خوانش جامعه‌شناختی سرمایه‌های‌ زنان در رمان صیف مع العدو اثر شهلا العجیلی براساس نظریه انواع سرمایه پیر بوردیو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه عربی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران

چکیده

.

رمان بیش از هر اثر ادبی دیگر، تحت تأثیر شرایط و اوضاع جامعه قرار دارد و بهتر از هر اثر ادبی دیگر، می‌تواند ساختار اجتماعی را در خود بازتاب دهد. برهمین اساس، بیشترین ظرفیت را برای بازنمایی زندگی انسان معاصر دارد. رمان "صیف مع العدو" انعکاسی از زندگی اجتماعی مردم سوریه در خلال جنگ داخلی و پیامدهای آن است؛ که این پیامدها، زندگی مردم این کشور به ویژه زنان را تحت الشعاع قرار داده‌است. از این رو در این پژوهش به نقد جامعه‌شناسانۀ رمان "صیف مع العدو" اثر "شهلا العجیلی" براساس نظریه انواع سرمایۀ پیر بوردیو و با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی پرداخته شده‌است. جامعه‌شناسی انتقادی بوردیو ، علاوه بر توجّه به بعد عینی و ساختاری، بعد ذهنی حیات اجتماعی را مورد توجه قرار می‌دهد و نگاهی میدان‌وار به روابط حاکم بر فضای اجتماعی دارد. بررسی جامعه‌شناسانۀ سرمایه‌های زنان در رمان "صیف مع العدو"، از فرودستی فرهنگی زنان در پرتو نظام مردسالارانۀ مردان داستان پرده برمی‌دارد و خیانت را که نقش پررنگی در تخریب زندگی زناشویی زنان دارد، به مثابه یک سرمایۀ اجتماعی منفی در زندگی آن‌ها، نمایان می‌کند. و نشان می‌دهد که، مهم‌ترین درون‌مایه‌های سرمایه‌های اجتماعی رمان، رنج‌های زندگی زنان در بافت مردسالار جامعه است، که جنگ و تبعات ناشی از آن، به آن قوت می‌بخشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological analysis of the capitals of females in the novel Summer with the Enemy OF Shahla Al-Ojeili based on Pierre Bourdieu's theory of different types of capital

نویسندگان [English]

  • Ali Afzali 1
  • Mahboubeh Shirvani Dastgerdi 2
1 Associate professor, university of Tehran
2 M.A. Arabic Literature, University of Tehran
چکیده [English]

Abstract

The novel is more influenced by the conditions of society than any other literary work, and it can reflect the social structure better than any other literary work. Accordingly, it has the greatest capacity to represent contemporary human life. Therefore, in this research, we have critiqued the sociological novel of Summer with Enemy by Shahla Al-Ojeili based on the idea of various types of capital by Pierre Bourdieu and relying on the analytical-descriptive method. Bourdieu's critical sociology, in addition to paying attention to the objective and structural dimension, considers the mental dimension of social life and takes a field-like view of the relations that govern social space. The sociological study of women's capital in the novel reveals the cultural inferiority of women in the light of the patriarchal system of men and reveals infidelity, which plays a significant role in destroying women's married life, as a negative social capital in their lives. And it shows that the most important themes of the novel's social capital are the sufferings of women's lives in the patriarchal context of society, which is strengthened by war and its consequences. The level of cultural capital in this novel is determined in direct connection with the war and especially the Syrian civil war. These funds are neither so frustrating as low-income women nor so promising that they can be considered an effective factor in various social and economic fields. A corner of the contemporary suffering of the Arab woman in the novel is seen during the lives of the characters in the novel, and shows the dominance of the patriarchal fabric and the common beliefs of the people of that society. The age variable in the main female characters of the story is a recognizing factor that, by dividing them into three different generations, depicts the needs and concerns of all three generations in the light of different economic, social and cultural conditions. The common social factor between these three generations that has changed the lives of all three is war. Grandma Lamis Karameh is the main character in the story, a woman whose life has been transformed by war and whose social and cultural effects have been devastating. Lamis's mother Najwa, who is ruined by the war of his life, and finally Lamis himself, who migrates to unknown aspirations with the loss of his mother and father as his most valuable social assets, and the war has left him with nothing but helplessness, homelessness and suffering. At the heart of these three generations of women, at the same time, we see the lives of Syrian women in the throes of patriarchal domination. Infidelity as a negative social capital has a significant role in destroying women's married life and the author has dealt with it from all social, psychological and cultural aspects and by addressing the pain of Carmen's life as a European woman whose life has been ruined by infidelity. Shows the common suffering of all women. The inferiority of women in the atmosphere of patriarchal domination is well portrayed in the life of the characters in this novel. Immigration in this novel is also one of the central themes of the life of the main character of the story, whose life has been overshadowed by war. The objective manifestation of religious beliefs is also quite evident as the embodied cultural capital in the lives of the characters of the novel. In general, it can be said that the most important theme of social capital in the novel "Summer with the Enemy" is the sufferings of women in the patriarchal context of society, which is strengthened by the war and its consequences. In this novel, the symbolic capital of love is seen in the lives of women in the novel. Due to its tragic and tangible content during the lives of the protagonists, especially in the field of women's problems and their social rights in Syria and during its wars, the novel "Summer with the Enemy" is a very good case for a qualitative assessment of the situation of women in this country. Is. According to Pierre Bourdieu's theory, which paid special attention to the capabilities of literature in depicting social situations; In this study, we intend to consider the capabilities of Pierre Bourdieu's theory in the field of social issues, which will be described in the following article, the frameworks governing the lives of female characters in the novel "Summer with the Enemy", especially the hero of the novel, as a reflection of Critique the social and cultural realities of Syrian society

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociological Criticism
  • The Idea of Types of Capital
  • Pierre Bourdieu.Shahla Al-Ojeili
  • Summer with the Enemy
منابع و مآخذ
بوردیو، پیر (1389). شکل‌های سرمایه، ترجمه­ی افشین خاکباز و حسن پویان، به کوشش کیان تاج بخش، چاپ سوم، تهران: تیراژه.
_______ (1390). تمایز، ترجمه­ی حسن چاووشیان، تهران: ثالث.
استونز، راب (1379). متفکّران بزرگ جامعه‌شناسی، مترجم: مهرداد میردامادی، تهران: نشر مرکز.
افضلی، علی و قاسمی اصل، زینب (1396). «مطالعۀ سرمایه‌های اجتماعی زنان در عربستان براساس نظریه­ی پیر بوردیو؛ مطالعۀ موردی: رمان دختران ریاض»، پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت، سال ششم، شماره 2: 21-39.
توسلی، غلامعباس و موسوی، مرضیه (1384). «مفهوم سرمایه در نظریات کلاسیک و جدید با تأکید بر نظریه­های سرمایه­ی اجتماعی»، نامۀ علوم اجتماعی، شماره­ی 26: 1-32.
حسینی، مریم و  گلمرادی، صدف (1395). «نقد جامعه‌شناسانه­ی سرمایه‌های شخصیّت‌های زن در رمان نیمه غایب براساس نظریه­ی انواع سرمایه­ی پیر بوردیو»، ادبیّات پارسی معاصر، سال ششم، شماره­ی 4: 27-45.
روحانی، حسن (1381). «درآمدی بر نظریه­ی سرمایه­ی فرهنگی»، فصلنامه­ی راهبرد، سال هجدهم، شماره 53: 7-53.
شارع پور، محمود و خوش­فر، غلامرضا (1381). «رابطه­ی سرمایه­ی فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان»، فصلنامه­ی علوم اجتماعی، شماره­ی 20: 133- 147.
شویره، کریستین و فونتن، اولیویه (1385). واژگان بوردیو، مترجم: مرتضی کتبی، تهران: نی.
العجیلی، شهلا (2018). صیف مع العدو، بیروت: منشورات ضفاف.
فکوهی، ناصر (1384). تاریخ نظریه‌های انسان‌شناختی، تهران: نی.
قاسمی، یار محمّد و نامدار جویمی، احسان (1393). «بررسی رابطه­ی سرمایه­ی فرهنگی و سرمایه­ی نمادین فرهنگی (مطالعه­ی موردی دانشجویان دانشگاه دولتی ایلام)»، فرهنگ ایلام، دوره پانزدهم، شماره 44 و 45: 7- 21.
گرنفل، مایکل (1389). مفاهیم کلیدی بوردیو، مترجم: محمّد مهدی لبیبی، تهران: افکار.
گلمرادی، صدف (1393). نقد جامعه‌شناختی سرمایه‌های شخصیّت‌های زن در رمان‌های منتخب پس از انقلاب اسلامی»، رساله­ی دکتری، راهنما: حسین فقیهی، دانشگاه الزهراء: دانشکده ادبیات، زبان­های خارجی و تاریخ.
نیازی، محسن و کارکنان، محمد (1386). «تبیین جامعه‌شناختی رابطه­ی سرمایه­ی فرهنگی خانواده با هویّت اجتماعی جوانان»، فصلنامه­ی مطالعات ملّی، سال هشتم، شمارۀ 3: 50- 80.
 
Afzali, A. & Ghasemi Assal, Z. (2016). "The study of women's social capital in Saudi Arabia based on Pierre Bourdieu's theory; A case study: the novel by the girls of Riyadh", Journal of Literary Criticism and Rhetoric, 6th year, number 2: 21-39. (DOI): 10.22059/jlcr.2018.65521 (In Persian)  
Al-Ojeili, Sh., (2018). Summer with the Enemy, Beirut: Zafaf pub.(In Arabic)
Bourdieu, P. (2011). The forms of capital, translated by Afshin Khakbaz and Hasan Pouyan, with the efforts of Kian Taj Bakhsh, third edition, Tehran: Tiraje.
Bourdieu, P. (2012). Distinction, translated by Hassan Chavoshian, Tehran: Saales pub.
 Fokuhi, N., (2004). History of anthropological theories, Tehran: Ney pub. (In Persian) 
Ghasemi, Y. & Namdar Joyimi, E. (2013). "Investigating the relationship between cultural capital and symbolic cultural capital (case study of students of Ilam University)", Farhang Ilam, 15th volume, numbers 44 and 45: 21-7. (In Persian) 
Golmoradi, S.(2014). Sociological criticism of the capitals of female characters in selected novels after the Islamic revolution", Ph.D thesis under the guidance of Hossein Faqihi, Al-Zahra University: Faculty of Literature, Foreign Languages and History. (In Persian)
Grenfell, M. (2009). Bourdieu's key concepts, translator: Mohammad Mehdi Labibi, Tehran: Afkar.
 Hosseini, M. & Golmoradi, S. (2015). "Sociological criticism of the capitals of female characters in the semi-absent novel based on Pierre Bourdieu's theory of types of capital", Contemporary Persian Literature, 6th year, number i4: 27-45. (In Persian)
Niazi, M. & Karkonan, M.(2016). "Sociological explanation of the relationship between the cultural capital of the family and the social identity of the youth", National Studies Quarterly, Year 8, Number 3: 50-80. (In Persian)
 Rouhani, H., (2003). "Income on the theory of cultural capital", Strategy Quarterly,18th year, number 53: 53-7.
(DOI): 20.1001.1.10283102.1388.17.4.1.5  (In Persian)
Schweire, C. & Fontaine, O. (2015). Vocabulary of Bourdieu, translator: Morteza Katabi, Tehran: Ney pub.
Share pour, M., & Khoshfar, Gh. (2012). "The relationship between cultural capital and the social identity of youth", Social Sciences Quarterly, No. 20: i133-147. (In Persian)
Stones, R., (1379). The great thinkers of sociology, translated by Mehrdad Mirdamadi, Tehran: Markaz Pub.
Tavassoli, Gh.A. & Mousavi, M. (2004). "The concept of capital in classical and new theories with an emphasis on social capital theories", Journal of Social Sciences, No. 26: 1-32. (In Persian)