خوانشی بر داستان "أسطورة النداهة" از احمد خالد توفیق با تکیه بر نقد اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

10.22034/mcal.2023.11907.1901

چکیده

احمد خالد توفیق نویسنده­ی معاصر مصری و از پیشگامان ادبیات وحشت در جهان عرب است. وی در دهه­ی نود قرن گذشته، مجموعه‌ای با عنوان "ماوراء الطبیعة" به رشته­ی تحریر درآورد که در جهان عرب مورد توجه بسیار قرار گرفت. یکی از داستان‌های این مجموعه، "أسطورة الندّاهة" است که فضایی ترسناک دارد؛ اما در آن، نویسنده به برخی از مسائل اجتماعی جامعه­ی مصر در قرن گذشته و به طور مشخص روستاهای مصر پرداخته‌است. مقاله پیش‌رو با تکیه بر نقد اجتماعی و به شیوه‌ی تحلیلی-توصیفی قصد دارد تا جنبه‌های اجتماعی داستان "أسطورة النداهة" را مورد بحث و بررسی قرار دهد. مهم‌ترین یافته‌های پژوهش پیش‌رو عبارت است از اینکه احمد خالد توفیق، در داستان خود تلاش کرده با بیان برخی از مسائل اجتماعی درون جامعه­ی مصر به ویژه جامعه­ی روستایی این کشور، جنبه‌هایی از عقب‌‌ماندگی­های موجود در این جامعه را به خواننده نشان دهد. توفیق دردهای اجتماعی را بیان می‌کند و سعی دارد تا جایی که ممکن است، خوانندگان خود را در خصوص پیامدهای اجتماعی خرافه‌ و پنداشت‌های غلط و نیز نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی که ممکن است انسان مصری در پی تحولات قرن بیستم با آن روبرو شود، آگاه سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the story "The Myth of Al-Naddaha " by Ahmad Khalid Tawfiq through social criticism

نویسندگان [English]

  • Reza Mirzaie 1
  • Alireza Shaikhi 2
1 PhD in Arabic Language and Literature, Imam Khomeini International University, Qazvin
2 Associate Professor of Arabic Language and Literature, Imam Khomeini International University, Qazvin
چکیده [English]

Introduction: New studies in the content analysis of fiction and novels are as extensive as critical approaches and fictional texts. In this regard, social criticism is a subset of author-centric or hypertext criticism. This method of criticism does not accept the spontaneous appearance of literature and believes that literature is formed in the heart of the society; in fact, social conditions direct the author, the work of art and the audience. Social criticism is a literary study in which historical and social works and evidence fulfill a literary intellectual mission for the reader. This is a mission based on the structure of artistic narratives. If we use literature as a social document for a particular society, we can introduce the general outlines of a historical society in a given period. This is because literature is not only a reflection of the social process but also broader because it is the essence of history. Thus, the analysis of the relationship between literature and society is the basis for the emergence of social criticism of literature, and this approach is based on the structure of literature and society. This means the reflection of social issues in the literary work through the author's intellectual, doctrinal or social perspective. Accordingly, "the interaction between society and literature has always been the focus of humanities researchers. Ahmad Khalid Tawfiq is one of the pioneers of contemporary literature in the field of horror, fantasy and science fiction and has been able to create perfect works of fantasy and horror. His works also take an opportunity to criticize the society. This research analyzes the story of "The Myth of Al Naddaha " based on a social approach as well as literary and critical sources, especially social criticism.
Methodology: Ahmed Khalid Tawfiq is a contemporary Egyptian writer and one of the pioneers of horror literature in the Arab world. In the 1990s, he wrote a collection entitled "The Supernatural", which received much attention in the Arab world. One of the stories in this series is "The Myth of Al-Naddaha" which has a scary atmosphere. The author discusses some of the social issues of the Egyptian society in the last century, specifically the villages of Egypt. This article aims to discuss the story of "The Myth of Al Naddaha " based on social criticism in an analytical-descriptive manner. Ahmad Khalid Tawfiq, in his story, tried to show the reader some aspects of the backwardness of the Egyptian society by expressing some social issues especially in the rural society of this country.
Results and Discussion: Ahmad Khalid Tawfiq is one of the pioneers of contemporary literature in the field of horror, fantasy and science fiction. He has created works full of fantasy and horror. On the side of his works, there is also room for criticism of the society. Based on a social approach and literary and critical sources, especially social criticism, this research, analyzes the story of "The Myth of Al-Naddaha" to answer the following questions: What social changes have taken place in the society during the author's period? What are the social problems that Ahmad Khalid Tawfiq has tried to clarify in his novel? What is the relationship between this novel and the society where the author has lived in?
Conclusion: In "The Myth of Al Naddahah", it is clear that Ahmad Khalid Tawfiq paid attention to social issues in a literary way. Although the author writes horror and science fiction, in this story, he reflects the most important social problems in the Egyptian villages and issues related to poverty, superstition, deprivation and class conflicts in his story. Tawfiq believes that reform in a rural society is possible by educating the people and making them literate. In his opinion, it is not possible to escape solving the problems, but one must stand against them and face them. The main character of the myth of Al Naddahah is based on a scientific logic. In fact, this scientific logic is one of the most important human achievements in the last century, which is reflected in this story. Tawfiq expresses social problems, which is of great importance. As an educated man in the society, has has dealt with the most important problems faced by the Egyptian villagers. Since the audience of his stories is teenagers and young people, he has been able to make them aware of the social consequences of superstitions and the dangers that society may pose. He reminds them of the rapid advancement of science.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social criticism
  • Novel
  • Ahmad Khaled Tawfiq
  • The myth of Al–Naddaha
أبوعیاش، عبدالله، (لاتا)، أزمة المدینة العربیة، الکویت: وکالة المطبوعات.
أبومندور، محمد و جمال محمد صیام، (1995)، الأرض و الفلاح فی مصر: دراسة فی آثار تحریر الزراعة المصریة، القاهرة: جامعة القاهرة.
أمین، جلال، (2011)، مصر والمصریون فی عهد مبارک، القاهرة: دار الشرق.
توفیق، أحمد خالد،؛ (لاتا)، أسطورة النداهة، القاهرة: المؤسسة العربیة الحدیثة للنشر و التوزیع.
جزینی، محمد، (1999)، پنج مقاله تئوری در ادبیات داستانی، تهران: نشر نحل.
الجوهری، محمد، (1978)، علم الفلکلور، ط3، القاهرة: دارالمعارف.
الخشاب، مصطفی. (1967م)، علم الاجتماع و مدارسه، القاهرة: دار الکتب العربی للطباعة و النشر.
ریاض، محمد، (2008)، مصر، نسیج الناس والمکان والزمان، عین للدراسات و البحوث الانسانیة و الاجتماعیة: جمهوریة مصر العربیة.
عبدالحنان، محمد، (2017)، «المجتمع المصری فی الروایة یوتوبیا لأحمد خالد توفیق». مجلة أقلام الهند (فصلیة محکمة)، السنة الثانیة، العدد4: 62-85.
عبدلی، ساجد و عبدالمجید حسین تمراز، (2015)، 27 خرافة شعبیة عن القراءة، بیروت: الدار العربیة للعلوم.
‌‌عسگری حسنلو، عسگر، (1393)، جامعه‌شناسی رمان فارسی. تهران: نگاه.
فضل، صلاح، (2002)، مناهج النقد المعاصر، بیروت: إفریقیا الشرق. 
محمود، عبدالمجید، (2014)، الفساد،تعریفه، صوره، علاقته بالأنشطة الإجرامیة الأخری، القاهرة: دار نهضة مصر للنشر.
معلوف، لویس، (1386)، المنجد، قم: انتشارات بلاغت.
موافی، عثمان، (2008)، مناهج النقد المعاصر، الازاریطة، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع.
وادی، طه، (1994)، دراسات فی نقد الروایة، ط2، مصر: دارالمعارف.
Camus, Albert. (2008). Neither Victims nor Executioners. Wipf & Stock Pub. Eugene, Oregon. USA.
Greenberg, Nathaniel. (2018)." Ahmed Khaled Towfik: Days of Rage and Horror in Arabic Science Fiction".Journal Critique: Studies in  Contemporary Fiction. Volume 60. Issue2. pp169- 178.