نویسنده = مصطفی پارسایی پور
واکاوی جلوه‌های گروتسک در رمان لعبة النسیان بر اساس رویکرد باختین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.22034/mcal.2022.18368.2238

راضیه صدری خانلو؛ علیرضا شیخی؛ عبدالعلی آل بویه لنگرودی؛ مصطفی پارسایی پور