تحلیل مفهوم «فرودست» گایاتری اسپیواک در رمان «مملکة الفراشة» اثر واسینی الاعرج با مطالعه موردی زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات، دانشگاه بوعلی سینا

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات، دانشگاه بوعلی سینا

10.29252/mcal.7.13.55

چکیده

واسینی الاعرج، رمان­نویس معاصر الجزائری در رمان ­«مملکة الفراشة»، قالب ادبی رمان را وسیله­ای برای بازنمایی مشکلات فرودستان و از جمله زنان نموده­است. پژوهش حاضر، بر آن است شخصیت­ زنان را در این رمان از دیدگاه «گایاتری اسپیواک» بررسی­نماید. وی همزمان رویکردی فمنیستی-پسااستعماری دارد و یکی از شخصیت­های برجسته‌ی «مطالعات فرودستان» است که در آن افراد بی­خانمان، کشاورزان فقیر، کارگران روزمزد و زنان به عنوان مصادیق واژه­ی «فرودست» معرفی­شده­اند، اما تمرکز اسپیواک بر فرودست مونث و یا زنان است. هدف مطالعات فرودستان و از جمله اسپیواک، بازنمایی صدا، عاملیت و ذهنینت فرودستان است. این پژوهش مبتنی بر شیوه­ی توصیفی- تحلیلی است و نتایج حاکی از آن است که واسینی الاعرج در این رمان با اعطای مرکزیت به زنان از طریق روایت رمان از نگاه و زاویه­ی دید یک زن؛ صدای آنان را منعکس نموده و با اعطای ویژگی­هایی چون فعالیت اجتماعی، روابط متکی به منطق، حق انتخاب همسر، توانایی دیدن و نوشتن به زنان، عاملیت آنان را نشان داده و ذهنیت رایج پیرامون زنانرا واسازی کرده و فرودست جنسیتی واقع شدن زنان را در اموری چون ازدواج اجباری به دلیل ترس از بالارفتن سن، چند همسری مردان و اعطای حق طلاق به مردان، پسردوستی و ... به تصویر کشیده­است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the concept of ‘subaltern’ for Gayatri Spivakin the novel "Country of butterflies" writing by Wasini Al-Araj: A case study of women

نویسندگان [English]

  • Bibirahil Sensebli 1
  • Seyyed Hasan Fatehi 2
1 PhD student of Arabic Language and Literature Faculty of Literature Bu-Ali Sina University
2 Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature Faculty of Literature Bu-Ali Sina University
چکیده [English]

Wasini Al-Araj, an Algerian contemporary novelist, has used the literary form of novellas a device to represent the problems of subalterns including women. The aim of this study is to check the character of women inhisnovel "Country of butterfly" from the perspective of Gayatri Spivak. Spivak has a postcolonial feministic approach, and she is one of the leading characters in "Subaltern Studies" that introduce homeless people, poor farmers, daily paid laborers, and women as examples of subalterns. However, Spivak focuses on subordinate females. The purpose of "subaltern studies", including Spivak, is to reflect the voice, activity, and mentality of subalterns. This study is based on a descriptive-analytical method. The results indicate that wasini Al-Araj has adopted a reconstructive approach in his novel by giving centrality to women through the narratives of the novel from the perspective of a woman. Also, by granting women agency, social activity, relationships based on logic, choice of spouse, and the ability to see and write, Al-Araj seeks to reconstruct the common subjectivity about women. He has portrayed the gender subordination of women in matters such as forced marriage because of aging, polygamy, men’s right to divorce, loving boys, and so on. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Subaltern Studies
  • Gayatri Spivak
  • Subaltern women
  • Wasini Al-Araj
  • Country of butterflies
- أشکروفت، بیل و جاریث جریفیث و هیلین تیفین (2010م)، دراسات مابعد الکولونیالیة- المفاهیم الرئیسیة، ترجمه: احمد الروبی، أیمن احلی، عاطف عثمان، الطبعة الاولی، القاهره: المرکز القومی للترجمة.
- الاعرج، واسینی (2012م)، اصابع لولیتا، دُبی، دار الصدی للصحافه و النشر و التوزیع.
- الاعرج، واسینی (2013م)، مملکة الفراشة، دُبی، دار الصدی للنشر و التوزیع و الصحافة.
- بوریس ویان     https://fa.wikipedia.org/wiki/%D)
- دهباشی، علی (1388ش)، شناختنامه ویرجینیا وولف، تهران انتشارات نگاه ، چاپ اول.
- ذاکری، آرمان (1392ش)، چشم­انداز اندیشه، در ضرورت طرح و سنجش مطالعات پسااستعماری، چشم­انداز ایران، صص 59- 64.
- ذوالفقاری، غلامعباس و امیرعلی نجومیان (1389ش)، درآمدی بر مطالعات فرودستان، فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ، دوره پنجم، شماره 17، صص 110- 125.
- رضایی، اعظم و سید محمد مرندی (1389ش)، سوبژکتیویته آمریکایی­های آفریقایی­تبار در رمان محبوب اثر تونی موریسن، پژوهش ادبیات معاصر جهان، شماره 59، صص 21- 41.
- ساسانی، فرهاد (1391ش)، نشانه­شناسی مکان، مجموعه­ مقالات مقدهای ادبی هنری، تهران، سخن، چاپ اول.
- سپهوند، حاجیعلی (1393ش)، پسا-استعمار یا پسا- مدرن؟ همراه با نقد آخرین بازمانده­ی موهیکن اثر فنیمور کوپر، تهران، انتشارات نارنجستان کتاب، چاپ اول.
- شاهمیری، آزاده (1389ش)، نظریه و نقد پسااستعماری، تهران، نشر علمی، چاپ اول.
- فانون، فرانتس (بی­تا)، سال پنجم انقلاب الجزائر یا بررسی جامعه­شناسی یک انقلاب، ترجمه نورعلی پاینده، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
- فریدمن، جین (1383ش)، فمنیسم، ترجمه فیروزه مهاجر، چاپ دوم، تهران: انتشارات آشیان.
- کریمی، جلیل (1386ش)، مقدمه­ای بر مطالعات پسااستعماری، فصلنامه زریبار، سال یازدهم، شماره 63، بهار 1386
- گاندی، لیلا (1388ش)، پسااستعمارگرایی، ترجمه: مریم عالم زاده و همایون کاکا سلطانی، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- مورتون، استفان (1392ش)، گایاتری چاکراورتی اسپیواک، ترجمه نجمه قابلی، تهران، نشر بیدگل، چاپ اول.