دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، اسفند 1393، صفحه 1-204 

مقاله پژوهشی

بازنمایی اندیشه‌های داستانی در ادبیات پایداری فلسطین(بررسی موردی رمان "الصبار")

صفحه 1-28

کبری روشنفکر؛ خلیل پروینی؛ فرامرز میرزایی؛ نعیمه پراندوجی