کلیدواژه‌ها = زمان
مفهوم‌سازی «زمان» در رمان «حکایات یوسف تادرس» در پرتو نظریه ی معنی‌شناسی شناختی

دوره 12، شماره 23، بهمن 1401، صفحه 91-114

10.22034/mcal.2022.16641.2156

طیبه فتحی ایرانشاهی؛ سید محمود میرزایی الحسینی؛ شیرین پورابراهیم


بررسی سرعت روایت در رمان «المصابیح الزرق» حنامینه

دوره 7، شماره 13، آبان 1396، صفحه 1-24

10.29252/mcal.7.13.1

عبدالله رسول نژاد؛ حسن سرباز؛ سودابه خسروی زاده