داستان «ابلیسٌ ینتصر» توفیق حکیم از منظر ساختارگرایانه «بارت»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

خوانش ساختارگرایانه از متون ادبی یکی از راه‌های تحلیل متن از قرن بیستم تا به امروز است، بنیانگذار اصلی این مکتب را باید «بارت» دانست، او مدلی مبتنی بر پنج رمزگان را برای تحلیل متن ارائه داده است که به کمک آنها می توان به تحلیل ساختارگرایانه از بسیاری از متون ادبی دست یافت.
پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است، با انتخاب داستان کوتاه  «ابلیس ینتصرِ» توفیق حکیم  سعی کرده است تا خوانشی ساختارگرایانه از آن ارائه دهد؛ مهمترین یافته‌های این پژوهش بیانگر آن است که مدل رمزگان «بارت» به خوبی می‌تواند بدون نیاز به عوامل پیرامتنی چون ایدئولوژی مؤلف، تأثیرات جامعه، و تنها با تکیه بر خودِ متن، معانی آن را روشن و مشخص گرداند، لذا سعی شده است تا رمزگان یا کدهای معنایی داستان مذکور، استخراج و مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A structuralism analysis for “Tofigh Hakims” short story by name: “Satan wins" In the Barthes codes model, point of view

نویسندگان [English]

  • 1 1
  • 1 1
  • 1 1
چکیده [English]

 
Structuralism analysis of literary texts is one of the most popular ways to analyze text from a Twentieth Century to. This time, the founder of this Theory is “Barthes”, he offered a model that based on five codes.
This study that written by analytical and descriptive method is select the “Tofigh Hakims” short story by name: “Satan wins” and tries to analyze it by structuralism view, the major findings of this study shows that the story has a nice example for structural analysis and it is very nice to analyzed by “Actor Model” that suggested by “Gremas” to explains the role of characters

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: short story
  • Tofigh Hakim
  • Barthes
  • Structuralism
  • Codes