تحلیل کنش مفهومی و ارتباطی سوژه در سروده‌های بهار عربی «ایهاب الشلبی» بر اساس مؤلفه‌های کنش ارتباطی یورگن هابرماس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان وادبیات عربی فرهنگیان

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فرهنگیان

10.22034/mcal.2022.18474.2246

چکیده

در اندیشه «هابرماس»، خرد اجتماعی از مهمترین پیشفرض‌های عصر روشنگری است وهر گونه تغییر وتحول در سایه خرد جمعی و کنش ارتباطی مبتنی بر عقلانیت امکان‌پذیر خواهد بود. هابرماس بر این عقیده است که خردگرایی ریشه در فرآیند ارتباط دارد، وی عقلانیت ابزاری «مارکس وبر» را نمی‌پذیرد و در مقابل، مفهوم عقلانیت ارتباطی را مطرح می‌سازد . از نگاه وی تداوم حرکات توده‌ها و خنثی کردن دیگری و مقابله با تضادهای اجتماعی حاکم، نتیجه خردگرایی جمعی و کنش ارتباطی توده است. ایهاب الشلبی از شعرای نوگرای اردن و فلسطینی الأصل است که با نگاهی انتقادی، واقعیت سیاسی و اجتماعی کشورهای عربی را ترسیم می‌کند. پژوهش حاضر با تکیه بر روش کنش ارتباطی هابرماس که پرچمدار مکتب فرانکفورت است به بررسی کنش ارتباطی سوژه‌ها وعوامل مؤثر در شکل‌گیری بهار عربی در آینه اشعار این شاعر اردنی می‌پردازد. نتایج پژوهش بیانگر این است که در اندیشه االشلبی بازگشت به آگاهی و وتعامل مبتنی بر عقلانیت انتقادی مهمترین عامل در شکل گیری خیزش‌های عربی وشروع دومینوی فروپاشی قدرت‌ها است و علاقه رهایی بخش سبب خروج و برخورد بهنجار کنشگران با قدرت‌های سلطه‌گر بوده است. زبان عربی و دین به عنوان مهمترین پایه‌های فرهنگی نقش مهمی در خلق جهان زیست فعلی و همچنین تسری خیزش‌های انقلابی به دیگر کشورها داشته است. بهار عربی در دید شاعر مرحله عقلانیت حاکم بر اندیشه توده‌های رنج کشیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Revolutionary Action in the Arabic Spring Poems "Ihab al-Shalabi" Based on the Components of Communication Action by Jürgen Habermas

نویسندگان [English]

  • hossein elyasi 1
  • zeinab ghasemiasl 2
1 Assistant Professor. Department of Arabic Language and Literature, Farhangian University
2 Assistant Professor. Department of Arabic Language and Literature, Farhangian University
چکیده [English]

The title represents the true identity of the poetic text, which is the text, the meaning, and what is meant by the reduced image. In fact, the initial semantic illuminations emanate from the threshold of the title and direct the title of the textual readability. In the light of this fact, Mahmoud Abdel Wahhab considered him the wealth of the poetic text for his great contribution to expressing the identity of the poetic text, pampering and guiding the recipient when he faces the blockages of the text and its pitfalls that prevent access to the textual truth. This research paper attempts, by relying on the semiotic vision, to address textual thresholds, especially the mother title in the book “I grieve the water as a river” by Ihab Al-Shalabi. Semantic. The pivotal signifier from a semiotic perspective in Shalabi’s poetic discourse is the focus on the act of resistance and the implantation of certainty of the occupier’s exit and return to life and joy. Which ranges from a group of connotations, semantic rumors, and the reporting function of the important functions of the title, and it is replete with intense suggestions and references that reveal the identity of the poetic text. The real presence that would return the land to its original identity and its legendary time,The title represents the true identity of the poetic text, which is the text, the meaning, and what is meant by the reduced image. In fact, the initial semantic illuminations emanate from the threshold of the title and direct the title of the textual readability. In the light of this fact, Mahmoud Abdel Wahhab considered him the wealth of the poetic text for his great contribution to expressing the identity of the poetic text, pampering and guiding the recipient when he faces the blockages of the text and its pitfalls that prevent access to the textual truth. This research paper attempts, by relying on the semiotic vision, to address textual thresholds, especially the mother title in the book “I grieve the water as a river” by Ihab Al-Shalabi. Semantic. The pivotal signifier from a semiotic perspective in Shalabi’s poetic discourse is the focus on the act of resistance and the implantation of certainty of the occupier’s exit and return to life and joy. Which ranges from a group of connotations, semantic rumors, and the reporting function of the important functions of the title, and it is replete with intense suggestions and references that reveal the identity of the poetic text. The real presence that would return the land to its original identity and its legendary time, we see the paradoxThe title represents the true identity of the poetic text, which is the text, the meaning, and what is meant by the reduced image. In fact, the initial semantic illuminations emanate from the threshold of the title and direct the title of the textual readability. In the light of this fact, Mahmoud Abdel Wahhab considered him the wealth of the poetic text for his great contribution to expressing the identity of the poetic text, pampering and guiding the recipient when he faces the blockages of the text and its pitfalls that prevent access to the textual truth. This research paper attempts, by relying on the semiotic vision, to address textual thresholds, especially the mother title in the book “I grieve the water as a river” by Ihab Al-Shalabi. Semantic. The pivotal signifier from a semiotic perspective in Shalabi’s poetic discourse is the focus on the act of resistance and the implantation of certainty of the occupier’s exit and return to life and joy. Which ranges from a group of connotations, semantic rumors, and the reporting function of the important functions of the title, and it is replete with intense suggestions and references that reveal the identity of the poetic text. The real presence that would return the land to its original identity and its legendary time, we see the paradoxThe title represents the true identity of the poetic text, which is the text, the meaning, and what is meant by the reduced image. In fact, the initial semantic illuminations emanate from the threshold of the title and direct the title of the textual readability. In the light of this fact, Mahmoud Abdel Wahhab considered him the wealth of the poetic text for his great contribution to expressing the identity of the poetic text, pampering and guiding the recipient when he faces the blockages of the text and its pitfalls that prevent access to the textual truth. This research paper attempts, by relying on the semiotic vision, to address textual thresholds, especially the mother title in the book “I grieve the water as a river” by Ihab Al-Shalabi. Semantic. The pivotal signifier from a semiotic perspective in Shalabi’s poetic discourse is the focus on the act of resistance and the implantation of certainty of the occupier’s exit and return to life and joy. Which ranges from a group of connotations, semantic rumors, and the reporting function of the important functions of the title, and it is replete with intense suggestions and references that reveal the identity of the poetic text. The real presence that would return the land to its original identity and its legendary time, we see the paradox

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contemporary Jordanian Poetry
  • Shehab al-Shalabi
  • Conflict and Reception
  • Habermas
  • Sociology