دوره و شماره: دوره 11، شماره 21 - شماره پیاپی 23، دی 1400، صفحه 1-323 
بررسی روایت اپیزودی در رمان «برید اللیل» از هدی برکات

صفحه 271-294

10.22034/mcal.2021.15387.2094

علی پیرانی شال؛ عبداله حسینی؛ علی اسودی؛ فاطمه عابدینی