دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، دی 1390 

مقاله پژوهشی

تأثیرپذیری شاعران معاصر عرب از مکتب ادبی رمانتیک

صفحه 1-26

علی سلیمی؛ حسین رضا اخترسیمین