دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، آبان 1396، صفحه 1-245 

مقاله پژوهشی

بررسی سرعت روایت در رمان «المصابیح الزرق» حنامینه

صفحه 1-24

10.29252/mcal.7.13.1

عبدالله رسول نژاد؛ حسن سرباز؛ سودابه خسروی زاده