دوره و شماره: دوره 10، شماره 18 - شماره پیاپی 20، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-307 
2. نقاب ابوذر غفاری در شعر معین بسیسو

صفحه 25-49

ابو الحسن امین مقدسی؛ سمیرا فراهانی


10. رسالت باورهای عامیانه در رمان «ریح الجنوب» با تکیه بر تابو و خرافه

صفحه 235-260

جمشید قاسمی؛ فاطمه قادری؛ رضا افخمی؛ محمدعلی سلمانی مروست