دوره و شماره: دوره 13، شماره 24 - شماره پیاپی 26، مرداد 1402، صفحه 4-279 
واکاوی جلوه‌های گروتسک در رمان لعبة النسیان بر اساس رویکرد باختین

صفحه 123-143

10.22034/mcal.2022.18368.2238

راضیه صدری خانلو؛ علیرضا شیخی؛ عبدالعلی آل بویه لنگرودی؛ مصطفی پارسایی پور