقالات ترجمه شده پذیرفته نمی‌شود.

در نشریه دیگر چاپ یا همزمان برای سایر مجلات داخلی یا خارجی ارسال نشده باشد.

مقاله‌های رسیده توسط دو یا سه نفر از استادان متخصص به صورت محرمانه داوری خواهد شد.

مسئولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسندگان خواهد بود.

نشریه نقد ادب معاصر عربی حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.

 برای دریافت template، فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع کلیک نمایید.

1-حجم مقالات بدون احتساب چکیده مبسوط و چکیده عربی،6500-7000 کلمه می باشد.

2-فونت نگارش مطالب:

irlotus با فونت 13 (تمام مطالب فارسی و عربی)

ارجاع داخل متنی: 11

ارجاع بیرون متنی (فهرست منابع و مأخذ: 11)

تیترها:

اصلی: 14

فرعی: 13.5

شماره گذاری برای تیترها نیاز نیست.

فونت نگارش مطالب لاتین:

مطالب: Times New Roman: 11

ارجاعات: Times New Roman: 10

3-مشخصات نویسندگان به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی در فایلی جداگانه نوشته شده و ارسال شود. نویسنده مسئول با علامت (*) مشخص شده و ایمیل نویسنده مسئول نیز در فایل مشخصات نوشته شود.

(مرتبه علمی، محل اشتغال، نشانی کامل نویسنده، شامل: نشانی پستی، شماره تلفن، شماره دورنگار در این فایل ذکر گردد)

4-ترتیب مطالب:

عنوان (16 بولد)

چکیده: شامل (150-200 کلمه)

(کلمه چکیده: 12 بولد-متن چکیده 11- کلمه کلیدواژه 12 بولد-کلیدواژه ها 11)

کلیدواژه (3-5 کلمه)

*کلیدواژه ها عینا در چکیده های عربی و لاتین نیز ترجمه شوند. (از کاستن یا جابجایی یا اضافه نمودن کلمات خودداری شود)

مقدمه شامل:

شرح موضوع، اهداف پژوهش و سؤالات پژوهش (نیازی به تفکیک عناوین نیست)

پیشینه پژوهش (به ترتیب سال) شامل:

کتاب-مقاله-پایان نامه

کتاب: نویسنده، سال، توضیحی درباره کتاب

مقاله: نویسنده (نویسندگان) (در صورتی که دو نویسنده بود نام هر دو ذکر شود و در صورتی که از دو نفر بیشتر بودند، نام نویسنده­ی مسئول نوشته شده و به جای نام نویسندگان دیگر، همکاران ذکر شود)، نام مجله، شماره و سال چاپ مجله به اضافه­ی شرح مختصری از مقاله یا بخشی از نتیجه.

پایان­نامه: نام نویسنده، عنوان پایان نامه، سال و خلاصه ای از پایان نامه

-متن مقاله

در متن مقاله، در صورت تمایل به بیان ترجمه شواهد مثال موجود در متن مقاله، شماره گذاری انجام شده و ترجمه شاهد مثال در بخش «پی نوشت» ذکر شود.

همچنین در صورت ذکر معادل لاتین اسامی و برخی از مطالب، شماره گذاری انجام شده و معادل لاتین آن در پی نوشت بیان گردد.

-نتیجه گیری

- سپاسگزاری (از حامی یا تامین کننده اعتبار پژوهش): در این قسمت از تأمین کنندگان بودجه و امکانات و اشخاص دیگر که در انجام تحقیق کمک کرده‌اند، قدردانی می‌شود (اختیاری).

-پی نوشت

-فهرست منابع و مأخذ (شیوه APA)

درج شناسه DOI (درصورت وجود) در انتهای هر رفرنس الزامی است.

کتاب، مقاله، پایان نامه (نیازی به تفکیک بر اساس زبان نیست)

کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام، (سال)، عنوان کتاب به صورت بولد، نام محقق، مصحح یا مترجم در صورت وجود، شماره جلد (در صورتی که کتاب ذکر شده در چند جلد نوشته شده باشد)، نوبت چاپ (در صورتی که چاپ اول نبود)، مکان انتشار: ناشر.

در ارجاع درون متنی: (نام خانوادگی، سال: جلد/ شماره ص) (نام خانوادگی، سال: شماره صفحه)

مقاله: (نام خانوادگی نویسنده، نام، (سال)، «عنوان مقاله»، نام مجله به صورت بولد، سال، شماره: ص ابتدا و ص انتهای مقاله

*در صورتی که نویسنده مقاله از سه نفر بیشتر بود، پس از نام نویسنده اول، عبارت «و همکاران» نوشته شود.

*در صورتی که تعداد نویسندگان، دو یا سه نفر بود؛

در فهرست منابع:

نام خانوادگی نویسنده مسئول مقاله، نام، نام و نام خانوادگی نویسنده دوم، (نام و نام خانوادگی نویسنده سوم)......

در ارجاع درون متنی:

(نام خانوادگی نویسنده اول (و) نام خانوادگی نویسنده دوم، سال: شماره ص) (دو نویسنده)

(نام خانوادگی نویسنده دوم (و همکاران)، سال: شماره ص) (بیش از دو نویسنده)

پایان نامه:

نام خانوادگی، نام، (سال)، «عنوان پایان نامه به صورت بولد و داخل گیومه»، استاد راهنما، دانشکده: دانشگاه.

-ذکر این نکته نیز لازم است که منابع ذکر شده در این بخش، صرفا باید منابعی را شامل شوند که در متن مقاله از آن ها استفاده شده است و نیازی به ذکر منابع موجود در قسمت پیشنیه پژوهشی نیست (صرفا از آن منبع زمانی استفاده می شود که در متن مقاله از آن نام برده شده باشد. همچنین ارجاعات درون متنی نیز باید در فهرست منابع ذکر شود.

-منابع لاتین در انتهای فهرست نوشته شود

فونت: 10 Times New Roman

*ارجاع درون متنی نیز باید به زبان لاتین نوشته شود (در صورت استفاده از منبع لاتین) و از ترجمه نام نویسنده خودداری شود.

در صورتی که از یک نویسنده دو منبع یا بیشتر وجود داشت، به ترتیب تاریخ اینگونه نوشته شود:

نام خانوادگی، نام، (سال،مثلا 1391)، ......

________________، (سال، مثلا 1396).......

-چکیده عربی (همانند چکیده فارسی تنظیم شود)

-چکیده مبسوط: چکیده انگلیسی مقالات به صورت چکیده مبسوط ساختاریافته

Structured Extended Abstract

یعنی چکیده‌ای شامل 750 تا 1000 واژه و به تفکیک شامل: 1- هدف و مقدمه، 2- روش شناسی، 3- یافته‌ها، 4- بحث و نتایج). (تفکیک موضوعات در چکیده مبسوط لازم است)

Title

Introduction

Methodology

Results and  Discussion

Conclusion

Keywords

5-نکات دیگر:

-اولین پاراگراف پس از تیتر نیازی به تو رفتگی ندارد، از پاراگراف دوم به بعد تو رفتگی پاراگراف (5/0 سانتیمتر) رعایت شود.

-در صورتی که از یک نویسنده، دو منبع با سال مشترک موجود بود، لازم است هم در ارجاع درون متنی و هم در فهرست منابع با حرف (الف-ب....) از یک دیگر تفکیک شود.

-فایل اصلی مقاله بدون نام ارسال شود.

-رعایت فاصله ها و نیم فاصله ها بین کلمات و عبارات ضروری است.

-شواهد مثال در متن مقاله، شواهد مثال عربی باشد و اعراب گذاری نیز انجام شود. (از ذکر ترجمه در متن مقاله و ذکر شاهد مثال در بخش پی نوشت خودداری شود).

قبل از کاربست علایم نگارشی فاصله لازم نیست و پس از آن یک فاصله لازم است؛

پایان هر منبع باید به نقطه ختم شود.

در صورت مشخص نبودن تاریخ چاپ، محل نشر و نام ناشرِ کتاب یا مقاله در منابع فارسی به ترتیب از [بی‌جا] ، [بی‌نا] و [بی‌تا] و در منابع عربی از [د.ت]، [د.م] و [د.ن] استفاده شود.

رعایت نکات نگارشی زبان عربی در شاهد مثال ها و ارجاعات ضروری است: رعایت (ی)، (ة) و همزه ها.

-از به کار بردن کلماتی مانند (زمینه­ی) به صورت (زمینة) خودداری شود.

-در ارجاع درون متنی، دو ارجاع پشت سر هم از یک منبع به این صورت نوشته شود:

......... (نام خانوادگی، سال: ص)........................ (همان: ش صفحه).... (اندازه فونت طبق آئین نامه)