بررسی نشانه‌شناختی رمزگان‌های شعر معاصر یمن با تکیه بر نظریه پیرس؛ مطالعه موردی اشعار عبدالله بردونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری زبان و ادبیات عربی، استاد مدعو دانشگاه قم

2 عضو هیأت علمی دانشگاه قم

10.22034/mcal.2023.19295.2286

چکیده

به‌کارگیری تصاویر شاعرانه با هدف انتقال تجربیات (افکار و احساسات) و تامل در عناصر نشانه‌ای آن، بازتابی از جهان بینی شاعر محسوب می‌شود؛ چنانکه نمی‌توان از نقش آن، در بازنمایی کیفیت اثر ادبی و همچنین میزان تاثیر آن بر مخاطب غافل ماند. نگارنده در مقاله حاضر، به بررسی اشعار بردونی با رویکرد نشانه‌شناسی پیرس و مبتنی بر روش توصیفی– تحلیلی، و در پی شناخت، تحلیل و تبیین نشانه‌ها و رمزگان‌های شعری شاعر، است. همچنین در این جستار با استمداد از رهیافت‌های مختلف نشانه‌شناسی بر اساس فرآیند اولویت، ثانویت و ثالثیت، لایه‌های فکری و نشانه‌هایی همچون: بینامتنیت، زمان، مکان، شخصیت، روایت، مولف، شگردهای کشف معانی اضافی، مورد ارزیابی قرار گرفته است تا آفاق تازه‏ای را در راستای تصویر هویت بخش شعر مقاومت در برابر مخاطب وی پدیدار سازد. در سروده‌های بردونی، هدهد رمزی برای سیل مهاجرانی، خانه، را رمزی برای کشورش و دزد، را رمزی برای غارتگران فرهنگ و تمدن، سندباد را رمزی برای بیان رنج و آوارگی و سکوت مردم در مقابل شهادت زبیری را شکست انقلاب تلقی می‌کند. وی واقعه‌ای جزیی که بر تصوری خرد دلالت می کند را در نشانه‌ای عمومیِ دال بر حقیقتی جامع، به کار می‌برد. بردونی با اینکه در وطن خود است در اشعارش تقاطب مکانی ایجاد کرده و اتحاد عرب صحبت می‌کند. بکارگیری واژگانی چون، روز روشن، بامداد پیروزی، نور، آتش، عروس، صاعقه و رعد و برق، که روایتی است از واقعیت تلخ حاکم بر کشور و تلاش‌ها برای رهایی از بند اسارت، به صورت ضمنی نشانه‌هایی از شاعر آن را به دست آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semiotic analysis of codes of Yemeni contemporary poetry; A case study of Abdullah Bardoni's poems

نویسندگان [English]

  • Ahmad Mohammadi Nejad 1
  • hosein taktabar 2
1 Phd
2 university of qom
چکیده [English]

Poetic images are the product of emotional and intellectual experiences of the poet. Using poetic images with the aim of conveying experiences (thoughts and feelings) and reflecting on its elements is considered a reflection of the poet's worldview; It is impossible to ignore its role in representing the quality of the literary work as well as the level of its impact on the audience. In this article, the author has examined Abdullah Bardoni's poems with Peirce's semiotic approach and based on the library approach and descriptive-analytical method, and seeks to recognize, analyze and explain the poet's poetic symbols and codes. Also, in this essay, referring to different approaches of semiotics, intellectual layers and signs such as: intertextuality, time, place, character, narrative, author, the methods of discovering additional meanings along with the codes in the poet's poems are evaluated to open new horizons. in line with the image of the identity part of the poem of resistance against his audience. In Bardoni's poems, Hodhed is a symbol for the flood of immigrants, Bayt (house) is a symbol for his country and a thief, Sindbad is a symbol for expressing suffering and displacement, and the silence of the people in front of Zubiri's martyrdom is considered the failure of the revolution. he does. The poet looks at Yemen's exile (mother) as a child whose bloodlust is gnawing at her in the darkness of displacement. Even though he is in his homeland, Berdouni creates a place in his poems and talks about Arab unity. The use of words such as bright day, the dawn of victory, light, fire, bride, lightning and thunder, which is a narrative of the bitter reality ruling the country and the efforts to free it from captivity, implicitly obtained signs of the poet. .Poetic images are the product of emotional and intellectual experiences of the poet. Using poetic images with the aim of conveying experiences (thoughts and feelings) and reflecting on its elements is considered a reflection of the poet's worldview; It is impossible to ignore its role in representing the quality of the literary work as well as the level of its impact on the audience. In this article, the author has examined Abdullah Bardoni's poems with Peirce's semiotic approach and based on the library approach and descriptive-analytical method, and seeks to recognize, analyze and explain the poet's poetic symbols and codes. Also, in this essay, referring to different approaches of semiotics, intellectual layers and signs such as: intertextuality, time, place, character, narrative, author, the methods of discovering additional meanings along with the codes in the poet's poems are evaluated to open new horizons. in line with the image of the identity part of the poem of resistance against his audience. In Bardoni's poems, Hodhed is a symbol for the flood of immigrants, Bayt (house) is a symbol for his country and a thief, Sindbad is a symbol for expressing suffering and displacement, and the silence of the people in front of Zubiri's martyrdom is considered the failure of the revolution. he does. The poet looks at Yemen's exile (mother) as a child whose bloodlust is gnawing at her in the darkness of displacement. Even though he is in his homeland, Berdouni creates a place in his poems and talks about Arab unity. The use of words such as bright day, the dawn of victory, light, fire, bride, lightning and thunder, which is a narrative of the bitter reality ruling the country and the efforts to free it from captivity, implicitly obtained signs of the poet. .Poetic images are the product of emotional and intellectual experiences of the poet. Using poetic images with the aim of conveying experiences (thoughts and feelings) and reflecting on its elements is considered a reflection of the poet's worldview; It is impossible to ignore its role in representing the quality of the literary work as well as the level of its impact on the audience. In this article, the author has examined Abdullah Bardoni's poems with Peirce's semiotic approach and based on the library approach and descriptive-analytical method, and seeks to recognize, analyze and explain the poet's poetic symbols and codes. Also, in this essay, referring to different approaches of semiotics, intellectual layers and signs such as: intertextuality, time, place, character, narrative, author, the methods of discovering additional meanings along with the codes in the poet's poems are evaluated to open new horizons. in line with the image of the identity part of the poem of resistance against his audience. In Bardoni's poems, Hodhed is a symbol for the flood of immigrants, Bayt (house) is a symbol for his country and a thief, Sindbad is a symbol for expressing suffering and displacement, and the silence of the people in front of Zubiri's martyrdom is considered the failure of the revolution. he does. The poet looks at Yemen's exile (mother) as a child whose bloodlust is gnawing at her in the darkness of displacement. Even though he is in his homeland, Berdouni creates a place in his poems and talks about Arab unity. The use of words such as bright day, the dawn of victory, light, fire, bride, lightning and thunder, which is a narrative of the bitter reality ruling the country and the efforts to free it from captivity, implicitly obtained signs of the poet. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peirce'
  • s Semiotics, Imagery, Abdullah Bardoni, Semiotics Codes