بینامتنی قرآنی در اشعار احمد شوقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بینامتنی، نظریه ای است به منظور خوانش عمیق تر متن ادبی و دستیابی به ناگفته های آن. این نظریه به روابط بین متونی می پردازد که موجب آفرینش متن جدید می شود. قرآن کریم یکی از متونی است که سروده های بسیاری از شاعران با آن پیوند و ارتباط بر قرار نموده است؛ از جملۀ این شاعران احمد شوقی، شاعر معاصر مصری است که تعابیر و مفاهیم قرآنی به گونه ای هنرمندانه و با خلاقیتی خاص، توأم با ظرافت های ادبی در شعر او به کار رفته و باعث جذابیت و تأثیر گذاری فوق العادۀ اشعار او شده است. بدین منظور پژوهش حاضر در پی آن است که با روش تحلیلی- توصیفی به تبیین و تشریح گونه های مختلف بینامتنی قرآنی در اشعار این شاعر نامی مصری بپردازد و تکنیک های متنوع بینامتنی را در بافت شعری او بررسی نماید تا از این رهگذر به شناخت چگونگی و میزان تأثیر گذاری قرآن بر روساخت و ژرف ساخت اشعار او دست یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quran Intertextuality in Ahmad Shoughi,s poems

نویسندگان [English]

  • mehdi masbogh
  • hosin bayat
چکیده [English]

                                
One of the most important topics of the literature crisis of the contemporary Arabic poems is the Intertextuality phenomena. This phenomenon is the think of the meaning or term transfer or both of these from one text to another or from one literary work to another. Relationship between a text with another texts is one of important subjects wich are important to researchers:Roland bart, Gerard Genette, Julia  Keristeva. This theory is a bout connection between texts that lead to creat a new text. based on this theory every text means based on texts that are read before  and these text are beased on codes that we know before. Great  substance of Quran is known to Arabic poets and Ahmad Shoughi is one of these poets that his poems have a deep relationship with religion that we cant know their meaning without understand ding genotext and knowing the relationship between them.
This research has been conducted in an analytical – descriptive method bas

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: intertextuality
  • Quran
  • Ahmad Shoughi
  • Genotext
  • Phenotext