دوره و شماره: دوره 12، شماره 23، بهمن 1401، صفحه 1-270