کارکرد فرانقش متنی در قصیده ی «دَور» احمد مطر با رویکرد زبانشناسی نقش‌گرای هلیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی تهران و کرج

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی تهران

10.29252/mcal.2022.16712.2160

چکیده

نظریه­ی نقش‌گرای هلیدی برای تحلیل معانی متن از سه فرانقش کلی اندیشگانی، بینافردی و متنی بهره می‌گیرد که در پژوهش حاضر تنها از منظر فرانقش متنی به تحلیل معانی قصیده­ی «دَور» از أحمد مطر پرداخته‌شده است. در این جستار به روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر رویکرد زبانشناسانه، سعی بر آن شده تا عناصر اصلی فرانقش متنی که شامل تحلیل انسجام متنی، ساخت آغازگری- پایان‌بخشی و نوع اطلاعات گفتمان است، در قصیده­ی مذکور تطبیق و بررسی شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بیشترین انسجام قصیده ناشی از انسجام واژگانی (57.14) و پس‌ازآن انسجام دستوری (30.61) می‌باشد که در مجموع بر عناصری چون «القافیة»، «عرش الطاغیة»، «جِلد» و نیز خود «شاعر» تأکید داشته و ارکان اصلی قصیده را تشکیل داده‌اند. در این میان انسجام پیوندی (12.24) کمترین سهم را به خود اختصاص داده است که حکایت از سخنان صریح شاعر و نیز خلاصه­گویی او دارد. ساختار آغازگری قصیده نیز غالباً بی‌نشان و دارای اطلاعات کهنه بوده و بر وجه خبری جمله‌ها در خصوص نقش شاعر و شعر سرایی در براندازی ظلم دلالت دارند؛ امری که توجه را نه به سمت مردم و تحریکشان به اعتراض، بلکه به نقش سازنده­ی شاعران و شعرسرایی در آگاهی سازی مردم جلب می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The function of textual meta-functions in Ahmad Matar's poem Daur with Halliday's map-oriented linguistic approach

نویسندگان [English]

  • Zohreh Naemi 1
  • Niloufar Zarivand 2
1 Assistant Professor of Arabic Language & Literature, Khwarizmi University-Tehran, Karaj-Iran
2 Ph.D. Student of Arabic Language & Literature, Khwarizmi University-Tehran, Karaj-Iran
چکیده [English]

Introduction: After Saussure, thanks to the efforts of Michael Halliday, structuralism went beyond the level of sentences and syntactic studies. He expanded the scopes of the text concept and textual context. Holliday evaluates the content system of all languages under the heading of meta-role (meta-function) at three levels including intellectual (experimental), interpersonal, and textual para-role, which together provide a deeper understanding of the text for the reader. Textual meta-function is the use of language to produce spoken or written texts that connect the meanings of two other meta-functions in a real context and consider their clause and type of arrangement to determine how well they shape the text.
In recent years, many attempts have been made to study structuralism and Halliday's systematic pattern of literary works, which reveals the importance of linguistic patterns. Meanwhile, contemporary Arabic poetry, considering its new forms and themes, which are as a revolution in the direction of classical Arabic poetry forms and themes, can be a suitable platform for an analysis based on the patterns of Western linguistics. In this context, the present study examines the poem "Dour" by Ahmad Matar, a contemporary Iraqi poet, according to a systematic and patterned model of Halliday. The aim is to determine the degree of textual coherence, the effect of paragraphs in conveying meaning, and the poet's message.
Methodology: From a meta-textual perspective, the construction of the beginning, the ending and the discourse information are considered as structural tools, and coherence is viewed as a non-structural tool of the text. In this approach, the relations between the clauses are divided into two types, external and internal. External relations (non-structural) under the title of coherence address the cohesive factors that connect the different parts of the text, which helps the reader or listener to understand the meaning. However, internal (structural) relations deal with the thematic structure and the information structure of discourse.
In fact, the contextual function has to do with the initial construction, which is the extent and manner of structuring information by the speaker. Then, it concerns the informative construction, which is the amount of old and new information by the recipient and the relationship between the information presented and other discourse information.
In this research, using a descriptive-analytical method and an linguistic approach, an attempt is made to study the main elements of textual meta-functions, which include textual coherence, beginning-ending construction and type of discourse information in the poem.
Results and Discussion: According to the analysis of the poem, at the level of grammatical elements with 30.61% coherence and at the level of vocabulary with 57.14% coherence (which is the highest coherence in the poem), the poet often draws the audience's attention to four recurring elements including "al-Ghafia", "Arsh al-Taghia", "Jeld" and the poet. These have been mentioned in various forms. Finally, with the connecting elements that have the lowest degree of coherence in the poem, i.e., 12.24%, only a small expansion of the word, its detailed elaboration or a brief expression of time between paragraphs have been dealt with. Accordingly, with this level of coherence at the level of vocabulary and grammar, the poet first draws the audience's attention to the factors that somehow depict the meaning of the title of the poem; That is, the role of the poet and his poetry in overthrowing oppression. This is compared to the tanning of the skin of the throne of Taghut and is described with a concise expression.
At the level of the construction of the beginning-ending as well as the type of discourse information, it is found that most of the clauses of this poem are unmarked and according to the rules of Arabic syntax and normal form of common sentences, which gives background information to the beginnings reading this poem. The presence of unnamed beginners with old information indicates that the poet did not seek to create complexity in his speech and wants to speak frankly and simply with his audience. Also, the statement nature of most of the verses indicates that the poet does not seek to challenge the audience or encourage them to protest or do similar actions to overthrow oppression. A poem with this type of construction seeks to inform the audience about the role of the poet and his rhyme.
Conclusion: In general, according to the structural and non-structural analyses of the poem, the meaning of the title of the poem (i.e., Daur = role) becomes clear to the audience; That is, the roles of poet and poetry in overthrowing the throne of Taghut, a role that has been repeatedly mentioned due to the type of arrangement and information as well as the level of coherence. In fact, in this poem, the poet points to the effective role of writing in the development of people's consciousness, which, over time, achieves results and eliminates oppression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Halliday
  • Textual meta-functions
  • Ahmad Matar
  • The ode Daur
آقا گل­زاده، فردوس، (1392)، فرهنگ توصیفی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی، تهران: نشر علمی.
پهلوان نژاد، محمد رضا، (1387)، «بررسی ساخت مبتدایی در توالی سازه­های فارسی به منظور برجسته سازی»، چکیده مقالات، چهارمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی (دانشگاه گیلان): 1-11.
حرّی، ابوالفضل، (1388)، «کارکرد تصریف در دو سورة قرآنی ناظر به داستان آفرینش در پرتو فراکارکرد متنی هلیدی»، پژوهش زبان­های خارجی، شماره­ی 55: 101-116.
حسینی، حسن و موسی بیدج، (1380)، نگاهی به خویشتن (گفت و گو با شاعران و نویسندگان معاصر عرب)، تهران: انتشارات صدا و سیما.
روبینز، آر.اچ (1393)، تاریخ مختصر زبانشناسی، ترجمه: علی محمد حق شناس، چاپ12، تهران: نشر ماد.
سید قاسم، لیلا و روح­الله هادی (1393)، «بررسی همانندی­های نظریات عبد القاهر جرجانی در کاربردشناسی زبان و نقشگرای هلیدی»، ادب پژوهی، دوره­ی 8، شماره­ی 28: 111-129.
طنطاوی، محمد سعید (1994)، معجم إعراب ألفاظ القرآن الکریم، بیروت: مکتبة لبنان.
عزیز خانی، مریم، رضا سلیمانزاده نجفی و نصرالله  شاملی، (1396)، «کاربست دستور نقش‌گرای هلیدی بر سوره­ی انشراح»، پژوهش‌های ادبی-قرآنی، دوره­ی 5، شماره­ی 4 (پیاپی 20): 69-95.
غنیم، کمال أحمد (1998)، عناصر الإبداع الفنی فی شعر أحمد مطر، القاهرة: مکتبة مدبولی.
فروزنده، مسعود و امین بنی طالبی، (1393)، «ابزارهای آفریننده­ی انسجام متنی و پیوستارهای بلاغی در ویس و رامین»، شعر پژوهی (بوستان ادب)، دوره­ی 6. شماره­ی 2 (پیاپی 2): 107-134.
فلاح، ابراهیم، (1397)، «کارکرد فرا نقش متنی در سوره­ی همزه با رویکرد زبان شناسی نقش‌گرای هلیدی»، پژوهش‌های ادبی-قرآنی، دوره­ی 6، شماره­ی 4 (پیاپی 24): 75-94.
کاظمی، فروغ (1392)، «آغازگر لایه­ای مفهومی تازه در نقش‌گرایی»، پژوهش‌های زبان شناختی در زبان‌های خارجی، دوره­ی 3، شماره­ی 2: 313-350.
ماهوتیان، شهرزاد، (1378)، دستور زبان فارسی از دیدگاه رده شناختی، ترجمه: مهدی سماعی، تهران: نشر مرکز.
مطر، أحمد (2011)، المجموعة الشعریة الکاملة، بیروت: دار العروبة.
نادری، فرهاد و سمیه نادری، (1396)، «خوانش ساختار اندیشگانی و بینافردی اشعار فاروق جویده بر اساس رویکرد نقش‌گرای هلیدی»، نقد ادب معاصر عربی، دوره­ی 7، شماره­ی 13: 25-54.
نبی لو، علیرضا، (1391)، «بررسی و تحلیل "نی نامه" سرودة مولوی بر مبنای زبانشناسی نقش­گرای سازگانی»، پژوهش­های زبانشناختی در زبان­های خارجی، دوره­ی 2، شماره­ی 1: 111-129.
هلیدی، مایکل و رقیه حسن، (1393)، زبان، بافت و متن؛ ابعاد زبان از منظر نشانه‌شناسی اجتماعی، مترجم: محسن نوبخت، تهران: سیاهرود.
Halliday, M.A.K.  & Hasan, R. (1976). Cohesion in English. Third Edition. London: Longman.
Halliday, M.A.K. (2004). An Introduction to Functional Grammar. Revised by Christian M.I.M Matthiessen. Third Edition. London: Hodder Arnold.
Lambrecht, k. (1994). Information Structure and Sentence Form, Cambridge University Press.
Thompson, G. (1997). Introducing Functional Grammar. London: Arnold.