دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، آبان 1395، صفحه 1-256 

مقاله پژوهشی

رمزگشایی از نمادهای اشغالگران در شعر عزالدین مناصره

صفحه 1-25

محسن سیفی؛ روح الله صیادی نژاد؛ فرحناز شریعت


تحلیل روایت در رمان "حین ترکنا الجسر" از منظر جریان سیال ذهن

صفحه 237-256

مهران نجفی حاجیور؛ علی نظری؛ محمود میرزایی الحسینی