دوره و شماره: دوره 12، شماره 22 - شماره پیاپی 24، مرداد 1401، صفحه 1-272