بررسی سرعت روایت در رمان «المصابیح الزرق» حنامینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کردستان

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کردستان

10.29252/mcal.7.13.1

چکیده

زمان از عناصر مهم در هنر داستان‌نویسی به شمار می‌رود و داستان درمقایسه با انواع ادبی دیگر، ارتباط بیشتری با زمان دارد. زمان را می‌توان چارچوب اساسی داستان نامید که حوادث در طول آن پیشرفت می‌کنند و به وسیله‌ی آن مراحل مختلف داستان شناخته می‌شود. یکی از جنبه‌هایی که ژرار ژنت منتقد ساختارگرای فرانسوی در مورد عنصر زمان در رمان بررسی کرده است، بحث تداوم )دیرش زمانی( یا سرعت روایت است که در آن، رابطه‌ی میان زمان داستان و زمان متن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی مقوله‌ی سرعت روایت در رمان «المصابیح الزرق» حنامینه مورد بررسی قرار گرفته و روشن شده که حنامینه نتوانسته است در آن از ناهماهنگی‌های بین زمان داستان و زمان متن دور بماند، بلکه در لابلای روایت حوادث، گاهی با افزایش سرعت و گاهی با کاهش سرعت روایت مواجه هستیم. وی در بخش‌های مختلف رمان، با بهره‌گیری از تکنیک‌هایی مثل حذف و تلخیص موجب افزایش سرعت روایت و با بکارگیری تکنیک‌هایی مثل درنگ توصیفی و گفتگو موجب کاهش سرعت روایت شده است. بررسی میزان موفقیت نویسنده در بکارگیری این تکنیک‌ها جهت زیبایی رمان و گیرایی آن از اهداف این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the speed of narration in the novel‘Al-Masabih Al-Zurq (Blue Lamps) by Hanna Mina

نویسندگان [English]

  • Abdollah Rasoulnejad 1
  • Hassan Sarbaz 1
  • Soodabeh Khosravizadeh 2
1 Assistant Professor of Arabic Language & Literature, University of Kurdistan
2 M.A in Arabic Language & Literature, University of Kurdistan
چکیده [English]

Time is regarded as a major and basic element in the art of fiction. Therefore, story, in comparison with other literary types, is more dependent on time. In fact, time is the main framework of story in which events develop and different stages of story are identified. One of the components that Gérard Genett, a French structuralist critic, has examined in relation to time is duration of time or narration speed in which the relationship between time of the story and time of the text are considered. This study, a using descriptive-analytic method, tries to examine the speed of narration in the novel of Lamps Glaucoma, by Hanna Mina. Through the novel, it can be found that the novelist has not been able to avoid inconsistency between the time of the story and the time of the text. For this reason, through the events of the novel, from time to time, there is a decrease or an increase in the pace of narration. Employing some techniques, like omission and summarization, has led to a rise in the speed of narration. On the other hand, techniques such as descriptive delay and dialogue have resulted in a decreased speed of narration. Appropriate use of these techniques, however, has made the story beautiful and attractive, prevented the reader from being bored.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narration
  • Time
  • Duration
  • Hanna Mina
  • Al-Masabih Al-Zurq (Blue Lamps)
- اسداللهی، شکرالله (1389ش)، «رمان نو دیالوگ نو»، نشریه­ی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، شماره­ی 174، صص1-34.
- بارونیان، حسن (1387ش)، شخصیت پردازی در داستان­های کوتاه دفاع مقدس، تهران، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش­های دفاع مقدس، چاپ اول.
-جنیت، جیرار (1997م)، خطاب الحکایة، ترجمه محمد معتصم و دوستان، المجلس الأعلی للثقافة، الطبعة الثانیة.
- حری، ابوالفضل (1387ش)، «درآمدی بر رویکرد روایت­شناختی به داستان روایی با نگاهی به آیینه‌های دردار هوشنگ گلشیری»، نشریه­ی پژوهش­های زبان­های خارجی، تبریز، سال 51، شماره­ی 208، صص53-78.
- ................... (1388ش)، «مؤلفه‌های زمان و مکان روایی در قصص قرآنی»، مجله ادب پژوهی، شماره‌ی هفتم و هشتم، صص125-141.
- حسن­لی، کاووس و دهقانی ناهید (1389ش)، «بررسی سرعت روایت در رمان جای خالی سلوچ»، فصلنامه‌ی متن پژوهی ادبی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره45، صص37-63.
- حمدی، صلاح الدین (2011م)، «الفضاء فی روایات عبدالله عیسی السلامة»،مجلة أبحاث کلیّة التربیة الأساسیّة، جامعةالموصل: ج 11، العدد الأول، صص197-216.
-ریمون-کنان، شلومیت (1387ش)، روایت داستانی: بوطیقای معاصر، ترجمه‌ی ابوالفضل حری، تهران، انتشارات نیلوفر، چاپ اول.
-سرباز، حسن و رسول نژاد، عبدالله و خسروی‌زاده، سودابه، (1394ش)، «زمان پریشی در رمان چراغ‌های آبی حنامینه»، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شماره34، صص83-104.
- السعودی، آمال (2009م)، حداثة السرد و البناء فی روایة ذاکرة الماء لواسینی الأعرج، مسیله، جامعة محمد ضیاف.
-عبیدی، مهدی (2011م)، جمالیّات المکان فی ثلاثیة حنا مینة، دمشق، الهیئة العامة السوریة للکتاب، الطبعة الأولی.
-فاضلی، فیروز (1389ش)، «روایت زمان در رمان از شیطان آموخت و سوزاند»، مجله­ی ادب­پژوهی دانشگاه گیلان، شماره­ی 12، صص7-30.
- فاطمة الزهراء، عطیه (2010م)، «مکوّن الزمن فی رسالة التوابع و الزوابع لإبن شهید الأندلسی»، مجلة الآداب و اللغات، الجزائر: جامعة قاصدی مرباح، العدد التاسع.
- قاسمی­پور، قدرت (1387ش)، «زمان و روایت»، فصلنامه­ی نقد ادبی، سال1، شماره­ی2، صص122-143.
-القصراوی، مها (2004م)، الزمن فی الروایة العربیة، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، الطبعة الأولی.
-کیانی، حسین، و همکاران (1392ش)، «دراسة نقدیة فی توظیف الاسترجاعات فی قصة النبی یوسف»، مجلة دراسات فی اللغة العربیة و آدابها، جامعة سمنان، العدد الرابع عشر، صص165-184.
- لحمیدانی، حمید (1991م)، بنیة النص السردی من منظور النقد الأدبی، بیروت، المرکز الثقافی العربی للطباعة و النشر و التوزیع، الطبعة الأولی.
- مرتاض، عبد الملک (1998م)، فی نظریة الروایة بحث فی تقنیات السرد، کویت، عالم المعرفة.
- المُری، نورة (2008م)، البنیة السردیة فی الروایة السعودیة، المملکة العربیة السعودیة، جامعة أم القری.
- مندولا، أ.أ. (1997م)، الزمن و الروایة، ترجمه بکر عباس، بیروت، دار صادر، الطبعة الأولی.
- میرزایی، فرامرز، و مرادی، مریم (1390ش)، «شگردهای روایت زمان در ادبیات پایداری فلسطین، مطالعه مورد پژوهانه "رجال فی الشمس" و "ما تبقی لکم" از غسان کنفانی»، فصلنامه نقد و ادبیات تطبیقی، دانشگاه رازی کرمانشاه، سال1، شماره2، صص175-206.
- میرصادقی، جمال (1367ش)، عناصر داستان، تهران، انتشارات شفا، چاپ دوم.
- مینه، حنا (2002م)، المصابیح الزرق، قاهره، الهیئة العامة لقصور الثقافة.
- یونسی، ابراهیم (1384ش)، هنر داستان­نویسی، تهران، موسسه­ی انتشارات نگاه، چاپ هشتم.