بررسی رمان "الصبار" سحر خلیفه (براساس الگوی تحلیل گفتمان انتقادی فیرکلاف)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

گفتمان انتقادی ،سیری تکوینی از تحلیل گفتمان در مطالعات زبان شناختی است که از حد توصیف صرف داده های زبانی فراتر می رود و فرآیندهای مؤثر بر شکل گیری گفتمان را کانون توجه خود قرار می دهد. در تحلیل گفتمان انتقادی به دو رویکرد اجتماعی و زبان شناختی اشاره می­شود .در رویکرد اجتماعی به گفتمان، بافت موقعیتی و در رویکرد زبانشناختی ،بافت متنی تشریح می­گردد.سحر خلیفه از نویسندگان زبردست عرصه­ی رمان نویسی پایداری ادبیات عرب محسوب می­شود که گفتمان ادبی را برای بیان دردهاو مشکلات ملت فلسطین به کار می­برد. بافت موقعیتی رمان به دهه­ی هشتاد برمی­گردد. عاطفه صادق و فکر و اندیشه­ی پایداری جزء بافت درونی رمان و تناص(بینامتنی)، تصویر هنری وتکرار و صحنه­پردازی جزء بافت بیرونی رمان محسوب می­شود.و زبان هم یک عنصر مهم در گفتمان ادبی وی بشمار می­آید.او دیدی فمنیستی وطبیعت گرایی را در رمانش به همگان القاء می­کند. این مقاله بر اساس روش توصیفی -تحلیلی به بررسی تحلیل گفتمان انتقادی رمان "الصبار" سحر خلیفه و بر اساس الگوی تحلیلی فیرکلاف می­پردازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The critical Discourse Analysis of “alsabar” sahar khalifa

نویسندگان [English]

  • 1 1
  • 1 1
چکیده [English]

 
Discourse is form of using language that its parts in some way are connected to each other and follow specific purpose Discourse analysis depends to social and linguistic approach By social approach Discourse describe position texture and in linguistic approach, discourse explain text texture.”sahar khalifa” is one of the best technical writer on defense novel of Arabic literature . She uses literary discourse, to express disasters and difficulties of Palestine's people. Position textures of novel refer to eighty decade. True affection thinking and defense thought are of internal texture of novel. Artistic picture repetition and stage management are of novel external texture. Language is an important factor in her critical discourse. In her novel, she inculcates to everyone a kind of feminism and naturalism view point. This article based on descriptive- analytic method engages to investigate the critical discourse. analysis of sahar khalifa novel,” alsabar”
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key word Critical Discourse Analysis
  • sahar khalifa
  • internal texture
  • external texture
  • alsabar