کلیدواژه‌ها = شعر معاصر عرب
واکاوی انتقادی گفتمان سلفی‌ در شعر هاشم الرفاعی بر اساس الگوی نورمن فرکلاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1403

10.22034/mcal.2024.20929.2352

مریم علی یاری؛ ابوالحسن امین مقدسی؛ محمد حسن فؤادیان؛ مسعود فکری


واکاوی جلوه های «خودشیفتگی هنری» در اشعار بارودی

دوره 9، شماره 16، شهریور 1398، صفحه 121-139

10.22034/mcal.2019.1460

سیّد فضل الله میرقادری؛ داوود نجاتی؛ عفت مردانی


تحلیل مسأله‌ی فقر در شعر احمد مطر از منظر جامعه‌شناسی ادبیات

دوره 6، شماره 11، آبان 1395، صفحه 101-121

مهدی ابراهیمی؛ رمضان رضایی


افسانه¬ی تمثیلی و کارکرد آن در شعر أحمد مطر

دوره 3، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 123-147

محمود حیدری