تحلیل روایت در رمان "حین ترکنا الجسر" از منظر جریان سیال ذهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه لرستان

2 استاد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه لرستان

3 دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه لرستان

چکیده

رمان حین ترکنا الجسر نوشته عبدالرحمن منیف نویسنده معاصر سعودی است که در ادبیات داستانی معاصر عربی به "پیرمرد و دریا" شهرت دارد. نویسنده در این رمان با استفاده از شیوه‌های روایی مدرن توانسته افکار و اندیشه‌های خود را بسیار جذاب به مخاطب انتقال دهد و به هدف خود که درگیر کردن خواننده و وارد ساختن او به متن داستانی بوده برسد. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و شیوه‌ی روایی جریان سیال ذهن که از شیوه‌های روایی مدرن محسوب می‌شود، به یافتن مولفه‌ها و مشخصه‌های این شیوه‌ی روایی در رمان مذکور پرداخته و پیرو آن به‌کارگیری و حضور مشخصه‌های روایت، زبان، ابهام، شعرگونگی، زمان و طرح تبیین گردیده است. حاصل تحقیق این است که رمان حین ترکنا الجسر را باید در زمره‌ی آثار برجسته‌ی رمان‌های جریان سیال ذهن به شمار آورد؛ زیرا که به لحاظ زبانی از تکنیک روایی تک‌گویی درونی مستقیم استفاده کرده است. عناصر زبانی در هم آمیخته و غیر منسجم است. ابهام در سراسر رمان موج می‌زند و شعرگونگی و پرش در زمان بر این ابهام افزوده است. حوادث داستان نیز بریده بریده و نامنظم روایت می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Narrative analysis in “Hinataracna al-jisr” novel, based on Stream of Consciousness

نویسندگان [English]

  • Mehran Najafi Hajivar 1
  • Ali Nazari 2
  • Mahmud Mirzaii Alhosaini 3
1 PhD student in University of Lorestan
2 Professor in University of Lorestan
3 Associate professorin University of Lorestan
چکیده [English]

The novel ‘HinaTaracnaal-Jisr’ is written by Abd Al-rahmanmonif, a contemporary Arab author which is known as “the old man & the sea” in Arab’s literary story. In this novel, the author through modern narration has been able to cross his thoughts audience in a very attractive way and get his goal which has been involving the story. Using a descriptive-analytic approach, This research, after having had glance at the narration technique of the Stream of consciousness progressive fluid which is considered as one of the modern story telling technique, is devoted to finding the features of this narration technique in this afore mentioned novel and also using the presence of narration technique, language, ambiguity, time and schema.The result is Hinataracna al-jisr research should be considered among the outstanding novels of stream of consciousness. For the linguistically direct interior monologue narrative techniques used in integrated and non-integrated elements and language and the language in no logical order. The ambiguity of his novels and poetry Gong and jump around in time for ambiguity has added this story slash and irregular events.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monif
  • Arabic novel
  • HinaTaracna al-Jisr
  • Narrative
  • Stream of consciousness
-      بحراوی، حسن (1990م)، بنیة الشکل الروائی: الفضاء، الزمن، الشخصیة، بیروت، المرکز الثقافی العربی.
-      بدوی، محمد (1993م)، الروایة الجدیدة فی مصر(دراسة فی التشکیل والأیدلوجیا)، الموسسه الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع.
-      برادبری، مالکوم (1371-1372ه.ش)، جغرافیای مدرنیسم، ترجمه:حبیبی دهکردی، جهانگیر، زنده‌رود، شماره 2 و 3.
-      بیات، حسین(1387ه.ش)، داستان‌نویسی جریان سیال ذهن، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
-      پریستلی، جی.بی (1372ه.ش)، سیری در ادبیات غرب، ترجمه: یونسی، ابراهیم، تهران، امیرکبیر.
-      چایلدز،پیتر (1386ه.ش)، مدرنیسم، ترجمه: رضایی، رضا، تهران، ماهی.
-      حمدالنعیمی، أحمد (2004م)، إیقاع الزمان فی الروایة العربیة المعاصرة، بیروت، الموسسة العربیة للدراسات النشر.
-      داد، سیما (1390ه.ش)، فرهنگ اصطلاحات ادبی، چاپ پنجم، تهران، مروارید.
-      الرویلی، میجان والبازغی، سعد (2000م)، دلیل الناقد العربی، ط2، الثقافی العربی.
-      زیتونی، لطیف، (2002م)، معجم مصطلحات نقد الروایه، بیروت، مکتبة لبنان ناشرون.
-      منیف، عبدالرحمن (1999م)، حین ترکنا الجسر، ط3، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر.
-      وادی، طه (1992م)، دراسات فی نقد الروایة، ط3، القاهرة، دارالمعارف.