اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمدعلی آذرشب

فرهنگ زبان عربی و علوم قرآنی استاد، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/azarshab
azarshabut.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر فاطمه قادری

زبان و ادبیات معاصر عربی دانشیار، دانشگاه یزد

ghaderi_myazd.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدعلی آذرشب

فرهنگ زبان عربی وعلوم قرآنی استاد دانشگاه تهران

azarshabut.ac.ir

دکتر رضا افخمی

زبان و ادبیات عربی دانشیار دانشگاه یزد

afkhamiyazd.ac.ir

دکتر محمد خاقانی اصفهانی

زبان و ادبیات عربی استاد دانشگاه اصفهان

mohammadkhaqaniyahoo.com

دکتر انسیه خزعلی

زبان و ادبیات عربی استاد دانشگاه الزهرا

ekhazaliyahoo.com

دکتر حجت رسولی

زبان و ادبیات عرب استاد دانشگاه شهید بهشتی

h-rasoulicc.sbu.ac.ir

دکتر فاطمه قادری

زبان و ادبیات عربی دانشیار دانشگاه یزد

ghaderi_myazd.ac.ir

دکتر بتول مشکین فام

زبان و ادبیات عربی دانشیار دانشگاه الزهرا

b-meshkinfamhotmail.com

دکتر فرامرز میرزایی

زبان و ادبیات عربی استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

mirzaeifaramarzyahoo.com

دکتر حسین کیانی

زبان و ادبیات عربی دانشیار دانشگاه شیراز

sess.shirazu.ac.ir/sess/FResearch/FacultyCV.aspx?OP=Code%3d1917
hkyaneeyahoo.com

دکتر وصال میمندی

زبان و ادبیات عربی دانشیار، دانشکده زبان‌ و ادبیات

yazd.ac.ir/people/meymandi
vmeymandiyazd.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر عبدالنبی اصطیف

استاد دانشگاه دمشق

jmcaljournals.yazd.ac.ir

دکتر وحیدبن بوعزیز

التعلیم العالی أستاذ، دانشگاه الجزائر

ouahid.benbouazizuniv-alger2.dz

دکتر محمد عبد الحسین الخطیب

استاد، دانشگاه کربلا

mohammed.alkhateebuokerbala.edu.iq

مدیر داخلی

دکتر بهنام فارسی

دانشیار بخش زبان و ادبیات عربی

behnam.farsiyazd.ac.ir

کارشناس نشریه

زهرا فلاح پور

دانشجوی ارشد آموزش زبان انگلیسی

jmcaljournals.yazd.ac.ir

ویراستار ادبی

سلما قیومی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی

salma.ghayoomiyahoo.com