بررسی تکنیک روایی چند آوایی در رمان‌های مواجع الشتات و وجهان لعنقاء واحده نوشتة عبدالکریم ناصیف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختة دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران

2 دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران

چکیده

یکی از تکنیک‌های رمان‌نویسی، رمان های چند آوایی نام دارد. رمان چند آوایی حلقة اتصال رمان‌های کلاسیک و رئالیستی به شمار می‌آید. ریشة این شیوه از داستان نویسی را می‌توان در ادبیات اروپایی و آمریکایی جست و جو کرد. در ادبیات داستانی معاصر عرب نیز رمان‌های چند آوایی متعددی ظهور پیدا کردند. این سبک از داستان نویسی در رمان‌های عبدالکریم ناصیف، نویسندة واقع‌گرای معاصر سوری، نمود برجسته‌ای دارد. او یکی از نویسندگانی است که از این سبک داستان نویسی در داستان‌هایش بهره برده است.در این پژوهش سعی داریم دو «رمان مواجع الشتات» و «وجهان لعنقاء واحده» این نویسنده را با تکیه بر ویژگی‌های ساختاری رمان‌های چند آوایی (عدم انسجام، گفتگو و تکثر زبانی) مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. نتیجه نشان می‌دهد که این دو رمان چه شکل‌هایی از رمان چند آوایی را به کار برده‌اند و چگونه نویسنده با بکار گیری این تکنیک روایی توانسته، حوادث کنونی خاورمیانه (جنگ و اشغال) را از دیدگاه افراد مختلف به تصویر بکشد. می‌توان گفت روش نویسندگان در این مقاله توصیفی- تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Multi-voice Narrative Technique in the Novels ‘Mavajeo alshatat’ and ‘Vajhan leangha vahedah’ Written by Abdul Karim Nasif

نویسندگان [English]

  • Simin Gholami 1
  • Javad Asghari 2
1 Graduate PhD, University of Tehran
2 Associate Professor, University of Tehran
چکیده [English]

One of the techniques in writing novels is multi-voice technique, which is considered as a connection between classical and realistic novels. The origin of this technique of novel writing can be traced in American and European literature. In contemporary Arabic literature‚ many multi-voice novels have emerged. This story writing style has a considerable impact on the contemporary Syrian realistic writer‚ Nassif. He is one of the authors who has used this narrative style in his novels. In this research, we intend to review two of Nassif’s novels focusing on the structural features of those multi-voice novels (i.e. lack of consistency of discourse ‚ conversation, and language variety). In the course of this review ‚ we will explain the content and the theme of the stories. The results show what multi-voice form characterizes these two novels and how the writer depicts the current phenomenal events in the Middle East by using this narrative technique  from the viewpoints of different people. So, it can be said that the method of the study is descriptive-analytical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi-voice‚ Mavajeo alshatat novel‚ Vajhan leangha vahedah novel
– أسعد، سامیه (1982م)، عندما یکتب الروائی التاریخ، مجله الفصول، ج2، العددالثانی، ینایر، فبرایر- مارس.
– أشبهون، عبدالمالک (2010م)، الحساسیه الجدیده فی الروایه العربیه، بیروت، الدار العربیه للعلوم ناشرون.
- باختین، میخائیل (1986م)، شعریه دوستویفسکی، ترجمة جمیل نظیف التکریتی، دارالبیضاء.
– بوعزه، محمد (1996م)، البولیفونیه الروائیه، مجله الفکر العربی، العدد الثالث و الثمانون.
- بی­نیاز، فتح الله (1393ش)، درآمدی بر داستان نویسی و روایت شناسی، تهران، افراز، چاپ پنجم.
- التلاوی، محمد نجیب (2000م)، وجهه النظر فی روایات الاصوات العربیه، دمشق، منشورات إتّحاد الکتاب العرب.
- سمعان، انجیل بطرس (1982م)، وجهه النظر فی الروایه المصریه، مجله الفصول، ج 2، العدد الثانی، فبرایر، ینایر- مارس.
- علیان، حسن (2008م)، تعدّد الأصوات و الاقنعه فی الروایه العربیه، مجله جامعه دمشق، ج24، العدد الاول و الثانی.
- عزّام، محمد (2005م)، شعریه الخطاب السردی دراسه، دمشق، إتّحاد الکتاب العرب.
- المحادین، عبدالحمید (1999م)، التقنیات السردیه فی الروایه العربیه، بیروت، الموسسه العربیه للدراسات و النشر.
- مکاریک، ایرنا ریما (1390ش)، دانش نامة نظریه‌های ادبی معاصر، ترجمة مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران، آگه.
- میر صادقی، جمال (1385ش)، عناصر داستان، تهران، انتشارات سخن، چاپ پنجم.
– ناصیف، عبدالکریم (2003م) مواجع الشتات، دمشق، إتّحاد الکتاب العرب.
- ------------، (2004م)، وجهان لعنقاء واحده، دمشق، إتّحاد الکتاب العرب.