واکاوی تصویر قابیل در شعر داستانی «المومس العمیاء» بدر شاکر السیاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

قابیل به عنوان نخستین قاتلی که در پهنه ی آفرینش با دست یازیدن به قتل برادرش هابیل، نخستین گناه ذاتی را مرتکب گردید از جمله شخصیت هایی است که بسیاری از سرایندگان در ادبیات جهانی از آن به عنوان نماد سرکشی و عصیان یا فساد و تباهی در سروده های خویش بهره گرفته اند؛از جمله ی بزرگترین این سرایندگان در حوزه ی ادبیات معاصر عربی، بدر شاکر السیاب، شاعر عراقی است که پیوسته در سروده هایش برای ترسیم تبهکاری و ویرانگری نوع بشر از این شخصیت به عنوان خاستگاه خونریزی و ستم پیشگی بهره می جوید.
نویسنده در این جستار برآن است تا پس از گذری کوتاه به داستان هابیل و قابیل در قرآن کریم، شخصیت قابیل را به عنوان نماد شر انسان امروز در شعر بلند  «المومس العمیاء»بدر شاکر السیاب - که استعاره از میهن شاعراست- مورد واکاوی قرار دهد؛ بدین منظور ابعاد گوناگون تصویرسازی شاعر از این نماد با روایت کشمکش پیوسته ی قابیل به عنوان عنصر شرارت با هابیل در جایگاه رمز و اسطوره ی قربانی، آغاز و با توصیف تباهی و ویرانی و اندوه برخاسته از حاکمیت قابیل در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عراق و ترسیم فضای عاطفی شعر  ادامه می یابد و سرانجام با واکاوی اندیشه ی چیرگی نهایی قابیل(عنصر شر) در ذهن شاعر به پایان می رسد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

title:analyze of ghabeel visage in badre-shaker assaiab poetry

نویسنده [English]

  • 1 1
چکیده [English]

 
 
dr.ahmadreza heidarian shahri’Assistant professor’DEPARTMENT OF ARABIC LANGUAGE& LITERATURE’
 ferdowsi university of mashhad
 
title:analyze of ghabeel visage in badre-shaker assaiab poetry
Abstract: ghabeel as the the first murderer who in the creation arena committed the first inherent sin by killing his brother habeel is from those characteristics that many of the poets in the world literature exploit him as a symbole of rebelliasness and uprisoing or corruption and devastation in their poetry.
Badr-shaker assaib the Iraqi poet includes one of greatest poets In the contemporary ‘arabic literature domain who in his poems’always exploits this character for shetching human kind corruotion and destructiveness as the origin of shedding blood and tyranny.
The author in this research wants to analyze ghabeel characteristics as the contemporary human evil symbol in badre-shaker assaiab poetry after a brief review of “habeel” and “ghabeel” story in the holy qoran and narratives’ so poet picturing various dimensions of this symbol’starts with reporting “ghabeel” as a mischief agent’constant conflict with “habeel” as a victim symbole and myth and continues with an explanation of corruption and destruction and grief result from “ghabeel”rulership in various dimensions iraqu’s social’economical and political life and shetching the poem’s emotional atmosphere and finally comes to its end by analyzing the final dominance of ghabeel )evil person(pondering in poet’s mind.
Keywords:ghabeel’destructiveness’contemporary Arabic poetry’badr shaker as-sayyab.